OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31.05 — 7.06.2020 r.

 1. Kościół prze­ży­wa w tym dniu Zesła­nie Ducha Świę­te­go na Apo­sto­łów, począt­ki żywot­no­ści Kościo­ła oraz jego misyj­nej dzia­łal­no­ści wśród naro­dów. Tek­sty litur­gii uwy­pu­kla­ją modli­tew­ne oży­wie­nie Apo­sto­łów i uczniów Jezu­sa, w jed­no­ści z Mary­ją, Mat­ką Zbawiciela.

 2. Jutro w ponie­dzia­łek litur­gicz­ne świę­to Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła. Msze św. o godz. 8.15. i 18.00.

 1. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o godz. 18.00.

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy.

 1. Oka­zja do spo­wie­dzi św. w pią­tek od godz. 17.00. – 18.00.

 1. W zakry­stii i przed kościo­łem moż­na nabyć „Piel­grzy­ma” oraz „Mały Piel­grzym” dla dzie­ci. ( pre­nu­me­ra­ta na kolej­ny kwar­tał : 7 nr – 24zł. 50 gr.

 1. W związ­ku z decy­zją władz pań­stwo­wych, zno­szą­cą od 30 maja br. limit uczest­ni­ków zgro­ma­dzeń reli­gij­nych w kościo­łach Ks. Biskup Die­ce­zjal­ny z dniem 6 czerw­ca 2020 r. odwo­łu­je dys­pen­sę ogól­ną od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nych Mszach Świę­tych, udzie­lo­ną 25 mar­ca 2020 r. Jed­no­cze­śnie utrzy­mu­je dys­pen­sę od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa nie­dziel­nych Mszach Świę­tych, dla osób w pode­szłym wie­ku, osób z obja­wa­mi infek­cji oraz osób, któ­re czu­ją oba­wę przed zara­że­niem koro­na­wi­ru­sem. W koście­le gro­ma­dzi­my się w masecz­kach zacho­wu­jąc dystans od siebie.
 1. Na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii znaj­du­ją się wszyst­kie bie­żą­ce infor­ma­cje i ogło­sze­nia – zachę­cam do śledzenia.

 1. Dzię­ku­ję bar­dzo Rodzi­nom, któ­re w minio­nym tygo­dniu prze­ka­za­ły ofia­rę na rzecz kolek­ty. Dzię­ki ofia­ro­daw­com może­my na bie­żą­co regu­lo­wać zobo­wią­za­nia naszej para­fii – Bóg Zapłać ! 

Przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na remont domu po wybu­chu gazu przy ul. Dłu­giej. (zbiór­kę prze­pro­wa­dza­ją kan­dy­da­ci do bierzmowania)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 01.06.2020r.)

godz. 8.15.

godz.18.00.

- o Boże błog. i dary Ducha Św. oraz opie­kę Mat­ki Bożej dla Natalii

++ Andrze­ja i Ana­sta­zję Szulc oraz Alek­se­go i Ludwi­kę Mundry

Wto­rek

( 02.06.2020r.)

godz. 18.00.

kon­ce­le­bra

++ Moni­kę i Ryszar­da Gla­za, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

- o bło­go­sła­wień­stwo Boże, nie­usta­ją­cą opie­kę Mat­ki Bożej oraz dary Ducha Świę­te­go dla miesz­kań­ców Jastrzębia

Śro­da

( 03.06..2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

kon­ce­le­bra

++ Arka­diu­sza Bie­sek ( 8 rocz. śm.) ojca Roma­na, Ana­sta­zję i Marię Biesek

++ Marię, Bene­dyk­ta, Mar­ka Kuch­ta, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

- o Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej dla człon­ków wszyst­kich Róż Różań­co­wych para­fii Łąg

Czwar­tek

(04.06.2020r.)

godz. 18.00.

++ Ste­fa­nię i Micha­ła Jaszew­skich oraz cór­kę Lidię

Pią­tek

( 05.06.2020r.)

godz. 18.00.

++ Ber­nar­da Kukliń­skie­go oraz rodzi­ców Ger­tru­dę i Pio­tra ( w 3 rocz. Bernarda

Sobo­ta

( 06.06.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Jana, Józe­fa oraz rodzi­ców Hele­nę i Fran­cisz­ka Wegner

++ Hele­nę i Felik­sa Czapiewskich

CHRZTY:

 • Igor Pest­ka
 • Lau­ra Talaśka

Nie­dzie­la – Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy

(24.05.2020r.)

godz. 8.15.

++ Mela­nię, Sta­ni­sła­wa Wąs

godz. 10.00.

++ Hele­nę Szyn­wel­ską ( w dniu urodzin)

godz.11.30.

- w inten­cji parafian