Ogłoszenia duszpasterskie Wniebowstąpienie Pańskie 12.05.2024

 1. Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana Jezu­sa uświa­da­mia nam, że Chry­stus uwiel­bio­ny, prze­by­wa­ją­cy z Bogiem jest rów­no­cze­śnie z nami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta. Żyje w Koście­le, nie­ustan­nie uobec­nia się w cza­sie każ­dej Eucha­ry­stii. Przy­ję­cie tej praw­dy poma­ga nam trwać w dzięk­czy­nie­niu i uświę­cać codzienność.
 2. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy uczest­ni­czy­li w ubie­głym tygo­dniu przy Krzy­żach w modli­twach bła­gal­nych o urodzaje.
 3. Zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.
 4. Pró­by dzie­ci do I komu­nii we wto­rek i czwar­tek o 16.00. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godzi­nie 11.30 spo­tka­nie rodzi­ców dzie­ci do I komunii.
 5. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.30 do Mszy św. Po Mszy św. spo­tka­nie wspól­no­ty KSM- u.
 6. W przy­szłą Nie­dzie­le Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go – tzw. Zie­lo­ne Świąt­ki. Codzien­nie w łącz­no­ści z Mszą św. i nabo­żeń­stwem majo­wym odma­wia­my Nowen­nę do Ducha Świę­te­go w inten­cji Kościo­ła i Ojczyzny.
 7. W kalen­da­rzu liturgicznym:
  • Ponie­dzia­łek 13 maja – przy­pa­da 107. rocz­ni­ca pierw­sze­go obja­wie­nia fatim­skie­go i 43. rocz­ni­ca zama­chu na Świę­te­go Jana Paw­ła II. To dzień wspo­mnie­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Fatim­skiej. W ramach nabo­żeń­stwa majo­we­go odmó­wi­my róża­niec fatimski.
  • Wto­rek 14 maja — św. Macie­ja, Apostoła.
  • Śro­da 15 maja – św. Izy­do­ra Ora­cza, patro­na rolników
  • Czwar­tek 16 maja – św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na Patro­na Polski
 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie. Za tydzień kolek­ta remontowa.
 2. Zmarł + Daniel Jarzom­bek z ul. Dłu­giej l.44. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.
 3. Jest nowy numer Pielgrzyma

Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2024 r.

 1. Zbli­ża­my się do świąt, wkra­cza­my w czas inten­syw­niej­sze­go roz­wa­ża­nia męki nasze­go Pana. Zasło­ni­li­śmy krzy­że w świą­ty­ni, by na nowo odsło­nić je przed naszy­mi oczy­ma w Wiel­ki Pią­tek. Nie­chaj ten czas będzie szcze­gól­nym cza­sem wyci­sze­nia i towa­rzy­sze­nia Jezu­so­wi w Jego cier­pie­niu i męce

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i razem z nami prze­ży­wa­li para­fial­ne reko­lek­cje wie­ko­post­ne jak rów­nież dzie­ciom i mło­dzie­ży z naszych szkół za czas reko­lek­cji szkolnych. 

 3. W kalen­da­rzu w tym tygo­dniu:

 • Wto­rek 19 mar­ca – Uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca NMP – dzień modlitw za męż­czyzn i ojców. Msze św. o godz. 8.00 i 16.00. Odpust para­fial­ny w Hucie Kal­nej i Mokrym.

 1. Spo­wiedź wiel­ka­noc­na z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów 21 mar­ca w czwar­tek:

 • do połu­dnia do 10.00 do 11.00 – potem Msza św. 

 • popo­łu­dniu od 16.15 do 17.00 i od 17.30 do 18.00

W cza­sie spo­wie­dzi od 16.15 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu 

 1. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

 • dla dzie­ci o godz. 16.00

 • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 10.00

 1. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na­ją­ca Wiel­ki Tydzień. Bło­go­sła­wień­stwo Palm na każ­dej Mszy św. Na roz­po­czę­cie Mszy św. o 11.30 pro­ce­sja z pal­ma­mi. Roz­po­czy­na­my od Krzy­ża Misyj­ne­go na zewnątrz kościo­ła – tam odczy­ta­nie Ewan­ge­lii, poświę­ce­nie palm. Przed Msza­mi u Mło­dzie­ży z KSM – u będzie moż­na nabyć Pal­my Wiel­ka­noc­ne (wyko­na­ne przez mło­dzież) oraz świe­ce – pas­cha­li­ki. Zebra­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność wspól­no­ty KSM — u. 

