Ogłoszenia duszpasterskie XXXIII Niedziela Zwykła 19.11.2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Ubo­gich.

 2. W litur­gii tego tygodnia: 

 • Ponie­dzia­łek 20 listo­pa­da – św. Rafa­ła Kali­now­skie­go, pre­zbi­te­ra.

 • Wto­rek 21 listo­pa­da — Ofia­ro­wa­nie NMP

 • Śro­da 22 listo­pa­da — św. Cecy­lii — modli­my się za orga­ni­stów, muzy­ków, chó­ry kościel­ne i scho­lie i dzię­ku­je­my za ich posługę.

 • Pią­tek 24 listo­pa­da- Św. Andrze­ja Dung-Lac i Towa­rzy­szy, męczenników
  z Wietnamu 

 • Sobo­ta 25 listo­pa­da — św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej. Odpust Parafialny
  w Śli­wi­cach – Suma odpu­sto­wa o godz. 11.00.

 • Nie­dzie­la – św. Jana Berch­man­sa, patro­na ministrantów
 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę remontowa.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na Semi­na­rium w Pelplinie.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Po Mszy św. o 10.00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Akt poświe­ce­nia Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezusa

 4. Zmar­ła + Geno­we­fa Nie­sio­łow­ska Łęga — Kolo­nii. Pogrzeb odbył się w pią­tek. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 5. II Deka­nal­ne Spo­tka­nie Mło­dzie­ży odbę­dzie się w koście­le para­fial­nym w Czersku
  26 listo­pa­da o godz. 16.00. W pro­gra­mie kon­cert o Bożym Miło­sier­dziu, świa­dec­two wia­ry a po zakoń­cze­niu spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy her­ba­cie i ciast­ku. Zapi­sy na wyjazd w zakry­stii po Mszach św. 

 6. Biu­ro Para­fial­ne w tym tygodniu:
     
  czyn­ne tyl­ko w pią­tek po wie­czor­nej Mszy
      i sobo­tę: rano 8.30 – 9.30.
     
  Spra­wy pil­ne pod nume­rem tele­fo­nu 52 3986827

 7. Piel­grzym­ka – Sank­tu­aria Maryj­ne Europy. 

 8. Jest jesz­cze nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Inten­cje mszal­ne od 20 do 26 listo­pa­da 2023 r.

Ponie­dzia­łek (20.11.2023r.)

godz. 18:00

+ Ire­nę, Bru­no­na Duszyń­skich ( w r. śm. Brunona) 

Wto­rek (21.11.2023r.)

godz. 18.00

++Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pestka 

Śro­da

(22.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię i Jana Macie­je­wicz (w r. śm. Zofii)
oraz zmar­łe rodzeństwo 

Czwar­tek

(23.11.2023r.)

godz. 18:00

++ zm. z rodzi­ny Sawic­kich + Andrze­ja Fiał (w 5 r. śm. Zygmunta) 

Pią­tek

(24.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Jana i Hele­nę Plu­ta (w 11 r. śm. Hele­ny) oraz
++ Józe­fa, Tere­sę i Zbigniewa 

Sobo­ta

(25.11.2023r.)

godz. 18:00

++ Andrze­ja Narloch (w 7 r. śm.) 

Nie­dzie­la

(26.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + rodzi­ców Sta­ni­sła­wa i Mar­tę Łan­gow­skich oraz rodzi­ców chrzestnych 

godz. 10:00

+ + Bole­sła­wa Klicz­kow­skie­go oraz rodzi­ców z ob. stron 

 

godz. 11:30

+ + rodzi­ców Zofię i Józe­fa Oller oraz 
++ Tade­usza i Jerze­go

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela Zwykła — 17.09.2023 r.

