OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkanocy 15.05.2022r.

 1. Prze­ży­wa­my czas wiel­ka­noc­ny. Budzą­ca się wokół nas przy­ro­da kie­ru­je naszą myśl do Boga Stwór­cy wszech­świa­ta i Pana każ­de­go cza­su. Jak ten dany mi przez Opatrz­ność czas prze­ży­wam? Czy odby­łem już wiel­ka­noc­ną spowiedź?

 2. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N. M. P. razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00.. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach ( o ile pogo­da pozwo­li) gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby wezwa­nia­mi Lita­nii Lore­tań­skiej oraz śpie­wem „Chwal­cie łąki uma­jo­ne ”- pozdra­wiać Mary­ję .Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabożeństwach. 
 3. W śro­dę Nowen­na po Mszy św. wieczornej.
 1. „ Piel­grzym” — pre­nu­me­ra­ta na II kwar­tał br. (6 nr – 22,20 zł.)
 1. Nabór do WSD w Pelplinie…………
 1. W ponie­dzia­łek o godz. 16.30 pró­ba dla dzie­ci komu­nij­nych w kościele.
 2. Eko­rad­cy – bez­płat­ne spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne w ponie­dzia­łek godz. 19.00 w Domu Kultury…………
 3. Stu­dia pody­plo­mo­we – upraw­nia­ją­ce do naucza­nia religii………

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Daniel Lub­czyń­ski, kawa­ler, Łąg ul. Dwor­co­wa 75

Ilo­na Fau­sty­na Para­dow­ska, pan­na, Będź­mie­ro­wi­ce 68

 • Kamil Tomasz Mechliń­ski, kawa­ler, Lubi­ki, ul. Jezior­na 9

Wero­ni­ka Maria Weltrow­ska, pan­na, Jastrzę­bie 11

 • Marek Łan­gow­ski, kawa­ler, Zim­ne Zdro­je 13

Kry­sty­na Kubisz, pan­na, Zim­ne Zdro­je 13

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(16.05.2022r.)

godz. 8.15

godz. 18.00

++ Ber­nar­da Domaszk oraz zm.z rodzi­ny Boja­now­skich i Domaszk

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Hele­ny Gieł­don w 70 rocz. urodzin

Wto­rek

(17.05.2022r.)

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wa Śledź ( w I rocz.)

Śro­da

(18.05.2022r.)

godz. 18.00

- od miesz­kań­ców Wądo­łów do św. Jana Paw­ła II o błog. dla rodzin

Czwar­tek

(19.05.2022r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Ryszar­da Wons ( w III rocz.) rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.

++ rodzi­ców: Annę i Fili­pa Che­rek oraz zm. rodzeństwo

Pią­tek

(20.05.2022r.)

godz.18.00

++ Anie­lę i Fran­cisz­ka Prill oraz za dziad­ków i bab­cie z oboj­ga str. 

Sobo­ta

(21.05.2022r.)

godz. 18.00

++męża Lesz­ka Oksen­to­wicz, rodzi­ców z oboj­ga str. oraz bra­ta Jana (w XV rocz. Leszka)

CHRZEST: Ida Ilo­na Połom 

Nie­dzie­la

(22.05.2022r.)

godz. 8.15

++ Joan­nę Resz­ka, zm. rodzi­ców (w IV rocz. Joanny)

godz. 10.00

++ Andrze­ja Cie­śliń­skie­go i Roma­na Poniń­skie­go z oka­zji urodzin

godz.11.30

Msza dzięk­czyn­na z oka­zji 50 lecia świę­ceń kapłańskich