 2. Dzię­ku­ję za ofia­ry na remon­ty. Za tydzień kolek­ta na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. Dzię­ku­ję za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cje Gro­bu Pań­skie­go Róży z Buko­wej Góry miesz­kań­com ul. Choj­nic­kiej, Polnej, Zie­lo­nej, Sło­necz­nej, Cichej, Ks. Wrza­ły, Pod­le­śnej, Spa­ce­ro­wej oraz ul Dłu­giej od Ple­ba­ni do torów. Bóg zapłać. 

 4. Pro­szę o posprzą­ta­nie kościo­ła na świę­ta w sobo­tę 23 mar­ca od 9.00 miesz­kań­ców Złe­go Mię­sa od szko­ły do remi­zy oraz Lipek Górnych. 

 5. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 2

 1. Zmarł + Józef Kogut l.93 z Lipek Gór­nych. Pogrzeb odbył się sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 2. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 18 do 24 mar­ca 2024 r.

Ponie­dzia­łek (18.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Józe­fa i Mar­tę Wiśniew­skich + zm. rodzeństwo 

Wto­rek (19.3.2024r.)

Uro­czy­stość św. Józefa 

godz. 8.00.

godz. 16.00

+ Danu­ty Inte­re­wicz z ok. uro­dzin i w 5 mie­siąc od śm. 

zm. rodzi­ców Annę i Józe­fa Gru­cha­ła oraz + sio­stry Geno­we­fy i bra­ta Jana 

Śro­da

(20.3.2024r.)

godz. 18.00

+ zm. rodzi­ców Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska w r. śm. Jana 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Jastrzę­bia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(21.3.2024r.)

godz. 11.00

godz. 18:00

+ Józe­fa i Cze­sła­wę Kogut – int. od rodzi­ny Winiarskich 

+ męża Bru­na w 2 r. śm. + syna Ryszar­da i rodzi­ców z ob. stron 

Pią­tek

(22.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Ada­ma Rekow­skie­go w dniu urodzin 

Sobo­ta

(23.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Ste­fa­na Zabro­skie­go w r. urodzin 

+ Józe­fa Zabroc­kie­go i rodzi­ców z ob. stron 

Nie­dzie­la Pal­mo­wa (24.3.2024r.)

godz. 8:15

+ Bole­sła­wę i Wła­dy­sła­wa Osow­skich + syna Zdzisława 

godz. 10:00

+ Fran­cisz­ka Wąs w r. śm. i zm. z rodzi­ny Wąs 

GORZKIE ŻALE

godz. 11:30

+ Ane­ty Woj­dy­ła + Jana i Jani­nę Bla­dow­skich

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Wielkiego Postu 10.03.2024r

 1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi ks. Jacek Cirocki.
  Msze św. z nauka­mi reko­lek­cyj­ny­mi o godzi­nie 8.15, 10.00, 11.30 i o 15.00

O 16.00 Dro­ga Krzy­żo­wa z modli­twa­mi o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie oraz z udzie­le­niem Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Chorych. 

O 20.00 Apel Maryj­ny z spo­tka­niem dla mło­dzie­ży do bierzmowania. 

Od ponie­dział­ku do śro­dy Msze św. z nauka­mi o godz. 18.00 Spo­tka­nia sta­no­we po Mszy św.: w ponie­dzia­łek dla kobiet; we wto­rek dla mężczyzn. 

Odwie­dzi­ny cho­rych w śro­dę od 13.30.

 1. W kalen­da­rzu w tym tygo­dniu:

 • W śro­dę przy­pa­da 11. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka.

 1. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek o 17.00 do Mszy św. 

 2. Spo­tka­nie wspól­no­ty mło­dzie­żo­wej KSM- u w czwar­tek po Mszy św. 

 3. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

 • dla dzie­ci o godz. 16.00

 • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 10.00

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 11.30 spo­tka­nie rodzi­ców mło­dzie­ży do bierzmowania.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta remontowa. 

