OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.08.2023r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu kościo­ła do odpu­stu Prze­mie­nie­nia Pańskiego:
 • Pra­gnę podzię­ko­wać miesz­kań­com ul. Dłu­giej, Kościel­nej, Choj­nic­kiej i Jastrzę­bia któ­rzy pomo­gli przy sprzą­ta­niu naszej świą­ty­ni oraz pani Łan­gow­skiej ze Złe­go Mięsa,
 • Pani Mar­cie Acker­mann za deko­ra­cję w kościele,
 • Paniom nio­są­cym cho­rą­gwie pod­czas pro­ce­sji eucharystycznej,
 • Pani Krzo­ska z Zawa­dy za pięk­ną girlandę
 • Dru­hom OSP ze Złe­go Mię­sa, któ­rzy nie­śli baldachim.
 • Wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie pięk­nej opra­wy poże­gnal­nej, poczę­stun­ku dla para­fian , panom spon­so­rom, dele­ga­cjom, za wszel­kie dary i życzenia
 1. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my 3 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30 .
 2. Odpust w naszym deka­na­cie: we wto­rek – para­fia Odry – suma o godz. 12.00
 1. We wto­rek Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15.,10.00, 11.30 .
 1. Cza­so­pi­sma:…………
 2. Pogrzeb śp. Marii Gieł­don z Gra­bo­wa Kościer­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 11.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(14.08.2023r.)

godz.11.00

godz. 17.00

godz.18.00

+ Pogrzeb śp. Marii Giełdon 

- z podz. za 80 lat opie­ki Mat­ki Bożej i proś­bą o dal­sze zdro­wie i opie­kę – 80 rocz. uro­dzin Józefa 

++ Marię i Leona Giełdon

Wto­rek

Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P.

(15.08.2023r.)

godz. 8.15

godz.10.00

godz.11.30

++ Józe­fę i Ber­nar­da Janu­szew­skich, Agniesz­kę, Marię, Tere­sę, Domi­ni­ka i Klemensa

++ Zofię i Józe­fa oraz Leoka­dię Nie­sio­łow­skich (w rocz. śm. Zofii)

++ dziad­ków: Cecy­lię i Alfon­sa oraz Hele­nę i Anto­nie­go Jażdżewskich

Śro­da

(16.08.2023r.)

godz. 17.00

godz.18.00

++ Joan­nę i Leona Rostan­kow­skich (100 rocz. uro­dzin Joanny)

++ bra­ci: Felik­sa i Paw­ła Łan­gow­skich, szwa­gra Alfon­sa i męża Witolda

Czwar­tek

(17.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Kle­men­sa Ger­wa­tow­skie­go ( w 5 rocz. śm.)

Pią­tek

(18.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Zofię Nie­sio­łow­ską ( w 22 rocz. śm.) 

Sobo­ta

(19.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- o błog. i zdro­wie dla rodzin z ul. Choj­nic­kiej i Polnej

++ Ire­ne­usza i Sta­ni­sła­wa Czapiewskich

Nie­dzie­la

(20.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Emi­lię i Jana Jaż­dżew­skich oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Boże­nę i Mie­czy­sła­wa Dul­skich, bra­ta Artu­ra oraz dziad­ków z oboj­ga str.

godz.11.30

+ Jana Pokrzywińskiego

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Piotr Gieł­don , kawa­ler, Kla­ni­ny par. Łąg

Moni­ka Mar­ta Tobiań­ska, pan­na, par. Skórcz