OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07.2021r.

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta „Cari­tas” na poszko­do­wa­nych w powo­dziach i nawał­ni­cach w Pol­sce i Europie.
  2. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 8 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30., któ­rą cele­bro­wał będzie ks. Kano­nik Jan Dop­p­ke z Pelplina
  3. Zatroszcz­my się o przy­droż­ne krzy­że i kaplicz­ki na tere­nie naszej para­fii. Te świę­te miej­sca są nie tyl­ko zna­ka­mi naszej wia­ry, ale może jesz­cze w więk­szym stop­niu wia­ry naszych ojców. Niech taki­mi pozo­sta­ną na dal­sze lata.
  4. W ponie­dzia­łek 26 lip­ca wspo­mi­na­my św. Joachi­ma i Annę – rodzi­ców NMP. Dzień modlitw za rodzi­ców, bab­cie, dziad­ków, za naj­star­szych para­fian, star­ców i emerytów.
  5. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do spo­wie­dzi pro­szę zgła­szać w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach świętych.
  6. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków odbę­dzie się w czwar­tek 5 sierp­nia br.
  1. Cza­so­pi­sma katolickie…..

  2. Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych w dniu 7 sierp­nia 2021 (sobo­ta) w godzi­nach 11–14 na szcze­pie­nie prze­ciw­ko COVID 19 pre­pa­ra­tem fir­my Johnson&Johnson.

INTENCJE MSZY ŚW.

 

Ponie­dzia­łek

(26.07.2021r.)

godz. 18.00 + Annę Krzo­ska (z oka­zji imienin)
Wto­rek

(27.07.2021r.)

godz. 18.00 + Cze­sła­wa Krauze
Śro­da

(28.07.2021r.)

godz. 18.00 ++ Wła­dy­sła­wa i Urszu­lę Łen­gow­skich (w 15 rocz. Wła­dy­sła­wa) oraz ich rodzeństwo
Czwar­tek

(29.07.2021r.)

godz. 18.00 + Jerze­go Berendt (w 25 rocz.) 
Pią­tek

(30.07.2021r.)

godz. 18.00 + Mate­usza Prill (w 3 rocz. śm.)
Sobo­ta

(31.07.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Zofię i Józe­fa oraz Leoka­dię Niesiołowskich 

++ Edmun­da i Anto­nie­go (z oka­zji ur. Edmunda)

CHRZEST:

  • Igna­cy Niesiołowski
Nie­dzie­la

(01.08.2021r.)

godz. 8.15 ++ Edmun­da Gle­isner i rodzi­ców Woj­cie­cha i Bronisławę
godz. 10.00 ++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( z oka­zji ur.) oraz Jana, Jani­nę i Witol­da Zabrockich
godz.11.30 ++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka ( z oka­zji ur. Wandy