 3. Two­rzy­my Róże Męską pod wezwa­niem św. Józe­fa. Odważ­nych męż­czyzn zapra­sza­my do tej wspól­no­ty. Infor­ma­cje i zapi­sy w zakrystii.

 4. Dzię­ku­ję za posprzą­ta­nie kościo­ła Miesz­kań­ców Złe­go Mię­sa od Remi­zy i za row­kiem. Dzię­ku­ję OSP ze Złe­go Mię­sa za grun­tow­ne posprzą­ta­nie wej­ścia na wieżę.
  Dzię­ku­ję P. Mar­ci­no­wi Gor­no­wicz za pra­ce w ogro­dzie przy plebanii.

 5. Dzię­ku­ję za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cje Gro­bu Pań­skie­go miesz­kań­com Zawa­dy – Sta­rych Prus i Klo­no­wic oraz Róży św. Woj­cie­cha z ul. Długiej. 

 6. Spo­wiedź wiel­ko­post­na z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów będzie 21 mar­ca w czwartek. 

 7. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 1

Intencje mszalne Od 10 do 17 marca 2024 r. 

 

Ponie­dzia­łek (11.3.2024r.)

godz. 18.00

godz. 18.00

+ Alek­san­dra Cie­śliń­skie­go w 8 r. śm. + jego rodzi­ców i syna Andrze­ja oraz z podz. za prze­ży­te 77 lat w int. Marii 

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w lutym 

Wto­rek (12.3.2024r.)

godz. 18.00.

godz. 18.00

+ Józe­fę, Julia­na, Wła­dy­sła­wa i Mar­tę Durajewskich
+ Jadwi­gę Miloch 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrze­bu za
+ Oli­wię Babińską 

Śro­da

(13.3.2024r.)

godz. 9.00

godz. 11.00

godz. 18.00

godz. 18.00

Msza św. z nauką kla­sy 0 – 4 szko­ły w Łęgu i Gotel­piu .

Msza św. z nauką kla­sy 5 – 8 szko­ły Łęgu i Gotelpiu

+ Józe­fa i Wła­dy­sła­wę Żalikowskich
+ synów Sta­ni­sła­wa i Józefa 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu 

+ Ilo­ny Chmielowiec 

Czwar­tek

(14.3.2024r.)

godz. 18:00

+Jaro­sła­wa Rostow­skie­go od cio­ci Dan­ki z Wodzi­sła­wia z rodziną 

Pią­tek

(15.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

+ Bar­ba­ry Koso­buc­kiej w 4 r. śm. 

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Jaku­ba i Jadwi­gę Chabowskich
+ teścia Aloj­ze­go Kunkel 

Sobo­ta

(16.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Anto­nie­go Michal­skie­go w 3 r. śm. 

+ Zofii i Bene­dyk­ta Łangowskich
+ ich rodzi­ców i rodzeństwo 

V Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (17.3.2024r.)

godz. 8:15

+ Annę i Józe­fa Kreft + rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. str. 

godz. 10:00

+ Zofii, Józe­fa, Tade­usza, Jerze­go Oller 

GORZKIE ŻALE

godz. 11:30

+ Sła­wo­mi­ra, Bog­da­na, Wan­dę i Edmun­da Kaszubowskich 

   

Ogłoszenia duszpasterskie Odpust parafialny narodzenia Najświętszej Maryi Panny 10.09.2023 r.

 1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my nasz para­fial­ny Odpust ku czci Naro­dze­nia N.M.P. Witam ser­decz­nie wszyst­kich para­fian i miłych gości. Niech Mary­ja, patron­ka naszej para­fii wsta­wia się za nami, wypra­sza potrzeb­ne łaski w życiu oso­bi­stym, rodzin­nym i parafialnym. 

 • Tra­dy­cyj­nie w prze­rwach mię­dzy Msza­mi św. obcho­dzi­my ołtarz z bła­gal­ną modli­twą w inten­cji naszej Ojczy­zny. Zyska­ne odpu­sty może­my ofia­ro­wać za pole­głych i pomor­do­wa­nych pod­czas II woj­ny światowej.

 • Po Mszy o godzi­nie 11.30 bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion. 

