OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 5.06.2022r.

 1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ty zwią­za­ne z wywo­zem śmie­ci z cmentarza.
 2. Kościół prze­ży­wa w tym dniu Zesła­nie Ducha Świę­te­go na Apo­sto­łów, począt­ki żywot­no­ści K‑ła oraz jego misyj­nej dzia­łal­no­ści wśród naro­dów. Tek­sty litur­gii uwy­pu­kla­ją modli­tew­ne oży­wie­nie Apo­sto­łów i uczniów Jezu­sa, w jed­no­ści z Mary­ją, Mat­ką Zbawiciela.
 3. Jutro w ponie­dzia­łek litur­gicz­ne świę­to Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła. Msza św. o godz. 18.00.
 1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 8.15 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komunijnych
 1. W czwar­tek sprzą­ta­nie kościo­ła od godz. 9.00. (pro­szę o pomoc przed­sta­wi­cie­li rodzin dzie­ci komunijnych)
 • deko­ro­wa­nie k‑ła w pią­tek o godz. 19.00.
 1. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I – Komu­nii przy­cho­dzą na pró­by do k‑ła we wto­rek na godz. 16.30.
 1. Spo­wiedź przed Przy­ję­ciem do I Komu­nii w sobotę
  • 9.30. – dziewczynki
  • 10.00. – chłopcy
  • od 16.00. – 17.00. rodzi­ce i chrzestni
 1. W przy­szłą nie­dzie­lę przy­pa­da Uro­czy­stość Najśw. Trójcy

- zakoń­cze­nie cza­su wiel­ka­noc­nej spowiedzi

- przy­ję­cie dzie­ci kl. III do I Komu­nii św. o godz. 11.30.

 1. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym” (odna­wia­my pre­nu­me­ra­tę na III kwar­tał) 7 nr – 25,90 zł.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Paweł Sła­wo­mir Jasiń­ski, kawa­ler, Gdańsk, ul. Hal­le­ra 1241

Wero­ni­ka Anna Sikor­ska, pan­na, Łąg, ul. Łąko­wa 1

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(6.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Sta­ni­sła­wa i Sta­ni­sła­wę Świ­der oraz zm. z rodziny

Wto­rek

(7.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Ire­nę i Sta­ni­sła­wa Ważyń­skich (w XV rocz. Ire­ny) oraz zię­cia Zbyszka

Śro­da

(8.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Mar­tę, Igna­ce­go Duszyń­skich (w dniu uro­dzin Marty)

Czwar­tek

(9.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Jadwi­gę i Sta­ni­sła­wa Mania (w rocz. śm. Jadwigi)

Pią­tek

(10.06.2022r.)

godz. 18.00

+ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go (w I rocz. śm.)

Sobo­ta

(11.06.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Julię i Wła­dy­sła­wa Sowa oraz ich cór­kę Marię Kaszubowską

+ Tade­usza Oller (w X rocz.)

Nie­dzie­la

(12.06.2022r.)

Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy

godz. 8.15

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs, rodzi­ców oraz rodzeństwo

godz. 10.00

+ Zdzi­sła­wa Sowińskiego

godz.11.30

PRZYJĘCIE DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