OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA ADWENTU 28 XI 2021r.

  1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza, a tydzień na rzecz Sto­li­cy Apostolskiej.

  2. W Koście­le roz­po­czy­na się nowy rok litur­gicz­ny. Okres Adwen­tu, w któ­ry obec­nie wkra­cza­my ma podwój­ny charakter:

  • jest cza­sem nasze­go przy­go­to­wa­nia się do Świąt Boże­go Naro­dze­nia, pod­czas któ­rych, czci­my pierw­sze przyj­ście Chry­stu­sa mię­dzy ludzi, 

  • jest jed­nak przede wszyst­kim cza­sem nasze­go ocze­ki­wa­nia na spo­tka­nie z Bogiem w wieczności.

  1. Wzo­rem tego rado­sne­go ocze­ki­wa­nia jest dla nas Mat­ka Naj­święt­sza. Nasze uczest­nic­two we Mszy św. RORATNIEJ niech będzie tego wyrazem. 

RORATY w ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek o godz. 17.00.

  1. Spo­wiedź I‑piątkowa od godz. 16.00. – 17.00.

  2. W sobo­tę 4 grud­nia Uro­czy­stość Świę­tej Bar­ba­ry – patro­nal­ne świę­to górników.
  3. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać „Piel­grzy­ma” w ramach prenumeraty.

  1. Od przy­szłej nie­dzie­li w zakry­stii moż­na zgła­szać cho­rych do SPOWIEDZI I KOMUNII ADWENTOWEJ.

  1. Opła­tek wigi­lij­ny oraz świe­ce wigi­lij­ne ( 7zł.) moż­na naby­wać od I nie­dzie­li adwen­tu do Świąt Boże­go Naro­dze­nia w każ­dą nie­dzie­lę przed i po Mszach św. w Gro­cie. (moż­na rów­nież odbie­rać maseczki )

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (29.11.2021r.)

godz. 17.00

+ Andrze­ja Jutrzen­ka ( z oka­zji imienin)

Wto­rek (30.11.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Jerze­go Kozie­lec­kie­go ze Złe­go Mięsa

+ Ana­sta­zję Bie­sek ( w 100 rocz. urodzin)

Śro­da

(1.12.2021r.)

godz. 17.00

++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go ( w 14 rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.)

Czwar­tek

(2.12.2021r.)

godz. 17.00

++ Bole­sła­wa Klicz­kow­skie­go i rodziców

Pią­tek

(3.12.2021r.)

godz. 17.00

++ Bene­dyk­ta i Zofię Cyza ( w rocz. Bene­dyk­ta) oraz rodziców

Sobo­ta

(4.12.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

- w int. człon­kiń Żywe­go Różań­ca o zdro­wie i błog. Boże

++ Roma­na Pest­ka ( w dniu uro­dzin) rodzi­ców i rodzeństwo

II Nie­dzie­la Adwentu

(5.12.2021r.)

godz. 8.15

++ Kazi­mie­rza i rodzi­ców: Feli­cję i Wła­dy­sła­wa oraz bra­ta Romana

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Gwiz­da­ła, Acker­mann, Ire­nę Sale­witz i syna Roberta

godz.11.30

++ rodzi­ców: Bar­ba­rę i Tade­usza Gieł­don oraz Marian­nę i Grzegorza

Visits: 663