 1. Uro­czy­stej Sumie Odpu­sto­wej będzie prze­wod­ni­czył ks. Piotr Pru­ski — Prze­wod­nik pie­szej piel­grzym­ki na Jasną Górę – gru­py Kociewie. 

 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Pol­ska będzie świad­kiem histo­rycz­ne­go wyda­rze­nia – beaty­fi­ka­cji Józe­fa i Wik­to­rii Ulmów oraz ich sied­mior­ga dzie­ci, pol­skiej rodzi­ny, któ­ra zosta­ła zamor­do­wa­na w cza­sie II woj­ny świa­to­wej za ukry­wa­nie Żydów.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • wto­rek 12 wrze­śnia – Naj­święt­sze­go Imie­nia Maryi 

 • śro­da 13 wrze­śnia – św. Jan Chry­zo­stom, biskupa 

 • czwar­tek 14 wrze­śnia — świę­to pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Św. Krzyż to znak zba­wie­nia – znak mojej wia­ry. Czy za każ­dym razem, gdy go czy­nię, robię to z peł­ną świadomością? 

 • pią­tek 15 wrze­śnia –Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bolesnej

 • sobo­ta 16 wrze­śnia – św. Kor­ne­liu­sza, papie­ża i Cyprian, biskupa 

 1. Za tydzień Dożyn­ki Die­ce­zjal­ne w Luba­niu. Msza św. o godz. 11.00

 2. W przy­szłą nie­dzie­le kolek­ta prze­zna­czo­na na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. We wto­rek po Mszy św. w koście­le spo­tka­nie kan­dy­da­tów na ministranta 

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 11.30 w koście­le spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponadpodstawowych. 

 5. Biu­ro para­fial­ne będzie czynne: 

  • Wto­rek – czwar­tek – sobo­ta – 8.30 – 9.30

  • Od wtor­ku do piąt­ku po wie­czor­nej Mszy św. 

 1. Jest jesz­cze nowy numer Pielgrzyma 

 2. Oso­by, któ­re pla­nu­ją zawrzeć mał­żeń­stwo sakra­men­tal­ne w roku przy­szłym, pro­szo­ne są, aby do koń­ca wrze­śnia zgło­si­ły się do biu­ra para­fial­ne­go w celu omó­wie­nia przy­go­to­wa­nia do ślu­bu. Zachę­ca­my narze­czo­nych, żeby uczest­ni­czy­li w jesien­nych ter­mi­nach Week­en­dów dla narze­czo­nych oraz Spo­tkań dla narze­czo­nych, rów­nież jeże­li ślub jest zapla­no­wa­ny na lato”

Intencje mszalne od 11 do 17 września 2023 r. 

 

Ponie­dzia­łek (11.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Geno­we­fę i Cze­sła­wa Berendt oraz rodzi­ców z oboj­ga stron 

Wto­rek (12.09.2023r.)

godz.17:00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Mał­go­rza­tę Pozor­ską z Łąg – Kolo­ni mie­siąc po śmierci 

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pestka 

Śro­da

(13.09.2023r.)

godz. 18:00

+ Bar­ba­rę i jej męża Ada­ma i dzie­ci (w r. uro­dzin Barbary) 

Czwar­tek

(14.09.2023r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa + Marię Geł­don z Gra­bo­wa Kościer­skie­go w mie­siąc po śmierci

Pią­tek

(15.09.2023r.)

godz. 18.00

++ Jerze­go Krzo­ska i Jana Wojdak 

Sobo­ta

(16.09.2023r.)

godz. 18:00

+ Jana Kurowskiego 

Nie­dzie­la

(17.09.2023r.)

godz. 8:15

+ Hen­ry­ka Kubisz (w rocz­ni­cę śm. i dniu urodzin)

godz. 10:00

+ + Leoka­dię i Bro­ni­sła­wa Klo­ska, syna Zbi­gnie­wa i Kazi­mie­rza Wesołowskiego 

godz. 11:30

+ Cecy­lię i Micha­ła Żali­kow­skich

ODPUST PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 06.08.2023r.

 1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy u Tajem­ni­cy Prze­mie­nie­nia Pańskiego.

Wpa­trze­ni tego dnia w nie­bo, pro­śmy Chry­stu­sa o prze­mia­nę w naszym życiu we wszyst­kich jego wymia­rach. Pro­śmy o powrót Boże­go Pra­wa do nasze­go życia indy­wi­du­al­ne­go, rodzin­ne­go i narodowego.