 1. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli nam god­nie prze­żyć nasz para­fial­ny odpust ku czci Naro­dze­nia N.M.P

 • Mło­dzie­ży do bierz­mo­wa­nia i star­szej za przy­go­to­wa­nie litur­gii sło­wa pod opie­ką Pani Kate­chet­ki Ani 

 • Naszej Służ­bie litur­gicz­nej i gościn­nie z Para­fii w Sierosławiu 

 • Dziew­czyn­kom za sypa­nie kwiat­ków pod opie­ką Pani Kate­chet­ki Małgorzaty 

 • Od stro­ny muzycz­nej: Panu Mak­sy­mi­lia­no­wi Grze­lak – skrzyp­ce i Pani Annie Ferens – organy 

 • Dele­ga­cjom rol­ni­ków za koro­ny żniwne 

 • Paniom nio­są­cym chorągwie 

 • Dru­hom OSP Łąg nio­są­cym bal­da­chim i Sztandar

 • Pani Mar­cie Acker­man za pięk­ne deko­ra­cje kwiatowe 

 • Miesz­kań­com Sta­rych i Nowych Prus i Sza­ła­mai za posprzą­ta­nie świątyni 

 • Panom Jano­wi Krzo­ska i Pio­tro­wi Prill

 1. Dzi­siaj przy­pa­da rocz­ni­ca napa­ści Związ­ku Radziec­kie­go na Pol­skę w 1939 r. – w modli­twach pamię­taj­my o wszyst­kich pole­głych w obro­nie naszej ojczy­zny na Wschodzie.

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia — Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na dzie­ci i mło­dzie­ży, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Naszą modli­twą ota­cza­my mło­de poko­le­nie, aby wzra­sta­ło w wie­rze i bli­sko­ści Pana.

 • wto­rek 19 wrze­śnia – Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z La Salette 

 • śro­da 20 wrze­śnia – św. Andrze­ja Kim Taegon, Paw­ła Chong Hasang
  i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków z Korei 

 • czwar­tek 21 wrze­śnia — świę­to św. Mate­usza, Apo­sto­ła i Ewangelisty

 • sobo­ta 23 wrze­śnia – św. Ojca Pio — czci­cie­la Naj­święt­szej Eucharystii
  i Mat­ki Bożej, nie­zwy­kłe­go charyzmatyka 

 1. Dziś przed­sta­wi­cie­le rol­ni­ków naszej para­fii z Sołec­twa Łąg z koro­ną żniw­ną razem z dele­ga­cją z para­fii Huta Kal­na repre­zen­tu­ją nasz deka­nat na Dożyn­kach Samo­rzą­do­wo — Die­ce­zjal­nych w Lubaniu.

 2. Dzię­ku­je za ofia­ry skła­da­ne na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. We wto­rek po Mszy św. w koście­le zbiór­ka ministrantów. 

 4. W nie­dzie­lę 1 paź­dzier­ni­ka na Mszy św. o 11.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzie­ci do I komu­nii św. i potem spotkanie. 

 5. Jest nowy numer Piel­grzy­ma i „Kalen­da­rze misyj­ne” na 2024 r.

 6. Oso­by, któ­re pla­nu­ją zawrzeć mał­żeń­stwo sakra­men­tal­ne w roku przy­szłym, pro­szo­ne są, aby do koń­ca wrze­śnia zgło­si­ły się do biu­ra para­fial­ne­go w celu omó­wie­nia przy­go­to­wa­nia do ślubu. 

 7. Zmar­ła + Jadwi­ga Meca l.73 z Lipek Dol­nych. Pogrzeb odbył się w pią­tek. Zmar­ła + Tere­sa Krzo­ska l. 80 z Złe­go Mię­sa. Pogrzeb w ponie­dzia­łek o 11.00 Róża­niec dziś o 13.00 i w ponie­dzia­łek o godz. 10.30. Zmar­łe poleć­my miło­sier­dziu Boga.

Inten­cje mszalne 

od 18 do 24 wrze­śnia 2023 r. 

Ponie­dzia­łek (18.09.2023r.)

godz.11.00

godz. 18:00

Pogrzeb : + Tere­sa Krzoska 

++ Jerze­go Ossow­skie­go w 4 r. śm. oraz rodzi­ców i teściów 

Wto­rek (19.09.2023r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Jac­ka Orze­chow­skie­go z Nowych Prus mie­siąc po śmierci

Śro­da

(20.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Bar­ba­rę i Tade­usza oraz 

Marian­nę i Grze­go­rza Połom

Czwar­tek

(21.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Hele­nę i Edmun­da zm. z rodzi­ny Mianowanych 

Pią­tek

(22.09.2023r.)

godz. 18.00

+ Łukasz Gieł­don ( w 3 r. śm.) 

