OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Dobrego Pasterza 30.04.2023r.

  1. Kolek­ta budow­la­no – remon­to­wa ( diecezjalna)

  2. Dzi­siej­szą nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza prze­ży­wa­my we wspól­no­cie ducha rado­ści wielkanocnej.
  1. Roz­po­czy­na­my kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne, misyj­ne i do insty­tu­tów świec­kich. Każ­da rodzi­na w swo­ich domo­wych modli­twach przy­łą­cza się do tych inten­cji Kościo­ła powszechnego.
  1. Nowy nr „ Piel­grzy­ma” do odbio­ru w zakry­stii w ramach pre­nu­me­ra­ty, poza pre­nu­me­ra­tą poprzez ministrantów.
  1. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N. M. P. razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00.. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach ( o ile pogo­da pozwo­li) gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby wezwa­nia­mi Lita­nii Lore­tań­skiej oraz śpie­wem „Chwal­cie łąki uma­jo­ne ”- pozdra­wiać Mary­ję .Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabożeństwach . 
  1. W śro­dę Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym o godz. 8.15., 10.00 i 11.30. Po sumie odno­wie­nie Mile­nij­ne­go Aktu Odda­nia Pol­ski, a po Mszy św. o godz. 11.30 nabo­żeń­stwo majowe.
  1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 16.00 – 17.00
  2. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.30 spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych. Obec­ność obowiązkowa !!!
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na 5 — let­nie­go Niko­de­ma Łan­gow­skie­go z Zim­nych Zdro­jów ( chło­piec ma zamknię­ty kanał słu­cho­wy i nie­wy­kształ­co­ną mał­żo­wi­nę uszną – koniecz­na jest ope­ra­cja w USA).

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­działek (1.05.2023r.)

godz. 14.00

godz. 18.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o zdro­wie i błog. Boże w int. Sta­ni­sła­wa Bie­sek z oka­zji 90 urodzin

+ Ada­ma Rekow­skie­go z ul. Polnej ( w I rocz. śm.) 

Wto­rek (2.05.2023r.)

godz. 18.00 ++ Annę i Anto­nie­go Wycin­ka oraz Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego

CHRZTY: Maja Wąs – Janec­ka, Oli­wier Kosiorek

Śro­da

(3.05.2023r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30

++ Jani­nę i Ste­fa­na Wita­now­skich oraz zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

++ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go ( w 28 rocz. śm.), zm. z oboj­ga str. oraz Ilo­nę Helta
+ Jana Narloch ( w 80 rocz. urodzin)

Czwar­tek

(4.05.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Ojca Fran­cisz­ka Kar­now­skie­go, bra­ta Danie­la oraz o zdro­wie dla mat­ki Marii

++ zm. dru­hów stra­ża­ków para­fii Łąg……

Piątek

(5.05.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Msza św. zb. za Roma­na Resz­kę z Wądo­łów m‑c po śm.

++zm. rodzi­ców: Wik­to­rię i Leona Narloch oraz synów: Zyg­mun­ta i Tade­usza, syno­wą Feli­cję oraz zię­cia Ryszarda

Sobo­ta

(6.05.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- za żywych i zmar­łych człon­ków Żywe­go Różań­ca z Jastrzębia

++ Bogu­sła­wę Stel­mach, ojca Zbi­gnie­wa, bab­cie i dziadków

CHRZEST: Adrian Zblewski

Nie­dzie­la

(7.05.2023r.)

godz. 8.15 - z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Sta­ni­sła­wa z oka­zji 70 urodzin
godz. 10.00 ++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( dłu­go­let­nie­go komen­dan­ta OSP Łąg) oraz zm. kole­gów strażaków
godz.11.30 ++ Pela­gię, Bro­ni­sła­wa, Ire­nę Dura­jew­skich oraz bra­ta Józefa