OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V niedziela wielkanocna 10–17.05.2020

 1. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o godz.18.00. Po Mszy św. przez cały mie­siąc maj odpra­wia­ne są nabo­żeń­stwa majo­we. Z racji, że nie może­my się gro­ma­dzić przy krzy­żach przy­droż­nych i figu­rach zachę­cam do odma­wia­nia wspól­nie w naszych Rodzi­nach Lita­nii Lore­tań­skie o usta­nie epi­de­mii, zdro­wie dla cho­rych i szyb­ki powrót do normalności. 
 2. W śro­dę 13 maja obcho­dzi­my wspo­mnie­nie Obja­wień Fatimskich. 
 3. W czwar­tek Świę­to św. Macie­ja Apo­sto­ła, nato­miast w sobo­tę św. Andrze­ja Bobo­li kapła­na i męczen­ni­ka, Patro­na Polski.
 4. W myśl prze­pi­sów pra­wa kano­nicz­ne­go (kan.1043) poda­je się do wia­do­mo­ści, że nasz para­fia­nin, dia­kon Patryk Ważyń­ski ma otrzy­mać świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu. Gdy­by ktoś wie­dział o prze­szko­dach sprze­ci­wia­ją­cych się udzie­le­niu kan­dy­da­to­wi świę­ceń, zobo­wią­za­ny jest w sumie­niu powia­do­mić o tym miej­sco­we­go duszpasterza.
 5. Wszyst­kie bie­żą­ce infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii – zachę­cam do śledzenia.
 6. Dzię­ku­ję bar­dzo tym Rodzi­nom, któ­re w minio­nym tygo­dniu prze­ka­za­ły ofia­rę na rzecz kolek­ty. Dzię­ki ofia­ro­daw­com może­my na bie­żą­co regu­lo­wać zobo­wią­za­nia naszej para­fii – Bóg Zapłać ! 

NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM  DUCHOWNEGO

Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne Die­ce­zji Pel­pliń­skiej w Pel­pli­nie infor­mu­je o warun­kach nabo­ru na rok aka­de­mic­ki 2020/2021.

Kan­dy­da­ci, w tym tego­rocz­ni matu­rzy­ści, powin­ni do 31 lip­ca 2020 r. zgło­sić się na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (umó­wio­ną wcze­śniej tele­fo­nicz­nie – tel.: 58 536 16 64) i oso­bi­ście zło­żyć w rek­to­ra­cie WSD w Pel­pli­nie nastę­pu­ją­ce dokumenty:

 1. poda­nie o przy­ję­cie, skie­ro­wa­ne do J. E. Ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny, Bisku­pa Pelplińskiego;

 2. wła­sno­ręcz­nie napi­sa­ny życiorys;

 3. świa­dec­twa moral­no­ści wysta­wio­ne przez Księ­dza Pro­bosz­cza i Katechetę;

 4. świa­dec­two doj­rza­ło­ści w ory­gi­na­le i odpis;

 5. świa­dec­two ukoń­cze­nia nauki reli­gii, jeśli przed­miot ten nie wid­nie­je na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły średniej;

 6. skró­co­ny odpis aktu urodzenia; 

 7. metry­kę chrztu i bierzmowania;

 8. kopię dowo­du oso­bi­ste­go (dwa egzem­pla­rze) i ksią­żecz­ki wojskowej;

 9. czte­ry aktu­al­ne foto­gra­fie legitymacyjne.

Alum­ni Pel­pliń­skie­go Semi­na­rium są jed­no­cze­śnie stu­den­ta­mi Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. W związ­ku z tym kan­dy­da­ci są zobo­wią­za­ni zare­je­stro­wać się na stro­nie inter­ne­to­wej Uni­wer­sy­te­tu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną, któ­ra będzie mia­ła miej­sce w budyn­ku Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go przy ul. Gaga­ri­na 37 w Toru­niu. W związ­ku z tą reje­stra­cją koniecz­ne będzie wyge­ne­ro­wa­nie kolej­nych doku­men­tów (for­mu­larz poda­nia, dwa egzem­pla­rze wydru­ko­wa­nej z sys­te­mu IRK i pod­pi­sa­nej umo­wy oraz potwier­dze­nie doko­na­nia wpła­ty rekrutacyjnej).

Obok roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej kry­te­rium bra­nym pod uwa­gę przy przy­ję­ciu na stu­dia będzie rów­nież wynik egza­mi­nu dojrzałości. 

W związ­ku z sytu­acją pan­de­mii pierw­szo­rzęd­ne jest zgło­sze­nie się na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną w rek­to­ra­cie WSD w Pel­pli­nie. Inter­ne­to­wa Reje­stra­cja Kan­dy­da­tów na stro­nie Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka może być prze­su­nię­ta w cza­sie w zależ­no­ści od wytycz­nych odpo­wied­nich władz pań­stwo­wych i uni­wer­sy­tec­kich.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 11.05.2020r.)

godz. 18.00.

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo w nauce, pra­cy i podróży

- w modli­twie powszech­nej — ++ z rodzi­ny Narloch i Lipskich

Wto­rek

( 12.05.2020r.)

godz. 18.00

+ Roma­na Gieł­don ( w III rocz.)

Śro­da

( 13.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ rodzi­ców Zofię, Józe­fa Oller oraz bra­ci Tade­usza i Jerzego

Czwar­tek

(14.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ Jani­nę i Ste­fa­na Wita­now­skich, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Pią­tek

( 15.05.2020r.)

godz. 17.30.

godz. 18.00.

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Toma­sza Duraj (z Gotel­pia) – m‑c po śm.

++ Zofię, Józe­fa i Hele­nę Narloch

Sobo­ta

( 16.05.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 8.45.

godz. 18.00.

++ rodzi­ców: Bar­ba­rę i Tade­usza oraz dziad­ków Giełdon

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Bogu­sła­wa Gieł­don (ze Zim­nych Zdro­jów) – m‑c po śm.

++ Leona Fie­rek oraz rodzi­ców Wan­dę i Igna­ce­go Wąs

Nie­dzie­la

(17.05.2020r.)

godz. 8.15.

++ Ire­nę, Zdzi­sła­wę Krzo­ska (w 4 rocz. śm. Ireny)

godz. 10.00.

++ Mar­tę i Leona Hoppe

godz.11.30.

++ Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyń­skich (w rocz. śm. Sta­ni­sła­wa) ich rodzi­ców i rodzeństwo

Visits: 438