OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Zwykła 24.01.2021r.

  1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na zakup gazu do ogrze­wa­nia kościoła.

  2. Mija Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Jakie było moje oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie w tę modli­twę. Cza­sy, któ­re z Bożej Opatrz­no­ści prze­ży­wa­my, doma­ga­ją się od nas, aby­śmy zro­bi­li uczci­wy rachu­nek sumie­nia naszej posta­wy wobec innych wyznań chrześcijańskich.

  3. Mając na uwa­dze zdro­wie Was wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo w tym roku kolę­dy w naszej para­fii mają inny cha­rak­ter. Nie ma tra­dy­cyj­nych spo­tkań kolę­do­wych w Waszych domach — nato­miast są odpra­wia­ne Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny, któ­ry otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, węgie­lek, bute­lecz­kę z wodą świę­co­ną oraz oko­licz­no­ścio­wy para­fial­ny obra­zek kolę­do­wy z tek­stem modli­twy, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w ogło­sze­niach i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy — pro­szę, by w zakry­stii podać oso­by cho­re nie tyl­ko na covid, ale wszyst­kich cho­rych w swo­ich domach, któ­rych imio­na dołą­czy­my do spra­wo­wa­nej Mszy św.

  1. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościołem.

 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(25.01.2021r.)

godz. 8.15

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Fran­cisz­ka Kaszu­bow­skie­go i rodziców

+Msza św. zb. za śp. Marię Nel­ke z Szysz­chow­ca m‑c po śm.

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Kościelna

Wto­rek

(26.01.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

- Msza św. zb. + Wero­ni­kę Wil­czew­ską m‑z po śm.

Msza św. kolę­do­wa Łąg Kolo­nia pod Czersk

Śro­da

(27.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ o radość nie­ba dla duszy + Marii Bac­khaus (od rodzi­ny Wojciechowskich

- Msza św. kolę­do­wa ul. Dwor­co­wa od figu­ry do torów oraz i za torami

Czwar­tek

(28.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa Złe Mię­so – od szko­ły oraz wio­ska od remizy

Pią­tek

(29.01.2021r.)

godz. 17.00

++ Sta­ni­sła­wa Cza­piew­skie­go i syna Ireneusza 

Sobo­ta

(30.01.2021r.)

godz. 15.00

godz. 17.00

Msza św. ślub­na: Micha­li­na Sikor­ska – Woj­ciech Chrzan

++ Agniesz­kę, Ire­nę oraz rodzi­ców: Mar­tę i Fran­cisz­ka Chełmowskich 

Nie­dzie­la

(31.01.2021r.)

godz. 8.15

++ Ada­ma Szcze­pan­kie­wicz, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go (z oka­zji uro­dzin) zm. z oboj­ga str. oraz Ilo­nę Helta

godz.11.30

+ Alfon­sa Ossow­skie­go (w I rocz. śm.)