OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Wielkanocna 23.04.2023r.

  1. Ser­decz­nie dzię­ku­ję za wysprzą­ta­nie kościo­ła: Paniom Ste­fa­nii, Doro­cie i Alinie……….
  2. Prze­ży­wa­my czas wiel­ka­noc­ny. Budzą­ca się wokół nas przy­ro­da kie­ru­je naszą myśl do Boga Stwór­cy wszech­świa­ta i Pana każ­de­go cza­su. Jak ten dany mi przez Opatrz­ność czas prze­ży­wam? Czy odby­łem już wiel­ka­noc­ną spowiedź?
  1. 7 maja po Mszy św. o godz. 11.30. spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komunijnych.
  1. W śro­dę Nowen­na do M.B.N.P. po Mszy św. wieczornej.
  2. Piel­grzym” ‑pre­nu­me­ra­ta na II kwar­tał ( 6 nr – 23,40 zł) cza­so­pi­smo poza pre­nu­me­ra­tą roz­pro­wa­dzam przed kościołem.
  1. Dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na reha­bi­li­ta­cję dla małe­go Jasia z Gotel­pia — chłop­ca cho­ru­ją­ce­go na zanik mię­śni ( zbiór­kę prze­pro­wa­dzą ucznio­wie Zespo­łu Szkół z Łęga).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Marian Lot­ter­hof­fer, kawa­ler, Łąg

Nata­lia Agniesz­ka Cza­piew­ska, pan­na, Osowo

  • Michał Brze­ziń­ski, kawa­ler, Łąg

Aga­ta Galic­ka, pan­na, Sta­ro­gard Gd.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­działek (24.04.2023r.)

godz. 18.00 ++ rodzeń­stwo: Mał­go­rza­tę, Ire­ne­usza, Jerze­go i Czesława

Wto­rek (25.04.2023r.)

godz. 18.00 + Jerze­go Ossow­skie­go z Łąg Kolo­nii ( z oka­zji imienin) 

Śro­da

(26.04.2023r.)

godz. 17.30

godz.18.00

+ Msza św. zb. m‑c po śmier­ci za Lesz­ka Pior z Łąg Kolonii

++ Fran­cisz­ka, Mar­tę i Agniesz­kę Chełmowskich

Czwar­tek

(27.04.2023r.)

godz. 18.00 ++ Bro­ni­sła­wa Brze­ziń­skie­go , rodzi­ców i rodzeństwo

 

Piątek

(28.04.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Marię i Edmun­da Bac­khaus, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

+ Andrze­ja Cie­śliń­skie­go ( z oka­zji urodzin)

Sobo­ta

(29.04.2023r.)

godz. 8.00

godz.18.00

++ Zdzi­sła­wę, Ire­nę, Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska ( w rocz. śm. Jana)

++ Febro­nię, Józe­fa, Sabi­nę i Zyg­mun­ta Pałubickich

CHRZTY: Mar­cel Mali­now­ski, Nina Berendt

Nie­dzie­la

(30.04.2023r.)

godz. 8.15 ++ zm. rodzi­ców: Mar­tę i Sta­ni­sła­wa Łan­gow­skich, szwa­gra Sta­ni­sła­wa i zm. z rodziny
godz. 10.00 ++ Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego
godz.11.30 + Mate­usza Prill ( w dniu urodzin)

 

 

Na reha­bi­li­ta­cję

dla małe­go Jasia z Gotelpia

……………………………………………….

Na reha­bi­li­ta­cję

dla małe­go Jasia z Gotelpia

……………………………………………………………….

Na reha­bi­li­ta­cję

dla małe­go Jasia z Gotelpia

…………………………………………………………….

Na reha­bi­li­ta­cję

dla małe­go Jasia z Gotelpia

……………………………………………………………

Na reha­bi­li­ta­cję

dla małe­go Jasia z Gotelpia