 1. Suma odpu­sto­wa w inten­cji wszyst­kich para­fian i wszyst­kich piel­grzy­mów, a tak­że o bło­go­sła­wień­stwo Boże na pra­ce rol­ne dla naszych gospo­da­rzy. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewo­cjo­na­liów. Po pro­ce­sji ser­decz­nie zapra­szam wier­nych na poczę­stu­nek- na tere­nie podwó­rza plebani.

 1. W wol­nym cza­sie mię­dzy msza­mi odpra­wi­my tra­dy­cyj­ny pochód ofiar­ny wokół ołta­rza – modląc się z wia­rą do Chry­stu­sa Prze­mie­nio­ne­go w swo­ich intencjach.

 1. Dru­gi nasz odpust Naro­dze­nia NMP czy­li Mat­ki Bożej Siew­nej odbę­dzie się w nie­dzie­lę 10 wrze­śnia br.

 1. Cza­so­pi­sma- 3 kwar­tał ; 7 nume­rów 27,30 zł

Zapo­wie­dzi przedślubne:

 • Mate­usz Jezier­ski, kawa­ler, para­fia Łąg

Nata­lia Pulis, pan­na, para­fia Sie­ra­ko­wi­ce „Jana Chrzciciela”

 • Piotr Gieł­don, kawa­ler, para­fia Łąg

Moni­ka Mar­ta Tobiań­ska, pan­na, para­fia Skórcz

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 07.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Kry­sty­nę Pią­tek oraz rodzi­ców i teściów

Wto­rek

( 08.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza zbio­ro­wa: + Janu­sza Kie­drow­skie­go z Wądo­łów m‑c po śmierci

++ męża Miro­sła­wa Krzo­ska ( w IV rocz.), rodzi­ców Joan­nę i Edwar­da oraz bra­ci Wie­sła­wa i Marka

Śro­da

( 09.08.2023r.)

godz. 18.00

+ + Marian­nę War­dyn ( w dniu ur.) oraz jej męża Jana i Kazi­mie­rza Chmieleckiego

Czwar­tek

(10.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię Mazur i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

11.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Gerar­da Nie­brze­gow­skie­go ( w 28 rocz. )

Sobo­ta

( 12.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

z podz. za odebr. ł., pr. o dal­sze błg. Boże dla całej rodzi­ny Grzen­kow­skich w rocz. ślubu

ślub: Patry­cja Nosko­wiak – Mar­cin Stefaniak

++ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go, Tere­sę Kna­pik, Hele­nę Kru­czek oraz Roma­na Pawłowskiego

Nie­dzie­la

(13.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Józe­fa Banach, zmar­łe rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Hen­ry­ka i Mar­tę ( w rocz. Hen­ry­ka ), rodzi­ców i rodzeństwo

godz.11.30

++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 4.06.2023r.

 1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość w naszej para­fii przy­ję­cie 36 dzie­ci do I Komu­nii św. o godz. 11.30
 2. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. W eucha­ry­stycz­nej pro­ce­sji wyj­dzie­my na uli­ce naszych miast i dro­gi naszych wio­sek. Niech Chry­stus ukry­ty pod posta­cia­mi eucha­ry­stycz­ny­mi, bło­go­sła­wi naszym rodzi­nom, naszej para­fii. Niech świę­to to będzie dniem wyzna­nia naszej wiary.

W Boże Cia­ło Msze św. o godz. 8.15., cen­tral­na Msza św. z uro­czy­stą pro­ce­sją do 4 ołta­rzy zosta­nie odpra­wio­na o godz. 11.00., trze­cia Msza św. po powro­cie pro­ce­sji do kościoła.

 1. Czte­ry ołta­rze sta­wia­my przy tra­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej, kwia­ty do poszcze­gól­nych ołta­rzy na Boże Cia­ło – przy­no­si­my uli­ca­mi jak co roku.

