OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu 14.03.2021r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza, a za tydzień na WSD w Pelplinie.

  2. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 8.15. ( za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny )
  1. W śro­dę o godz. 18.00. Mszą św. i Nowen­ną do M.B.N.P.
  2. Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej w pią­tek o godz. 16.00.
  3. W pią­tek Uro­czy­stość św. Józe­fa – dzień modlitw za męż­czyzn i ojców oraz ich misje w koście­le, rodzi­nach i świecie.
  4. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy myślą o kwia­tach do Gro­bu Pań­skie­go i wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofiary.
  5. Spo­wiedź wiel­ka­noc­na z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków 26 mar­ca w pią­tek przed Nie­dzie­lą Palmową.
  6. Cza­so­pi­sma „ Pielgrzym” ………….
  7. Odpis 1% podat­ku na Caritas………..
  8. Dni otwar­te Col­le­gium Marianum…….

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 15.03.2021r.)

godz. 9.30

godz. 16.00

godz. 17.00

Pogrzeb: śp. Danu­ty Wie­le­wic­kiej ( lat 64) ze Złe­go Mięsa

+ Wero­ni­kę Wil­czew­ska ( w 23 urodziny)

++ Msza św. zb. śp. Zyg­mun­ta Kołat­ka ( m‑c po śm.)

Wto­rek

( 16.03.2021r.)

godz. 17.00 ++ Józe­fa Zabroc­kie­go ( w dniu ur.) i rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

( 17.03.2021r.)

godz. 18.00 ++ Bole­sła­wę i Wła­dy­sła­wa Ossow­skich oraz syna Zdzisława

Czwar­tek

(18.03.2021r.)

godz. 17.00 ++ Paw­ła i Hele­nę Bakhaus, Sta­ni­sła­wa i Kazi­mie­rza oraz dziad­ków z oboj­ga str.

Pią­tek

( 19.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

- Dro­ga Krzyżowa

+ Klau­dię Woj­cie­chow­ską ( w I rocz.) o spo­kój duszy radość nieba

Sobo­ta

( 20.03.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Józe­fa Fle­ming z Lipek Dol­nych m‑c po śm.

++ Bene­dyk­ta Łan­gow­skie­go, rodzi­ców z oboj­ga str. i sio­strę Halinę

V Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(21.03.2021r.)

godz. 8.15 ++ Sta­ni­sła­wa i Jadwi­gę Mania z Łąg Klo­nii ( w 20 rocz. Stanisława)
godz. 10.00 ++ Fran­cisz­ka Wąs w rocz. śm. i zm. z rodziny
godz.11.30 ++ Fran­cisz­kę Pepliń­ską ( w 3 rocz.) oraz ojca Józe­fa i bra­ta Stefana