OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03.2022 r.

  1. Dzi­siej­sza kolek­ta jest prze­zna­czo­na na rzecz pol­skich misjo­na­rzy – „ Ad gentes”.
  2. Gorz­kie Żale dziś po Mszy św. o godz. 10.00.
  1. W sobo­tę 19 mar­ca – Uro­czy­stość św. Józe­fa – dzień modlitw za męż­czyzn i ojców oraz ich misje w Koście­le, rodzi­nach i świecie.
  1. W pią­tek o godz. 16.00. Dro­ga Krzyżowa.
  1. Cza­so­pi­smo: „ Pielgrzym”…
  2. Odpu­sty św. Józe­fa Oblu­bień­ca N.M.P.
    • w sobo­tę w para­fii Mokre o godz. 11.00
    • w nie­dzie­lę w para­fii Huta Kal­na o godz. 11.30

8. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na WSD.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 14.03.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Wan­dę Tyl­zen z Zim­nych Zdro­jów m‑c po śm.

+ Anto­nie­go Michal­skie­go ( w I rocz. śm.)

Wto­rek

( 14.03.2022r.)

godz. 17.00

++ Józe­fa i Ger­tru­dę Hamer­skich oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

+

Śro­da

( 15.03.2022r.)

godz. 17.00

++ Józe­fa i Wła­dy­sła­wę Żali­kow­skich, synów : Sta­ni­sła­wa i Józefa

Czwar­tek

(16.03.2022r.)

godz. 17.00

++ Zbi­gnie­wa Gra­dow­skie­go oraz Wik­to­rię i Bernarda

Pią­tek

( 17.03.2022r.)

godz. 16.00

ok. godz.17.00

DROGA KRZYŻOWA

++ Bole­sła­wę i Wła­dy­sła­wa Osow­skich i syna Zdzisława

Sobo­ta

( 19.03.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Józe­fa Zabroc­kie­go ( w dniu uro­dzin) i rodzi­ców z oboj­ga str.

+ Józe­fa Kurowskiego

III Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(20.03.2022r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe 

godz. 10.00

++ Fran­cisz­ka Wąs i zm. z rodzi­ny Wąs

godz.11.30

+ Wale­ria­na Kie­drow­skie­go ( w I rocz. śm.)