PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W ŁĘGU 6.03. – 9.03.2022 r.

NIEDZIELA(6.03.2022r.)

8.15. — Msza św. z nauką rekolekcyjną 

10.00. — Msza św. z nauką rekolekcyjną 

11.30. — Msza św. z nauką dla uczniów szko­ły podstawowej 

PONIEDZIAŁEK(7.03.2022r.)

8.00. – Msza św. z nauką ogólną 

13.30. – Odwie­dzi­ny cho­rych w Łęgu i w tere­nie (Spo­wiedź i Komu­nia św.)

16.00. –Msza św. z nauką dla osób star­szych i cho­rych -udzie­le­nie sakra­men­tu namasz­cze­nia chorych 

18.00. – Msza św. z nauką dla mał­żeństw i rodziców 

WTOREK( 8.03.2022r.)

8.00. – Msza św. z nauką ogól­ną

18.00. –Msza św. z nauką dla mał­żeństw i rodzi­ców

ŚRODA( 9.03.2022r.)

8.00. – Msza św. z nauką ogólną 

9.00. – Msza św. z nauką dla klas 0–8

16.00. – 17.00. – Spo­wiedź rekolekcyjna

18.00. – Msza św. z nauką na zakoń­cze­nie reko­lek­cji