OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02.2021

  1. Koń­czy się tego­rocz­ny Kar­na­wał. We wto­rek o godz. 16.30. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i nabo­żeń­stwo ekspiacyjne.
  2. Naj­bliż­sza śro­da to Popie­lec roz­po­czy­na­ją­cy okres 40-dnio­we­go postu. Msze św. w Śro­dę Popiel­co­wą o godz. 8.15., 10.00. i 17.00. Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na jest na Kurię Bisku­pią jako Jał­muż­na Post­na. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły, pole­ga­ją­cy na wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i spo­ży­ciu jed­ne­go posił­ku do syta w cią­gu dnia. Pozo­sta­łe posił­ki muszą zostać ogra­ni­czo­ne co do ilości.

  3. W pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa o godz. 16.00.

  4. W przy­szłą nie­dzie­lę pierw­sze Gorz­kie Żale po Mszy o godz. 8.15.

  1. Piel­grzym”…………………………

  1. Para­fial­ny prze­wod­nik do prze­ży­cia reko­lek­cji w domu : „ Aby odno­wić Przy­mie­rze” ( zwłasz­cza dla osób cho­rych pozo­sta­ją­cych w domach oraz osób pra­gną­cych pogłę­bić swo­ją ducho­wość) – 12 zł.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Ange­li­ka Ros, zwią­za­na cywil­nie, Czersk, ul. Bro­wa­ro­wa 4

Seba­stian Zblew­ski, zwią­za­ny cywil­nie, Czersk, ul. Bro­wa­ro­wa 4

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(15.02.2021r.)

godz. 17.00

++ Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich ( w rocz. śm. Ignacego)

Wto­rek

(16.02.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Mał­go­rza­tę Wal­kow­ską z Wądo­łów m‑c po pogrzebie

++ Ber­nar­da, Marię i Ger­tru­dę Romp­kow­skich (w rocz. śm. Bernarda)

Śro­da Popiel­co­wa

(17.02.2021r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 17.00

++ Roza­lię i Ryszar­da Prażmowskich

+ rodzi­ców: Józe­fa i Jadwi­gę Połom oraz Anto­nie­go i Łucję Prychła

++ Marian­nę i Grze­go­rza oraz dziad­ków Połom

Czwar­tek

(18.02.2021r.)

godz. 17.00

++ rodzi­ców: Ire­nę i Wła­dy­sła­wa Cha­bow­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

(19.02.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00.

- Dro­ga Krzyżowa

++ Józe­fa Rulaf

Sobo­ta

(20.02.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Kor­ne­lię Kro­pi­dłow­ską z Gotel­pia m‑c po śm.

+ Mar­ka Hal­l­man w 1 rocz. śm. 

Nie­dzie­la

(21.02.2021r.)

godz. 8.15

++ Jolan­tę i Sta­ni­sła­wa Kowalczyk

godz. 10.00

++ Kazi­mie­rza Bor­kow­skie­go i żonę Marię w 1 rocz. Kazimierza

godz.11.30

++ Anto­nie­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców Kla­rę i Antoniego