OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXV Niedziela Zwykła 19 IX 2021r

 1. Kolek­ta prze­zna­czo­na jest na WSD w Pelplinie.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni do odpu­stu parafialnego:

 • Dele­ga­cjom rol­ni­ków za koro­ny żniwne
 • Pani Mar­cie Acker­mann, za pięk­ne deko­ra­cje z kwia­tów, warzyw i owoców
 • Mło­dzie­ży za ubo­ga­ce­nie swo­im śpie­wem litur­gii sumy odpustowej 
 • Uczniom za uczest­nic­two w pro­ce­sji, dzie­ciom za sypa­nie kwiatów
 • Paniom nio­są­cym chorągwie
 • Dru­hom OSP Łąg nio­są­cym baldachim
 • Miesz­kań­com Jastrzę­bia i Zim­nych Zdro­jów za wysprzą­ta­nie naszej świątyni
 • Paniom z Zawa­dy za pięk­ną gir­lan­dę do pre­zbi­te­rium i na ołtarz boczny
 1. Przed­sta­wi­cie­le rol­ni­ków para­fii Czar­na Woda uczest­ni­czą w Dożyn­kach Samo­rzą­do­wo – Die­ce­zjal­nych w Luba­niu koło Koście­rzy­ny – repre­zen­tu­jąc nasz dekanat.

 1. Piel­grzym w ramach pre­nu­me­ra­ty w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą do naby­cia u mini­stran­tów przed kościołem. 
 1. Reko­lek­cje keryg­ma­tycz­ne dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ( kla­sy 8) roz­pocz­ną się 24 wrze­śnia w pią­tek o godz. 18.45 w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Łęgu , kolej­ne spo­tka­nie w sobo­tę 25 wrze­śnia br.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 20.09.2021r.)

godz. 17.00

++ Lidię i Józe­fa Słomińskich

Wto­rek

( 21.09.2021r.)

godz. 18.00

++ Roma­na Kry­czyk, Mał­go­rza­tę i Zbi­gnie­wa Uści­no­wicz oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

( 22.09.2021r.)

godz. 18.00

godz. 19.00

++ Bar­ba­rę i Tade­usza Giełdon

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Ger­tru­dę Pry­chła z Kęszy

Czwar­tek

(23.09.2021r.)

godz. 17.00

godz.18.00

+ Łuka­sza Gieł­don ( w I rocz. śm.)

++ Ste­fa­nię i Wacła­wa Kujawskich

Pią­tek

( 24.09.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Toma­sza, Lidię i Bog­da­na Różańskich 

++ Bar­ba­rę i Ada­ma Szar­mach oraz ich dzie­ci ( w rocz. ur. Barbary)

Sobo­ta

( 25.09.2021r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 18.00

++ Wło­dzi­mie­rza, Tade­usza i Jana Wojak

Msza ślub­na: Ali­na Odya – Bła­żej Święcki

- z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w rodzi­nie w 40 rocz. mał­żeń­stwa Tere­sy i Zdzi­sła­wa Sierackich

Nie­dzie­la

(26.09.2021r.)

godz. 8.15

+ Sta­ni­sła­wa Wąs ( w 33 rocz. śm. Stanisława)

godz. 10.00

++ Mar­tę i Leona Hoppe

godz.11.30

++ Zofię i Alfon­sa Ossow­skich ( w 39 rocz. Zofii)