Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela Zwykła 22.10.2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Misyj­ny, w któ­rym będzie­my ota­czać modli­twą i wspar­ciem mate­rial­nym szcze­gól­nie tych, któ­rzy gło­szą Chry­stu­sa na wszyst­kich kon­ty­nen­tach świa­ta. Kolek­ta prze­zna­czo­na na misje.

 2. W kalen­da­rzu w tym tygodniu:

 • Pią­tek 27 paź­dzier­ni­ka – 11 rocz­ni­ca nomi­na­cji Bisku­pa Pepliń­skie­go Ryszar­da Kasyny.

 • Sobo­ta 28 paź­dzier­ni­ka – Św. Szy­mo­na i Judy Tade­usza, Apostołów

 1. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00 (dzi­siaj pro­wa­dzą Róża św. Woj­cie­cha za tydzień Róża św. Jadwi­gi z Zim­nych Zdroi) W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30 (w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia). Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek o 16.30 w śro­dę i pią­tek o 17.00.

 2. W czwar­tek Mszy św. zbiór­ka ministrantów.

 3. Mło­dzież klas 8, przy­go­to­wu­ją­ca się do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, będzie uczest­ni­czyć w Reko­lek­cjach Kereg­ma­tycz­nych w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Łęgu: 

 • W pią­tek 27 paź­dzier­ni­ka od godz. 17.30

 • W sobo­tę 28 paź­dzier­ni­ka od godz. 9.00

Udział w reko­lek­cjach jest obowiązkowy

 1. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu kon­te­ne­ra śmie­ci z cmentarza.

 2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Wypo­min­ki za naszych zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne za zmar­łych, a tak­że ofia­ry od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu — moż­na skła­dać przed Msza­mi św. w kościele.

 3. Sprzą­ta­nie kościo­ła w sobo­tę od 9.00 Pro­szę miesz­kań­ców Gotel­pia i Przyjaźni

 4. Cho­rych z sakra­men­ta­mi świę­ty­mi będę odwie­dzał przed Wszyst­ki­mi Świętymi
  w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka – pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 5. SPOWIEDŹ przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych będzie w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka od 16.30 do 17.30.

 6. Porząd­ku­jąc gro­by naj­bliż­szych pro­szę pamię­tać o segre­ga­cji śmieci.
  Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO będzie moż­na skła­da od ponie­dział­ku na PRZYCZEPĘ. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go kon­te­ne­ra. Dzię­ku­ję za zrozumienie.

 7. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

 1. Zmarł + Hen­ryk Gołuń­ski z Łęga l.73. Pogrzeb odbył się we wto­rek. Zmar­łe­go pole­caj­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Intencje mszalne

od 23 do 29 października 2023 r.

Ponie­dzia­łek (23.10.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Anny Narloch w 7 r. śm.
+ rodzi­ców i rodzeństwa 

+ Jana Wojak ( w 3 r. śm.) oraz rodzi­ców z ob. str

Wto­rek (24.10.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci
+ Miro­sła­wa Zblewskiego 

+ Bole­sła­wa, syna Ada­ma oraz rodzi­ców z ob. str ( z oka­zji rocz­ni­cy śm. Bolesława) 

Śro­da

(25.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Bogu­sła­wę Stel­mach ( w dniu urodzin)
oraz ojca Zbigniewa 

Czwar­tek

(26.10.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

+ Roma­na Grzen­kow­skie­go o łaskę życia wiecznego 

+ Tere­sy Duraj ( z oka­zji urodzin)

Pią­tek

(27.10.2023r.)

godz. 18.00

++ Mał­go­rza­tę i Leona Wal­kow­skich (w r. śm. Leona) 

Sobo­ta

(28.10.2023r.)

godz. 18:00

+ syna Ryszar­da, rodzi­ców z ob. stron i dziadków 

Chrzest : Szy­mon Fierek 

Nie­dzie­la

(29.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Jana Hal­l­man, synów Mar­ka i Witolda
( w 8 r. śm. Jana)

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Jadwi­gę Socha­czew­ską + rodzi­ców oraz teściów + Zyg­mun­ta i Cecy­lię Czapiewskich 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

+ + Aloj­ze­go i Tere­sę Leman ( w 7 r. śm. Aloj­ze­go)