OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.07.2023r.

  1. Dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na zakup wody i środ­ków medycz­nych dla uczest­ni­ków piel­grzym­ki z Choj­nic do Częstochowy.

  2. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 6 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.

Zatroszcz­my się o przy­droż­ne krzy­że i kaplicz­ki na tere­nie naszej para­fii. Te świę­te miej­sca są nie tyl­ko zna­ka­mi naszej wia­ry, ale może jesz­cze w więk­szym stop­niu wia­ry naszych ojców. Niech taki­mi pozo­sta­ną na dal­sze lata.

  1. Cza­so­pi­sma kato­lic­kie : „Piel­grzym” pre­nu­me­ra­ta na III kwar­tał ( 7 nr – 27,30 zł )

  1. W śro­dę 26 lip­ca wspo­mi­na­my św. Joachi­ma i Annę – rodzi­ców Mat­ki Bożej. Dzień modlitw za rodzi­ców, bab­cie, dziad­ków, za naj­star­szych para­fian i emerytów

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 24.07.2023r.)

godz. 8.00

++ Moni­kę i Ryszar­da Gla­za, rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

( 25.07.2023r.)

godz. 8.00

++ Jadwi­gę, Mak­sy­mi­lia­na, i Bru­no­na Sar­now­skich ( w rocz. śm. Jadwigi)

Śro­da

( 26.07.2023r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Wła­dy­sła­wę i Jana Woj­dak oraz rodzeń­stwo: Annę, Pio­tra i Janusza

Czwar­tek

(27.07.2023)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. m‑c po pogrze­bie za śp. Pio­tra Gołuń­skie­go z ul. Polnej

++ Hele­nę i Dawi­da Sikor­skich ( w rocz. śm. Heleny)

Pią­tek

( 28.07.2023r.)

godz. 18.00

godz. 18.00

++ Wła­dy­sła­wa i Urszu­lę Łęgow­skich ( w rocz. śm. Wła­dy­sła­wa), rodzeń­stwo i dziad­ków z oboj­ga str.

Sobo­ta

( 29.07.2023r.)

godz. 18.00

++ Euge­nię i Sta­ni­sła­wa Ska­jew­skich, Maria­na, Kry­sty­nę i Marzenę

Nie­dzie­la

(30.07.2023r.)

godz. 8.15

++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( z oka­zji ur.) , jego rodzi­ców, zm. z rodzi­ny Dudek, Lemiń­skich oraz Witol­da Zabrockiego

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Kla­rę i Albi­na Pel­low­skich, dziad­ków i Sta­ni­sła­wę Sikorską

godz.11.30

++ Mate­usza Prill ( w 5 rocz. śm.)

Visits: 100