OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkanocy 07.05.2023r.

  1. Prze­ży­wa­my czas wiel­ka­noc­ny. Budzą­ca się wokół nas przy­ro­da kie­ru­je naszą myśl do Boga Stwór­cy wszech­świa­ta i Pana każ­de­go cza­su. Jak ten dany mi przez Opatrz­ność czas prze­ży­wam? Czy odby­łem już wiel­ka­noc­ną spowiedź?

  2. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N. M. P. razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00.. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach ( o ile pogo­da pozwo­li) gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby wezwa­nia­mi Lita­nii Lore­tań­skiej oraz śpie­wem „Chwal­cie łąki uma­jo­ne ”- pozdra­wiać Mary­ję .Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabożeństwach. 
  1. W śro­dę Nowen­na po Mszy św. wieczornej.
  1. Piel­grzym” — pre­nu­me­ra­ta na II kwar­tał br. (6 nr – 22,20 zł.)
  2. Nabór do WSD w Pel­pli­nie…………
  1. Dni sku­pie­nia dla mło­dzie­ży męskiej w WSD
  2. Pró­ba dla dzie­ci komunijnych …………

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Michał Brze­ziń­ski, kawa­ler, par. Łąg

Aga­ta Galic­ka, pan­na, Sta­ro­gard Gd. par. Miło­sier­dzia Bożego

  • Kry­stian Jani­kow­ski, kawa­ler, par. Czersk

Ali­cja Janu­szew­ska, pan­na, Łąg-Kolonia

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­działek (8.05.2023r.)

godz. 18.00

++ Jana Wojak ( z oka­zji uro­dzin) oraz rodzi­ców: Zofię i Ludwika

Wto­rek (9.05.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Marze­nę Pru­ską z Przy­jaź­ni m‑c po śm.

++ rodzi­ców: Alek­se­go i Ludwi­kę Mun­dry oraz Andrze­ja i Ana­sta­zję Szulc

Śro­da

(10.05.2023r.)

godz. 18.00

++ Annę i Fili­pa Che­rek oraz zm. rodzeństwo

Czwar­tek

(11.05.2023r.)

godz. 18.00

- o błog. Boże dla Jani­ny i Wacła­wa w 50 rodz. małżeństwa

 

Piątek

(12.05.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Bole­sła­wa Babiń­skie­go z ul. Dwor­co­wej m‑c po śm.

+ Roma­na Gieł­don ( w 6 rocz.)

Sobo­ta

(13.05.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++zm. rodzi­ców: Jana i Boże­nę Pruszak

++ Ger­tru­dę, Bro­ni­sła­wa, Lon­gi­na i Kazi­mie­rza Zabrockich

CHRZTY: Mile­na Kuła­kow­ska, Lena Babińska

Nie­dzie­la

(14.05.2023r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę, Andrze­ja, Zyg­mun­ta i Jana Kaszubowskich

godz. 10.00

++ Józe­fę, Julia­na, Wła­dy­sła­wa i Mar­tę Durajewskich

godz.11.30

++ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek