OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ODPUST NARODZENIA N.M.P. 12.09.2021r.

 1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym ku czci Naro­dze­nia N.M.P. wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy przed cudow­nym obra­zem N.M.P. – Patron­ki naszej parafii.

 2. W prze­rwach mię­dzy Msza­mi św. obcho­dzi­my ołtarz z bła­gal­ną modli­twą w inten­cji naszej Ojczy­zny, a zyska­ne odpu­sty ofia­ru­je­my za pole­głych i pomor­do­wa­nych pod­czas II woj­ny światowej. 

 3. Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion oraz bło­go­sła­wień­stwo Sztan­da­ru Maryjnego

 4. Suma odpu­sto­wa w int. para­fian i piel­grzy­mów, a tak­że o błog. Boże dla naszych rolników.

 5. Dzi­siaj Sło­wo Boże gło­si ks. Wie­sław Bajor ze Zgro­ma­dze­nia Misyj­ne­go oraz prze­wod­ni­czy sumie odpu­sto­wej z pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewocjonaliów.

 6. Z całe­go ser­ca zwra­cam się do rodzi­ców i wycho­waw­ców z gorą­cą proś­bą o doło­że­nie wszel­kich sta­rań, aby uczest­nic­two dzie­ci i mło­dzie­ży w szko­le od same­go począt­ku było żywe i sys­te­ma­tycz­ne. Wzrost wia­ry i kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści na Pra­wo Boże, nie doko­nu­je się oka­zjo­nal­nie, ale poprzez sys­te­ma­tycz­ne słu­cha­nie i roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go na kate­che­zie i pod­czas nie­dziel­nej Eucharystii.

 7. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta prze­zna­czo­na będzie na WSD w Pelplinie.

 8. Cza­so­pi­sma:…………….

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 13.09.2021r.)

godz. 18.00

godz. 18.30

++ Edmun­da Bac­khaus ( w rocz. urodzin)

+ Msza św. zb. za śp. Zofię Szo­la ( z ul. Dwor­co­wej) m‑c po pogrzebie

Wto­rek

( 14.09.2021r.)

godz. 18.00 ++ Bog­da­na i Kry­sty­nę Sowińskich
Śro­da

( 15.09.2021r.)

godz. 18.00 ++ dziad­ków: Zofię i Pio­tra Gutowskich
Czwar­tek

(16.09.2021r.)

godz. 18.00 ++ Jerze­go Krzo­ska oraz Jana Wojdak
Pią­tek

( 17.09.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Jerze­go Ossow­skie­go ( w II rocz.)

+ Krzysz­to­fa Szy­fel­be­in ( w I rocz. śm.)

Sobo­ta

( 18.09.2021r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

- Msza św. ślub­na: Aga­ta Gieł­don – Adrian Kaszubowski

+ Hen­ry­ka Kubisz

CHRZEST:

 • Miko­łaj Lotterhoffer
 • Oskar Peplin­ski
 • Oli­wier Berendt

Nie­dzie­la

(19.09.2021r.)

godz. 8.15 ++ Euge­niu­sza Hel­ta ( z oka­zji ur.), cór­kę Ilo­nę oraz Ger­tru­dę i Jana Szczodrowskich
godz. 10.00 ++ Ste­fa­na Wycin­ka, sio­strę Han­nę oraz rodzi­ców z oboj­ga str.
godz.11.30 ++ Tere­sę Szan­drach ( w 10 rocz.)