Ogłoszenia Duszpasterskie 25.10–1.11.2020

 1. W rocz­ni­cę poświę­ce­nia kościo­ła są zapa­lo­ne świe­ce w zacheuszkach.
 2. Za tydzień Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Niech nasza obec­ność na cmen­ta­rzu będzie obec­no­ścią modli­tew­ną. Msze św.: w sobo­tę o godz. 17.00. oraz w nie­dzie­lę o godz. 8.15., 10.00 i 14.00. — na zakoń­cze­nie w koście­le modli­twy za zmar­łych i poświę­ce­nie przy­nie­sio­nych zni­czy. (Pro­szę w sobo­tę i nie­dzie­le przy­nieść ze sobą znicze.)

Wszy­scy zacho­wu­je­my ist­nie­ją­ce wyma­ga­nia będąc w masecz­kach i z dystan­sem do siebie!

 • W tym roku nie będzie wyjąt­ko­wo pro­ce­sji na cmen­tarz a jedy­nie wspo­mnia­ne Msze św. z modli­twa­mi za zmar­łych i poświę­ce­niem zniczy! 

 • W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych od godz. 11.00. – 15.00. – ruch jed­no­kie­run­ko­wy: wjazd — ul. Dłu­ga, wyjazd — ul. Kościel­na * ruchem kie­ru­ją strażacy) 
 1. W sobo­tę Dzień Zadusz­ny – nasze zamy­śle­nie o śmier­ci, prze­mi­ja­niu i wiecz­no­ści, niech będzie oka­zją do odno­wie­nia wia­ry w życie wiecz­ne, Sąd Boży, w odpo­wie­dzial­ność przed Bogiem za nasze życie. Uczą nas tego i o tym przy­po­mi­na­ją gro­by naszych zmar­łych. Msze św. w Dzień Zadusz­ny o godz. 8.15., 10.00. i 17.00.
 2. Papież Fran­ci­szek ogło­sił, że odpust zupeł­ny za zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały mie­siąc listo­pad a nie tyl­ko w Okta­wie Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych. Nale­ży być jedy­nie w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej oraz odmó­wić modli­twę w inten­cjach Papie­ża tj. usta­nia epi­de­mii na całym świecie.
 3. Ks. Biskup die­ce­zjal­ny potwier­dził dys­pen­sę od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nych Mszach Świę­tych, dla osób w pode­szłym wie­ku, osób z obja­wa­mi infek­cji oraz osób, któ­re czu­ją oba­wę przed zara­że­niem koronawirusem.

 4. Zadbaj­my o gro­by naszych bli­skich a tak­że tych o któ­rych już nikt nie pamię­ta. Śmie­ci wyrzu­ca­my tyl­ko do śmiet­ni­ków i wszy­scy dbaj­my o porzą­dek na naszym cmen­ta­rzu. Przy­po­mi­nam tak­że o obo­wiąz­ku prze­dłu­ża­nia miejsc na cmen­ta­rzu po 20 latach od dnia zło­że­nia zwłok, gdyż przy bra­ku prze­dłu­że­nia utra­ci­my pra­wo do miej­sca zgod­nie ze sta­tu­ta­mi cmentarnymi.

 5. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.

 6. Nabo­żeń­stwo różań­co­we od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 16.30., a Msza św. wie­czor­na o godz. 17.00.

 7. „ Piel­grzym”………..

 8. POGRZEB: śp. Jana Wojak (lat 74) z ul. Dłu­giej w śro­dę o godz. 9.30. Róża­niec w koście­le – nie­dzie­la godz. 12.30., ponie­dzia­łek i wto­rek godz. 17.30.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Chrzan Woj­ciech, kawa­ler, par. Borzyszkowy

Sikor­ska Micha­li­na, pan­na, par. Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(26.10.2020r.)

godz. 8.15.

godz. 16.30.

godz. 17.00.

++zm. człon­ki­nie Żywe­go Różań­ca z Kęszy

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Bogu­sła­wę Stel­mach w dniu urodzin

Wto­rek

(27.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Jana Suchom­skie­go (w I rocz. śm.)

Śro­da

(28.10.2020r.)

godz. 9.30.

godz. 16.30.

godz. 17.00.

POGRZEB: śp. Jana Wojak (lat 74) z ul. Długiej.Różaniec w koście­le – nie­dzie­la godz. 12.30., ponie­dzia­łek i wto­rek godz. 17.30.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Hele­nę Pozorską

Czwar­tek

(29.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Jadwi­gę Socha­czew­ską, Zyg­mun­ta i Cecy­lię Cza­piew­skich oraz teściów

Pią­tek

(30.10.2020r.)

godz. 16.30.

godz. 17.00.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Jadwi­gę i Bene­dyk­ta Lubi­szew­skich oraz zm. rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta

(31.10.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 16.30.

godz. 17.00.

+ Maria­na Kędzier­skie­go z oka­zji urodzin

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Aloj­ze­go i Tere­sę Leman (w IV rocz. Alojzego)

Nie­dzie­la

(1.11.2020r.)

godz. 8.15.

++ rodzi­ców: Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich oraz Marię i Kazi­mie­rza Mania (w XXI rocz. Gerwazego)

godz. 10.00.

++ Micha­li­nę i Anto­nie­go Kulas, Bry­gi­dę Lan­gow­ską oraz z rodzi­ny Jarząb­ków i Ossowskich

godz.14.00.

++ zmar­łych para­fian spo­czy­wa­ją­cych na naszym cmen­ta­rzu (bez procesji)