OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.05.2020

W sobo­tę nasz para­fia­nin dia­kon Patryk Ważyń­ski otrzy­mał w Kate­drze Pel­pliń­skiej świę­ce­nia kapłań­skie z rąk Księ­dza Bisku­pa Ryszar­da Kasy­ny. Jest to pią­te powo­ła­nie po woj­nie z naszej parafii .

Mszę św. pry­mi­cyj­ną ks. Patryk Ważyń­ski odpra­wi w Łęgu dzi­siaj o godz. 13.30., a Sło­wo Boże wygło­si ks. kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pelplina.

Przez wzgląd na ogra­ni­czo­ną licz­bę osób w koście­le, w tej Mszy świę­tej uczest­ni­czyć będzie naj­bliż­sza rodzi­na i zapro­sze­ni goście. 

Nato­miast w ponie­dzia­łek (25 maja) na godz. 18.00. Neo­pre­zbi­ter ks. Patryk Ważyń­ski ser­decz­nie zapra­sza para­fian na Mszę świę­tą, któ­rą odpra­wi w inten­cji wier­nych para­fii Łąg, dzię­ku­jąc Bogu za dar kapłań­stwa i za ludzi, któ­rych spo­tkał na dro­dze swe­go życia ‚wśród któ­rych się wycho­wał i wzra­stał w powołaniu. 

  1. Przy­ję­cie dzie­ci do I Komu­nii św. w naszej para­fii w nie­dzie­lę 27 wrze­śnia o godz. 11.30.
  2. W tygo­dniu Msze Św. codzien­nie o godz.18.00.
  3. W tygo­dniu po Mszy św. przez cały mie­siąc maj odpra­wia­ne są nabo­żeń­stwa majo­we. Z racji, że nie może­my się licz­nie gro­ma­dzić przy krzy­żach przy­droż­nych i figu­rach zachę­cam do odma­wia­nia Lita­nii Lore­tań­skiej wspól­nie w naszych Rodzi­nach pole­ca­jąc usta­nie epi­de­mii, zdro­wie dla cho­rych i szyb­ki powrót do normalności.
  4. Zgod­nie z nowy­mi zarzą­dze­nia­mi pra­gnę podać do wia­do­mo­ści, że w naszym koście­le może gro­ma­dzić się do 130 osób wewnątrz świą­ty­ni . Jeśli czu­je­my się zdro­wo i nie mie­li­śmy kon­tak­tu z oso­ba­mi zara­żo­ny­mi zapra­szam szcze­gól­nie na nie­dziel­ną Eucha­ry­stię, aby razem trwać w tym trud­nym cza­sie i darem swo­jej modli­twy wypra­szać powstrzy­ma­nie epi­de­mii, zdro­wie dla naszych Rodzin i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej wspól­no­ty parafialnej.
  5. W przy­szłą nie­dzie­lę uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świętego .
  6. Wszyst­kie bie­żą­ce infor­ma­cje z naszej para­fii znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
  7. Dzię­ku­ję bar­dzo tym Rodzi­nom, któ­re w minio­nym tygo­dniu prze­ka­za­ły ofia­rę na rzecz kolek­ty. Dzię­ki ofia­ro­daw­com może­my na bie­żą­co regu­lo­wać zobo­wią­za­nia naszej para­fii – Bóg Zapłać ! 
  8. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy nr Pielgrzyma !
  9. Za dwa tygo­dnie w nie­dzie­lę przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na remont domu po wybu­chu gazu przy ul. Długiej.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(25.05.2020r.)

godz. 18.00.

- Msza św. dzięk­czyn­na w inten­cji parafian

- ++ Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Wró­blew­skich oraz z rodzi­ny Wró­blew­skich i Łepek

Wto­rek – Dzień Matki

(26.05.2020r.)

godz. 18.00

+ Kry­sty­nę Del­klok (z oka­zji Dnia Matki)

Śro­da

(27.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ Hen­ry­ka Ossow­skie­go (w 21 rocz. śm.) i rodzi­ców z oboj­ga str.

Czwar­tek

(28.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ Ste­fa­na i Cze­sła­wę Pastwa oraz Urszulę 

Pią­tek

(29.05.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Toma­sza Duraj z Gotel­pia (od sąsia­dów i rolników)

++ Annę, Fili­pa Che­rek i zm. rodzeństwo

Sobo­ta

(30.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ Wik­to­rię, Jana i Alfon­sa Pastwa oraz Edmun­da Gleisner

Nie­dzie­la – Zesła­nia Ducha Świętego

(31.05.2020r.)

godz. 8.15.

++ Joan­nę Resz­ka ( w II rocz.) zm. rodzi­ców i brata

godz. 10.00.

++ męża Kazi­mie­rza Chmie­lec­kie­go ( w III rocz.)

godz.11.30.

- ++ Roma­na Poniń­skie­go ( z oka­zji uro­dzin) oraz dziad­ków z oboj­ga str.