OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Zwykła 17.01.2021r.

  1. Dzi­siaj w całym koście­le roz­po­czy­na­my „Tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrze­ści­jan”. Naszej wia­ry, żywej i głę­bo­kiej, potrze­bu­je bar­dzo Zachód na histo­rycz­nym eta­pie budo­wa­nia nowe­go sys­te­mu wie­lo­ra­kich odnie­sień. Moc­ne­go zna­ku zawie­rze­nia Chry­stu­so­wi potrze­bu­je Wschód, ducho­wo spu­sto­szo­ny przez lata pro­gra­mo­wej ate­iza­cji. Euro­pa potrze­bu­je nas wszyst­kich zebra­nych soli­dar­nie wokół Krzy­ża i Ewan­ge­lii. W to nawo­ły­wa­nie Kościo­ła włącz­my, tak­że nasze oso­bi­ste modli­twy. Niech będą one skrom­nym wkła­dem w budo­wa­nie jed­no­ści w dzie­ło ekumenizmu.

  2. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na WSD w Pel­pli­nie, a w przy­szła nie­dzie­lę na zakup gazu do ogrze­wa­nia kościoła.

  1. W czwar­tek – 21 stycz­nia przy­pa­da Dzień Bab­ci , a w pią­tek – 22 stycz­nia Dzień Dziad­ka. Pamię­taj­my i módl­my się w tych dniach za naszych kocha­nych dziad­ków, tych żyją­cych i tych któ­rzy już ode­szli do Pana. Bar­dzo czę­sto tyle im zawdzię­cza­my! Niech naszym podzię­ko­wa­niem będzie modli­twa, ofia­ro­wa­na Komu­nia św. i ser­decz­na pamięć.

  1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na WSD w Pel­pli­nie, a w przy­szła nie­dzie­lę na zakup gazu do ogrze­wa­nia kościoła.

  1. „ Piel­grzym”…………………

  1. Zmarł eme­ry­to­wa­ny pro­boszcz para­fii Osiecz­na ks. kan. Mie­czy­sław Rygiel­ski. Pogrzeb w śro­dę o godz. 11.00 w para­fii Osieczna.

  1. Mając na uwa­dze zdro­wie Was wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo w tym roku kolę­dy w naszej para­fii mają inny cha­rak­ter. Nie ma tra­dy­cyj­nych spo­tkań kolę­do­wych w Waszych domach — nato­miast są odpra­wia­ne Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny, któ­ry otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, węgie­lek, bute­lecz­kę z wodą świę­co­ną oraz oko­licz­no­ścio­wy para­fial­ny obra­zek kolę­do­wy z tek­stem modli­twy, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w ogło­sze­niach i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy — pro­szę, by w zakry­stii podać oso­by cho­re nie tyl­ko na covid, ale wszyst­kich cho­rych w swo­ich domach, któ­rych imio­na dołą­czy­my do spra­wo­wa­nej Mszy św. 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(18.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Polna (od. ul. Choj­nic­kiej pra­wa str. do koń­ca (tzn. ul. Cicha i ul. ks. Worzały)

Wto­rek

(19.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Dłu­ga od nr 44 do torów (nr parzyste)

Śro­da

(20.01.2021r.)

godz.8.00

godz. 17.00

++ rodzi­ców Ger­tru­dę i Jana Bor­hardt (w 6 rocz. śm. Gertrudy)

- Msza św. kolę­do­wa – Gotelp i wybu­do­wa­nia oraz Łąg Kol. środek

Czwar­tek

(21.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa ul. Polna – od ul. Choj­nic­kiej lewa str. oraz ul. Sło­necz­na i ul. Zielona

Pią­tek

(22.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – Lip­ki Dolne

Sobo­ta

(23.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 17.00

+ Mał­go­rza­tę Kozie­lec­ką (w 22 rocz. śm

+ Msza św. zb. za śp. Witol­da Che­rek z ul. Dłu­giej (m‑c po śm.)

++ dziad­ków Bie­sek i Rekow­skich oraz ich dzie­ci i wnuków

Chrzest: Leon Rostan­kow­ski

Nie­dzie­la

(24.01.2021r.)

godz. 8.15

++ Ire­nę i Ste­fa­na Zblewskich

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Marię i Kazi­mie­rza Mania oraz Mar­tę i Ger­wa­ze­go (w rocz. śm. Marii)

godz.11.30

++ rodzi­ców: Zofię i Józe­fa Oller oraz bra­ci Tade­usza i Jerzego