I – Jan Krzo­ska, ul. Długa

II – Moni­ka i Zbi­gniew Pie­sik, ul. Kościelna

III – ul. Kościel­na przy bra­mie na nową część cmentarza

IV – przy krzy­żu u zbie­gu ul. Kościel­nej i ul. Dłu­giej – na kwia­ty zbie­ra­ją miesz­kań­cy ul. Dłu­giej i Polnej

PLAN DLA STRAŻY POŻARNEJ

  1. do pierw­sze­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na — Gotelp
  2. do dru­gie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na — Sta­re Prusy
  3. do trze­cie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na – Złe Mięso
  4. do czwar­te­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na – Łąg i do kościoła

Nato­miast w tygo­dniu udział pro­ce­sji Stra­ży Pożar­nej biorą:

- nie­dzie­la i ponie­dzia­łek – Gotelp

- wto­rek i śro­da – Łąg

- czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso

 1. Dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przy­cho­dzą na pró­bę we wto­rek po Mszy św. wieczornej.
 1. Dzie­ci komu­nij­ne przy­cho­dzą w ramach tzw. Bia­łe­go Tygo­dnia na Mszę św. wie­czor­ną o godz. 18.00.
 2. Bar­dzo pro­szę, aby wszyst­kie dzie­ci włą­czy­ły się w zbie­ra­nie kwia­tów na Boże Cia­ło (kosze będą wysta­wio­ne w przedsionku)
 1. Wszy­scy kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia tzn. ucznio­wie kla­sy 7, 8 uczest­ni­czą w Boże Cia­ło we Mszy św. o godz. 11.00 i pro­ce­sji eucharystycznej.
 2. Piel­grzym”…………………….

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(5.06.2023r.)

godz. 18.00

+ + zm. rodzi­ców Leona i Agniesz­kę Urbań­skich oraz syna Ryszarda

Wto­rek

(6.06.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Jerze­go Brze­ziń­skie­go z Łąg Kolonii

++ Ber­nar­da Kukliń­skie­go (w VI rocz.), jego rodzi­ców: Ger­tru­dę i Pio­tra oraz chrze­śnia­ka Remigiusza

Śro­da

(7.06.2023r.)

godz. 18.00

++ Anto­nie­go Michal­skie­go i rodziców

Czwar­tek

(8.06.2023r.)

Uro­czy­stość Boże­go Ciała

godz. 8.15

godz. 11.00

po pro­ce­sji

++ Tere­sę i Bogu­sła­wa Pólkowskich

++ Msza św. w inten­cji para­fian z pro­ce­sją eucharystyczną

++ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuch­ta oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Pią­tek

(9.06.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Józe­fa Moszumańskiego 

++ Jadwi­gę i Sta­ni­sła­wa Mania (w rocz. śm. Jadwigi)

Sobo­ta

(10.06.2023r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Mał­go­rza­ta Pru­szak – Karol Jarząbek

++ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go (w II rocz.), rodzi­ców i teściów

Nie­dzie­la

(11.06.2023r.)

godz. 8.15

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs, rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

+ Tade­usza Oller (w 11 rocz.)

godz. 11.30

++ Marię Orze­chow­ską, rodzi­ców i teściów (w 6 rocz. śm. Marii)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX Niedziela Zwykła 24 X 2021r.

 1. Kolek­ta dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny, sta­raj­my się wyno­sić pla­sti­ko­we i szkla­ne zni­cze do pojem­ni­ków na śmie­ci, a liście na gro­ma­dę przy śmietniku.
 3. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
 4. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w cią­gu tygo­dnia o godz. 17.30.
 5. W naszej para­fii oka­zja do spo­wie­dzi św. przed Wszyst­ki­mi Świę­ty­mi z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków w pią­tek od godz. 16.00 – 17.00
 6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać nowy nr cza­so­pi­sma „ Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem ( pre­nu­me­ra­ta na IV kwar­tał – 21 zł. – 6 nr)
 7. Kalen­da­rze katolickie:
   • Spi­ra­la” – 8 zł., mały 5 zł.
   • Trój­dziel­ny – 8 zł.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(25.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Bole­sła­wa Fie­rek (w 18 rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

( 26.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Bogu­sła­wę Stel­mach ( w dniu urodzin)

Śro­da

( 27.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

+ Edmun­da Sadow­skie­go ( w I rocz. śm.)

