OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Wielkanocna 22.05.2022r.

  1. We wto­rek i śro­dę – DNI KRZYŻOWE – modli­twy o uro­dza­je pod­czas Mszy św. wie­czor­nej w łącz­no­ści z nabo­żeń­stwem majowym.

  2. W czwar­tek – dzień szcze­gól­nej wdzięcz­no­ści Mat­kom oraz modlitw za ich misję w Koście­le, rodzi­nach i świecie.
  1. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N M P razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach /o ile pogo­da pozwoli/ gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby wezwa­nia­mi lita­nii lore­tań­skiej oraz śpie­wem „Chwal­cie łąki uma­jo­ne” wiel­bić Mary­ję. Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych ple­ne­ro­wych nabożeństwach. 
  2. Po Mszy św. w zakry­stii, pro­szę odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „ Piel­grzym”. Poza pre­nu­me­ra­tą roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo poprzez mini­stran­tów przed kościołem.
  1. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii przy­cho­dzą na naukę do kościo­ła we wto­rek na godz. 16.30 , dzie­ci peł­nią­ce funk­cje litur­gicz­ne przy­cho­dzą na 15.30

  1. Lednica:………………..

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Marek Łan­gow­ski, kawa­ler, Zim­ne Zdro­je 13

Kry­sty­na Kubisz, pan­na, Zim­ne Zdro­je 13

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(23.05.2022r.)

godz. 18.00

++ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich

Wto­rek

(24.05.2022r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz dziad­ków i zm. rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Śro­da

(25.05.2022r.)

godz. 18.00

++ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go, Ter­te­sę Kna­pik oraz Hele­nę Kru­czek i Roma­na Pawłowskiego

Czwar­tek

(26.05.2022r.)

godz. 18.00

++ Leoka­dię Zabroc­ką i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

(27.05.2022r.)

godz.18.00

++ Ste­fa­nię i Micha­ła Jaszew­skich oraz cór­kę Lidię

Sobo­ta

(28.05.2022r.)

godz. 8.00

18.00.

++ Ste­fa­na, Cze­sła­wę i Urszu­lę Pastwa (w rocz. śm Stefana)

++ Leona Fie­rek oraz rodzi­ców: Wan­dę i Igna­ce­go Wąs

Nie­dzie­la

Wnie­bo­wstą­pie­nie Pańskie

(29.05.2022r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę i Leona Hoppe

godz. 10.00

++ Hen­ry­ka Ossow­skie­go ( w XXIII rocz. i rodzi­ców z oboj­ga str)

godz.11.30

++ Ire­nę, Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Visits: 965