OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10.01.2021r.

  1. Dzi­siej­sza uro­czy­stość, kie­dy w litur­gii wspo­mi­na­my chrzest Pana Jezu­sa niech będzie dla nas oka­zją do uprzy­tom­nie­nia sobie, że i my kie­dyś zosta­li­śmy włą­cze­ni do wspól­no­ty Kościo­ła przez chrzest. Chrzest jest więc sakra­men­tem naszej wia­ry, jak rów­nież odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół.

  2. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my kolej­ny Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan pod hasłem : „Trwaj­cie w mojej miło­ści, a przy­nie­sie­cie obfi­ty owoc”. 

  1. Jak już wcze­śniej zapo­wia­da­łem w tym wyjąt­ko­wym dla nas wszyst­kich roku pan­de­mii panu­ją­cej na całym świe­cie wie­le spraw, spo­tkań, pla­nów ule­ga cał­ko­wi­tym zmia­nom. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo Kolę­dy w tym roku mają w naszej para­fii inny cha­rak­ter. Obec­nie nie odby­wa się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach a w to miej­sce są odpra­wia­ne dodat­ko­we Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na wyzna­czo­ną Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny, któ­ry otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, węgie­lek, bute­lecz­kę z wodą świę­co­ną oraz oko­licz­no­ścio­wy para­fial­ny obra­zek kolę­do­wy, w tym roku uzu­peł­nio­ny o tekst modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w ogło­sze­niach i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy pro­szę by w zakry­stii podać oso­by cho­re nie tyl­ko na covid, ale wszyst­kich cho­rych w swo­ich domach, któ­rych imio­na dołą­czy­my do spra­wo­wa­nej Mszy św.

Za obec­ność na Mszach Św. kolę­do­wych oraz prze­ka­zy­wa­ne ofia­ry skła­dam ser­decz­ne Bóg Zapłać.

  1. W zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę „Piel­grzy­ma” na I kwar­tał 2021r. ‑21 zł – 6 nr

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na WSD w Pelplinie.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 11.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Choj­nic­ka – od figu­ry ( pra­wa i lewa str.) w stro­nę Czar­nej Wody

Wto­rek

( 12.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Dłu­ga – od nr 42 do ul. Choj­nic­kiej i od kościo­ła do ul. Chojnickiej

Śro­da

( 13.01.2021r.)

godz.8.00

godz. 17.00

+ o radość nie­ba dla duszy + Marii Bac­khaus ( od rodzi­ny Kamińskich)

- Msza św. kolę­do­wa – Nowe Pru­sy

Czwar­tek

(14.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa Przy­jaź­nia i wybu­do­wa­nia oraz Łąg – Kolo­nia pod Przyjaźnię

Pią­tek

( 15.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Roma­na Lip­skie­go z Czar­nej Wody ( pocho­dzą­ce­go z Łąg Kol.) 

- Msza św. kolę­do­wa – Sta­re Pru­sy , Szałamaje

Sobo­ta

( 16.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w rodzinie

++ Hele­nę i Józe­fa Mokwa i Sta­ni­sła­wa Megger

Nie­dzie­la

(17.01.2021r.)

godz. 8.15

++ Euge­nię i Sta­ni­sła­wa Ska­jew­skich oraz Moni­kę i Marzenę

godz. 10.00

++ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik ( w 9 rocz. Edmunda)

godz.11.30

++ Hele­nę i Józe­fa Szyn­wel­skich ( w 4 rocz. Heleny)

Visits: 662