OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na WSD w Pelplinie.
  2. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 10.00. (za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny )
  1. SPOWIEDŹ ŚW. WIELKANOCNA z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków 26 mar­ca w pią­tek przed Nie­dzie­lą Palmową
    • przed połu­dniem: od godz. 9.00 — 10.00
    • po połu­dniu od godz. 15.30. – 17.00

4. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – Dzień Świę­to­ści Życia oraz Dzie­ła ducho­wej adop­cji dziec­ka poczę­te­go. Msze św. o 8.15 i 17.00.

5. W pią­tek nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej o godz. 16.00.

6. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy myślą o kwia­tach do Gro­bu Pań­skie­go i wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofiary.

7. W przy­szłą nie­dzie­lę bło­go­sła­wień­stwo palm pod­czas wszyst­kich Mszy św.

8. “Piel­grzym”……….

9. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na nabyć modli­tew­nik „ W ser­cu ojca” – zawie­ra­ją­cy modli­twy do św. Józe­fa – patro­na rodzin ( 10 zł. )

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Adrian Kaszu­bow­ski, kawa­ler, par. Huta Kalna

Aga­ta Gieł­don, pan­na, Par­ce­le – Zim­ne Zdroje

 

  • Damian Ćwi­kliń­ski, kawa­ler, par. Bro­ni­sław (powiat radziejowski)

Alek­san­dra Maria Tylic­ka, pan­na, par. Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 22.03.2021r.)

godz. 17.00  

++ Andrze­ja ( w 4 rocz.) jego ojca Hen­ry­ka Jutrzen­ka oraz Domi­ni­ka Synak i Zofię Włodarz

Wto­rek

( 23.03.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Ste­fa­na Zabroc­kie­go ( w dniu urodzin)

++ rodzi­ców: Marian­ny i Felik­sa Wons oraz zm. rodzeństwo

Śro­da

(24.03.2021r.)

godz. 17.00 ++ Jana i Ire­nę Orli­kow­skich z Przyjaźni

Czwar­tek

(25.03.2021r.)

Zwia­sto­wa­nie Pańskie

godz. 8.15

godz. 17.00

O usta­nie Epidemii

++ Cze­sła­wa Krau­ze i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

( 26.03.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

godz. 18.00

- Dro­ga Krzyżowa

+ Józe­fa Rulaf

+ Bar­ba­rę Koso­budz­ką z Zawa­dy ( w I rocz. śm.)

Sobo­ta

( 27.03.2021r.)

godz. 17.00 ++ rodzi­ców Gwiz­da­ła , Acker­man, Ire­nę Sale­witz i syna Roberta

CHRZTY : Anie­la Niebrzegowska 

Borys Sowiń­ski

VI Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(28.03.2021r.)

godz. 8.15 ++ Fran­cisz­kę i Józe­fa Kotlenga
godz. 10.00 ++ Jaku­ba i Jadwi­gę Cha­bow­skich oraz Aloj­ze­go Kunkel
godz.11.30 ++ Ber­nar­dę, Kon­ra­da Lil­la oraz Martę