OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 29.05.2022

  1. Podzię­ko­wa­nie………………………….
  1. Roz­po­czy­na­my Nowen­nę przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go w łącz­no­ści ze Mszą św. wie­czor­ną. Niech, więc ten czas, któ­ry mamy przed sobą będzie cza­sem modli­tew­ne­go ocze­ki­wa­nia na Zesła­nie Ducha Świę­te­go – o odno­wie­nie i pogłę­bie­nie wia­ry, aby dawać świa­dec­two apo­stol­stwa w parafii.
  1. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii przy­cho­dzą na naukę do kościo­ła w ponie­dzia­łek na godz. 16.30
  2. I‑piątek mie­sią­ca – spo­wiedź od godz. 14.30 – 15.30
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 8.15. w koście­le spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych w spra­wie deko­ra­cji i sprzą­ta­nia kościoła.
  1. Za tydzień w nie­dzie­lę Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go oraz Misyj­ny Dzień Chorych.
  1. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  1. Nowy nr cza­so­pi­sma „Piel­grzym”.
  1. POGRZEB: śp. Mate­usza Wiśniew­skie­go z ul. Cichej w pią­tek o godz. 11.00 (róża­niec w koście­le: wto­rek, śro­da, czwar­tek o godz. 18.30, a w kapli­cy cmen­tar­nej w pią­tek o godz. 10.30

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(30.05.2022r.)

godz. 18.00

++ Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

(31.05.2022r.)

godz. 16.00

+ Kazi­mie­rza Chmie­lec­kie­go (w V rocz. śm.)

Śro­da

(01.06.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Ada­ma Rekow­skie­go z ul. Polnej (m‑c po śm.)

++ Andrze­ja Hudziak (w VI rocz. oraz wnu­ka Mate­usza Prill)

Czwar­tek

(02.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Zofię i Bene­dyk­ta Cyza (w rocz. śm. Zofii) oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Pią­tek

(03.06.2022r.)

godz.11.00

godz. 15.30

POGRZEB śp. Mate­usza Wiśniew­skie­go z ul. Cichej

++ Ire­nę i Ste­fa­na Zblewskich

Sobo­ta

(04.06.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Doro­tę Isba­ner (w I rocz. śm.)

++ Hele­nę i Felik­sa Czapiewskich

CHRZTY: Natan Bie­liń­ski, Mija Biesek

Nie­dzie­la

(05.06.2022r.)

Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świętego

godz. 8.15

++ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuch­ta oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Leoka­dię, Bro­ni­sła­wa i Zbi­gnie­wa Klo­ska (w XI rocz. Leokadii)

godz.11.30

++ Ber­nar­da Kukliń­skie­go (w V rocz.), rodzi­ców Ger­tru­dę i Pio­tra oraz chrze­śnia­ka Remigiusza