OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Dobrego Pasterza 25.04.2021r.

  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza prze­ży­wa­my we wspól­no­cie ducha rado­ści wiel­ka­noc­nej niech w peł­ni będzie ona spo­tka­niem z Chry­stu­sem zmartwychwstałym.

  2. Dziś pod­czas sumy modli­twa o urodzaje.
  3. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca – o godz. 8.00. Msza św. w int. Człon­kiń Żywe­go Różańca
  1. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N. M. P. razem ze Mszą św. wie­czor­ną w sobo­tę o godz. 18.00. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach ( o ile pogo­da pozwo­li) gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby śpie­wać „Chwal­cie łąki uma­jo­ne”. Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabo­żeń­stwach. ( pamię­taj­my o masecz­kach i bez­piecz­nej odległości )
  2. Piel­grzym”……………

INTENCJE MSZY ŚW

 

Ponie­dzia­łek

(26.04.2021r.)

 

godz. 18.00

 

++ Marię i Edmun­da Bac­khaus ( w 18 rocz. śm. Edmunda)

Wto­rek

( 27.04.2021r.)

godz. 18.00 ++ Bog­da­na Nie­brze­gow­skie­go oraz z rodzin oboj­ga str.
Śro­da

( 28.04.2021r.)

godz. 18.00 ++ Wik­to­rię i Jana Che­rek, szwa­gier­kę Tere­sę oraz rodzi­ców : Mar­tę i Sta­ni­sła­wa Łan­gow­skich i męża Witolda
Czwar­tek

(29.04.2021r.)

godz. 18.00 ++ rodzi­ców: Ste­fa­nię i Leona Labu­da, z rodzi­ny Bacław­skich i męża Jana
Pią­tek

( 30.04.2021r.)

godz.18.00 + Mate­usza Prill ( w rocz. urodzin)
Sobo­ta

( 1.05.2021r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

 

godz. 18.00

- w int. Człon­kiń Żywe­go Różańca

- z podz. za odebr. łaski o błog. dla rodzi­ny i jubi­la­tów – w 50 rocz. mał­żeń­stwa Wie­sła­wy i Jana

++ rodzi­ców: Moni­kę i Augu­sty­na Wąs oraz Ryszar­da i dziad­ków: Elż­bie­tę i Franciszka

Nie­dzie­la

(2.05.2021r.)

godz. 8.15 ++ Pela­gię, Bro­ni­sła­wa i Ire­nę Dura­jew­skich oraz bra­ta Józefa
godz. 10.00 ++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( dłu­go­let­nie­go komen­dan­ta OSP Łąg) oraz zm. stra­ża­ków z tej jednostki
godz.11.30 ++ Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka ( z oka­zji im. Zygmunta|)