OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ADWENTU 12 XII 2021 r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­sza na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  2. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą wkra­cza­my w okres bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Może to wła­śnie moment na korek­tę nasze­go postę­po­wa­nia, na pojed­na­nie się z Bogiem i bliź­ni­mi poprzez szcze­rą spo­wiedź św.

  3. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych dzi­siaj w koście­le po Mszy św. o godz.11.30

W naszej para­fii spo­wiedź adwen­to­wa z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków w czwar­tek 16 grudnia.

- Przed połu­dniem od godz. 10.00. – 11.00.

- po połu­dniu od godz. 16.00 – 17.00.

  1. Msze św. wie­czor­ne w tym tygo­dniu o godz. 17.00

  1. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my Kwar­tal­ne dni modlitw o chrze­ści­jań­skie życie rodzin. Nie lek­ce­waż­my współ­cze­snych zagro­żeń i zor­ga­ni­zo­wa­nych ata­ków wro­gów rodzi­ny. Jest ona prze­cież pierw­szym, pod­sta­wo­wym i natu­ral­nym śro­do­wi­skiem chrze­ści­jań­skie­go wycho­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia wiary.

  1. Przy­go­to­wu­jąc się do Świąt Boże­go Nara­dze­nia pamię­taj­my o naszych chrze­ści­jań­skich i naro­do­wych tra­dy­cjach. Niech nie zabrak­nie w naszych domach wigi­lij­ne­go opłat­ka i pło­ną­cej świe­cy Caritas.

  1. Opła­tek wigi­lij­ny moż­na naby­wać w kapli­cy bocz­nej w nie­dzie­lę przed i po Mszach św.

  1. W sobo­tę o godz. 9.00. pro­szę panów elek­try­ków, mecha­ni­ków oraz eme­ry­tów dys­po­nu­ją­cych wol­nym cza­sem – o usta­wie­nie żłob­ka w gro­cie oraz świer­ków, a panie z Łęga o pomoc w wysprzą­ta­niu świą­ty­ni w sobo­tę o godz. 10.00.

  1. Pogrzeb śp. Urszu­li Babiń­skiej z ul. Dłu­giej ( lat 81) w ponie­dzia­łek o godz. 11.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (13.12.2021r.)

godz. 11.00

godz. 16.00

godz.17.00

POGRZEB: śp. Urszu­li Babiń­skiej ( lat 81)

+ Roma­na Lip­skie­go ( w I rocz. śm.)

++ Bar­ba­rę i Hen­ry­ka Gieł­don oraz Ber­nar­da i Feli­cję Wielewickich

Wto­rek (14.12.2021r.)

godz. 17.00

+ Bar­ba­rę Koso­buc­ką ( z oka­zji imienin)

Śro­da

(15.12.2021r.)

godz. 17.00

++ Marian­nę War­dyn ( w 21 rocz.) i męża Jana a tak­że z rodzi­ny Pytlik i Wardyn

Czwar­tek

(16.12.2021r.)

godz. 17.00

++ Zdzi­sła­wa Osow­skie­go oraz rodzi­ców Bole­sła­wę i Władysława

Pią­tek

(17.12.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Wie­sła­wa, Tere­sę i Maria­na Bie­sek oraz Kry­sty­nę i Bru­no­na Libiszewskich

++ męża Anto­nie­go Nel­ke, zm. rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta

(18.12.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ za zm. człon­ki­nie Żywe­go Różań­ca z Kęszy

++ Wie­sła­wa Szulc ( w 7 rocz.) i rodzi­ców z oboj­ga stron

IV Nie­dzie­la Adwentu

(20.12.2021r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę i Leona Hop­pe oraz Marię, Bene­dyk­ta i Macie­ja Kuchta

godz. 10.00

++ Bro­ni­sła­wa Stor­mow­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz.11.30

++ Zofię i Alfon­sa Osowskich