Czwar­tek

(28.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Marię i Leona Nelke

Pią­tek

(29.10.2021r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

- z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Danu­ty i Miro­sła­wa Wal­kow­skich w 35 rocz. małżeństwa

- w modli­twie powszech­nej : za zmar­łych rodzi­ców z oboj­ga str.

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Ire­nę Lewan­dow­ską, rodzi­ców i teściów

Sobo­ta

( 30.10.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Jerze­go Sowiń­skie­go ( w 5 rocz.), rodzi­ców oraz bra­ta i bratową

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Wan­dy i Kazi­mie­rza Szo­piń­skich w 50 rocz. małżeństwa

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Aloj­ze­go i Tere­sę Leman ( w 5 rocz. Alojzego)

Nie­dzie­la

(31.10.2021r.)

godz. 8.15

++ Cecy­lię, Micha­ła Żalikowskich

godz. 10.00

++ Zofię i Józe­fa Oller oraz bra­ci Tade­usza i Jerzego

godz.11.30

++ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w para­fii Łąg

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3.01.2021r.

 1. W śro­dę 6 stycz­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Trzech Kró­li – Obja­wie­nie Pań­skie. Msze św. w tym dniu o godz. 8.15., 10.00. i 11.30.

Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na jest na misje katolickie.

 1. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo Kolę­dy będą w naszej para­fii mia­ły inny cha­rak­ter. W tym roku obec­nie nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach a w to miej­sce będą odpra­wia­ne Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny, któ­ry otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, węgie­lek, bute­lecz­kę z wodą świę­co­ną oraz oko­licz­no­ścio­wy para­fial­ny obra­zek kolę­do­wy, w tym roku uzu­peł­nio­ny o tekst modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w ogło­sze­niach i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy pro­szę, by w zakry­stii podać oso­by cho­re nie tyl­ko na covid, ale wszyst­kich cho­rych w swo­ich domach, któ­rych imio­na dołą­czy­my do spra­wo­wa­nej Mszy św. 

W Pol­sce jedy­ną for­mą wspar­cia i utrzy­ma­nia para­fii są dobro­wol­ne dat­ki, któ­re pozwa­la­ją utrzy­mać nasze świą­ty­nie, a tak­że pro­wa­dzić dzia­łal­ność dusz­pa­ster­ską. Ogrom­nym wspar­ciem na wszel­kie pra­ce w para­fii sta­no­wi­ły Kolę­dy. Gdy­by jakaś Rodzi­na pra­gnę­ła wes­przeć nas swo­ją ofia­rą moż­na je prze­ka­zać po Mszach Kolę­do­wych z dopi­skiem „Ofia­ra kolędowa”.

 1. W zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę „Piel­grzy­ma” na I kwar­tał 2021r. ‑21 zł – 6 numerów.
 2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na wywóz śmie­ci z cmentarza.

 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(04.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa - Jastrzę­bie

Wto­rek

(05.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Domi­ni­ka Janu­szew­skie­go, rodzi­ców z oboj­ga str. i zm. rodzeństwo

- Msza św. kolę­do­wa – Kęsza, Sza­ry Kesz

Śro­da

Uro­czy­stość Trzech Króli

(06.01.2021r.)

godz.8.15

godz. 10.00

godz.11.30

+ Tere­sę Warn­ke ( w rocz. urodzin)

+ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go ( w 8 rocz. śm.)

++ Ste­fa­nię i Hele­nę West­fal oraz rodzeństwo

Czwar­tek

(07.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Marię Bac­khaus z ul. Dłu­giej – m‑c po śm.

- Msza św. kolę­do­wa — Szyszkowiec

Pią­tek

(08.01.2021r.)

godz. 17.00

+ Janu­sza Babiń­skie­go m‑c po śm.

Sobo­ta

(09.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Roma­na Pest­ka ( w 9 rocz. śm.) rodzi­ców i rodzeństwo

+ Tere­sę Jankowską

Nie­dzie­la

(10.01.2021r.)

godz. 8.15

++ Kla­rę i Karo­la Sowa ( w 50 rocz. śm. Karola)

godz. 10.00

++ Ilo­nę Hel­ta ( w 2 rocz.) oraz ojca Eugeniusza 

godz.11.30

++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( w 2 rocz.) ‚zm. rodzi­ców oraz Witol­da Zabrockiego