OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Zwykła 31.01.2021 r.

  1. We wto­rek 2 lute­go przy­pa­da Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­goMat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 17.00. Kolek­ta prze­zna­czo­na na „Zako­ny klau­zu­ro­we” – Pomóż­my im trwać!

- poświę­ce­nie grom­nic pod­czas Mszy św. o godz. 10.00., a wie­czo­rem o godz. 17.00. świę­ce­nie świec komu­nij­nych uczniom klas III ( po Mszy św. wie­czor­nej spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komunijnych)

Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – w Bazy­li­ce Kate­dral­nej w łącz­no­ści z Bisku­pem Rzy­mu pono­wie­nie ślu­bów osób kon­se­kro­wa­nych żyją­cych w koście­le według Rad ewangelicznych.

  1. Pro­szę o upo­rząd­ko­wa­nie żłob­ka i wystro­ju bożo­na­ro­dze­nio­we­go w naszym koście­le w sobo­tę o godz. 9.30. Panie dys­po­nu­ją­ce wol­nym cza­sem z ul. Dwor­co­wej i Kościel­nej – pro­szę o pomoc wysprzą­ta­niu kościo­ła rów­nież w sobo­tę o godz. 9.30.

  1. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościołem.

  2. Wszyst­kim, któ­rzy w naj­bliż­szym tygo­dniu obcho­dzić będą swo­je imie­ni­ny, uro­dzi­ny bądź jubi­le­usze – skła­dam naj­ser­decz­niej­sze życzenia.

  3. Dzię­ku­ję Panu Hen­ry­ko­wi oraz pani Wie­sła­wie i Ani za wysprzą­ta­nie kościoła.

  1. POGRZEB: śp. Józe­fa Kąt­ne­go ( lat 85) z Kęszy w śro­dę o godz. 9.30. Róża­niec w koście­le w ponie­dzia­łek, wto­rek o godz. 16.00. , śro­dę o godz. 9.00.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(01.02.2021r.)

godz. 8.15

godz. 17.00

++ rodzi­ców: Edwi­na i Hele­nę Pestków

++ Cecy­lię, Wła­dy­sła­wa, Artu­ra, Zyg­mun­ta Paz­da, Roza­lię i Ana­sta­ze­go Kro­plew­skich ( w 9 rocz. Cecylii) 

Wto­rek

Mat­ki Bożej Gromnicznej

(02.02.2021r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 17.00

+ Ange­li­kę Beling

++ Roma­na Meg­ger i zm. z rodzi­ny ( w 6 rocz. Romana)

++ Tade­usza Sowiń­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

(03.02.2021r.)

godz. 9.30

godz. 17.00

POGRZEB śp. Józe­fa Kąt­ne­go z Kęszy

- Msza św. kolę­do­wa – Wądo­ły od torów: ul. Głów­na, Okręż­na, Sosno­wa, Brzo­zo­wa, Boczna

Czwar­tek

(04.02.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa - ul. Dłu­ga od ple­ba­nii do torów ( nr nieparzyste)

Pią­tek

(05.02.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

- w int. Fili­pa Stor­mow­skie­go o zdro­wie i błog. Boże z oka­zji 1 urodzin

- Msza św. kolę­do­wa – dla osób, któ­re nie mogły z powo­du cho­ro­by lub wyjaz­du w niej uczestniczyć 

Sobo­ta

(06.02.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 17.00

++ Zofię i Augu­sty­na Biesek 

+ Msza św. zb. za śp. Sta­ni­sła­wa Żali­kow­skie­go z Przy­jaź­ni m‑c po śm.

++ męża Kazi­mie­rza Chmie­lec­kie­go w dniu urodzin

Nie­dzie­la

(07.02.2021r.)

godz. 8.15

++ Edmun­da Gle­isner w 5 rocz. śm.

godz. 10.00

++ rodzi­ców Mar­tę i Hen­ry­ka Włoch oraz rodzi­ców i rodzeństwo

godz.11.30

++ rodzi­ców Albi­na i Kla­rę Pelow­skich (w 2 rocz. Albi­na) oraz bra­ta i bratową