OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.08.2020r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu kościo­ła do odpu­stu Prze­mie­nie­nia Pańskiego:
 • Paniom z Jastrzę­bia i Zim­nych Zdro­jów, dzię­ku­ję za gir­lan­dę do pre­zbi­te­rium i na ołtarz boczny.
 • Pra­gnę podzię­ko­wać miesz­kań­com ul. Dłu­giej ( od szo­sy do ple­ba­nii) któ­rzy pomo­gli przy sprzą­ta­niu naszej świą­ty­ni: pani Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej oraz Sabi­nie Sliżewskiej
 • Pani Acker­man za pięk­ną dekorację.
 • Wszyst­kim nio­są­cym cho­rą­gwie pod­czas pro­ce­sji eucharystycznej.
 1. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę odpu­stu para­fial­ne­go tj. 6 wrze­śnia pod­czas sumy odpu­sto­wej o godz. 11.30.
 2. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza, a przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na Olka……………………………….
 3. Cza­so­pi­sma:…………

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Narloch Bar­tło­miej Paweł, kawa­ler, Czar­na Woda
  Pra­buc­ka Mag­da­le­na Anna, pan­na, Łąg
 • Mar­cin Weltrow­ski, kawa­ler, Jastrzębie
  Adria­na Cza­piew­ska, pan­na, Czersk
 • Seba­stian Wła­dy­sław Pachul­ski, kawa­ler, Piece
  Emi­lia Moni­ka Lac­kow­ska, pan­na ‚Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(17.08.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

+ Msza św. zb. za śp. Sta­ni­sła­wa Lubiń­skie­go z Będźmierowic

++ z rodzi­ny Kie­drow­skich i Megger

Wto­rek

(18.08.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

- o uda­ną ope­ra­cję i powrót do zdro­wia w int. Teresy

++ Józe­fa i Zofię Niesiołowskich

Śro­da

(19.08.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Bra­ci Paw­ła i Felik­sa Łan­gow­skich, szwa­gra Sta­ni­sła­wa oraz zm. z rodzi­ny Łan­gow­skich i Cherek

++ Joan­nę i Leona Rostan­kow­skich (w dniu ur. Joanny)

Czwar­tek

(20.08.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Wła­dy­sła­wa i Ste­fa­nię Ostrow­skich oraz jej sio­strę Cze­sła­wę i zm. z rodziny

++ Wacła­wę, Tere­sę i Mar­ka Szyfelbein

Pią­tek

( 21.08.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Mar­ka Hal­l­man w dniu urodzin

++ dziad­ków chrzest­nych: Cecy­lię i Alfon­sa oraz Hele­nę i Anto­nie­go Jażdżewskich

Sobo­ta

(22.08.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ rodzi­ców: Zofię i Ludwi­ka Wojak

++ Lidię i Józe­fa Słomińskich

Nie­dzie­la

(23.08.2020r.)

godz. 8.15.

++ Roma­na Kry­czy­ka i rodzi­ców: Roma­na Paw­łow­skie­go oraz Mał­go­rza­tę Uścinowicz

godz. 10.00.

++ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go , rodzi­ców i bra­ci z oboj­ga str.

godz.11.30.

++ Bro­ni­sła­wę, Leoka­dię i Zbi­gnie­wa Kloska

 

Visits: 234