OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 30.05.2021 r.

  1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość w naszej para­fii przy­ję­cie 35 dzie­ci do I Komu­nii św. o godz. 11.30.
  2. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Niech Chry­stus ukry­ty pod posta­cia­mi eucha­ry­stycz­ny­mi, bło­go­sła­wi naszym rodzi­nom, naszej para­fii. Niech świę­to to będzie dniem wyzna­nia naszej wiary.

W Boże Cia­ło Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15, 10.00, 11.30 . Po Mszy św. o godz. 11.30 pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła z udzia­łem dzie­ci komunijnych.

  1. W Boże Cia­ło pod­czas pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na ze Złe­go Mięsa.

Nato­miast za tydzień bal­da­chim w pro­ce­sji nio­są Strażacy:

- nie­dzie­la i ponie­dzia­łek – Gotelp

- wto­rek i śro­da – Łąg

- czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso

  1. Dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przy­cho­dzą na pró­bę w śro­dę po Mszy św. wieczornej. 
  1. Dzie­ci komu­nij­ne przy­cho­dzą w ramach tzw. Bia­łe­go Tygo­dnia na Mszę św. wie­czor­ną o godz. 18.00.
  2. Bar­dzo pro­szę, aby wszyst­kie dzie­ci, któ­re będą pró­szyć kwia­ty przy­nio­sły je w swo­ich koszykach.
  1. W pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi od godz. 17.00 – 18.00

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Adrian Par­szyk, kawa­ler, Karo­le­wo 2, para­fia Rytel

Moni­ka Lub­czyń­ska, pan­na, Łąg ul. Dwor­co­wa 27

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(31.05.2021r.)

godz. 18.00 ++ rodzi­ców: Marię i Edmun­da Backhaus
Wto­rek

(1.06.2021r.)

godz. 18.00 ++ rodzi­ców: Che­rek i zmar­łe rodzeństwo
Śro­da

(2.06.2021r.)

godz. 18.00 + Msza św. zb. za śp. Wła­dy­sła­wa Babiń­skie­go ( z Łąg Kol. M‑c po pogrzebie)
Czwar­tek

BOŻE CIAŁO

(3.06.2021r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

 

godz. 11.30

++ rodzi­ców: Ludwi­kę i Alek­se­go Mun­dry oraz Wero­ni­kę i Józe­fa Jankowskich

++ Hele­nę i Felik­sa Cza­piew­skich oraz Sta­ni­sła­wa i Ireneusza

- w int. para­fian z pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną wokół kościo­ła z udzia­łem dzie­ci komunijnych

Pią­tek

(4.06.2021r.)

godz. 18.00 ++ rodzi­ców: Andrze­ja i Ana­sta­zję Szulc oraz Alek­se­go i Ludwi­kę Mundry
Sobo­ta

(5.06.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Bar­ba­rę Cha­bow­ską z Jastrze­bia m‑c po śm.

++ Ber­nar­da Kukliń­skie­go, jego rodzi­ców: Ger­tru­dę i Pio­tra ( w 4 rocz. Bernarda)

CHRZTY:

  • Leo Skó­ra, Jan Lip­ski, Zofia Szy­fel­be­in, Dawid Jarząbek
Nie­dzie­la

(6.06.2021r.)

godz. 8.15 ++ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuch­ta oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.
godz. 10.00 ++ Leoka­dię, Bro­ni­sła­wa i Zbi­gnie­wa Kloska
godz.11.30 + Lidię Sin­kow­ską ( II m‑c po śm.)