Sobo­ta

(23.09.2023r.)

godz.15.00

godz. 18:00

Msza św. Ślub­na: Julia Hen­ning – Maik Klebba

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs ( w35 – tą r. śmier­ci Stanisława)

Nie­dzie­la

(24.09.2023r.)

godz. 8:15

+ Stef­na Wycin­ka (w 30 r. śm.) oraz zm. rodzi­ców i siostrę 

godz. 10:00

+ + Jana i Zofię Macie­je­wicz ( w r. śm. Jana) 

+ Boże­nę Brzo­skow­ską + bra­ta Pawła 

godz. 11:30

++ Mar­tę, Leona oraz Bole­sła­wę Hoppe 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.08.2023r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu kościo­ła do odpu­stu Prze­mie­nie­nia Pańskiego:
 • Pra­gnę podzię­ko­wać miesz­kań­com ul. Dłu­giej, Kościel­nej, Choj­nic­kiej i Jastrzę­bia któ­rzy pomo­gli przy sprzą­ta­niu naszej świą­ty­ni oraz pani Łan­gow­skiej ze Złe­go Mięsa,
 • Pani Mar­cie Acker­mann za deko­ra­cję w kościele,
 • Paniom nio­są­cym cho­rą­gwie pod­czas pro­ce­sji eucharystycznej,
 • Pani Krzo­ska z Zawa­dy za pięk­ną girlandę
 • Dru­hom OSP ze Złe­go Mię­sa, któ­rzy nie­śli baldachim.
 • Wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie pięk­nej opra­wy poże­gnal­nej, poczę­stun­ku dla para­fian , panom spon­so­rom, dele­ga­cjom, za wszel­kie dary i życzenia
 1. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my 3 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30 .
 2. Odpust w naszym deka­na­cie: we wto­rek – para­fia Odry – suma o godz. 12.00
 1. We wto­rek Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15.,10.00, 11.30 .
 1. Cza­so­pi­sma:…………
 2. Pogrzeb śp. Marii Gieł­don z Gra­bo­wa Kościer­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 11.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(14.08.2023r.)

godz.11.00

godz. 17.00

godz.18.00

+ Pogrzeb śp. Marii Giełdon 

- z podz. za 80 lat opie­ki Mat­ki Bożej i proś­bą o dal­sze zdro­wie i opie­kę – 80 rocz. uro­dzin Józefa 

++ Marię i Leona Giełdon

Wto­rek

Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P.

(15.08.2023r.)

godz. 8.15

godz.10.00

godz.11.30

++ Józe­fę i Ber­nar­da Janu­szew­skich, Agniesz­kę, Marię, Tere­sę, Domi­ni­ka i Klemensa

++ Zofię i Józe­fa oraz Leoka­dię Nie­sio­łow­skich (w rocz. śm. Zofii)

++ dziad­ków: Cecy­lię i Alfon­sa oraz Hele­nę i Anto­nie­go Jażdżewskich

Śro­da

(16.08.2023r.)

godz. 17.00

godz.18.00

++ Joan­nę i Leona Rostan­kow­skich (100 rocz. uro­dzin Joanny)

++ bra­ci: Felik­sa i Paw­ła Łan­gow­skich, szwa­gra Alfon­sa i męża Witolda

Czwar­tek

(17.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Kle­men­sa Ger­wa­tow­skie­go ( w 5 rocz. śm.)

Pią­tek

(18.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Zofię Nie­sio­łow­ską ( w 22 rocz. śm.) 

Sobo­ta

(19.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- o błog. i zdro­wie dla rodzin z ul. Choj­nic­kiej i Polnej

++ Ire­ne­usza i Sta­ni­sła­wa Czapiewskich

Nie­dzie­la

(20.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Emi­lię i Jana Jaż­dżew­skich oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Boże­nę i Mie­czy­sła­wa Dul­skich, bra­ta Artu­ra oraz dziad­ków z oboj­ga str.

godz.11.30

+ Jana Pokrzywińskiego

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Piotr Gieł­don , kawa­ler, Kla­ni­ny par. Łąg

Moni­ka Mar­ta Tobiań­ska, pan­na, par. Skórcz

ODPUST PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 06.08.2023r.

 1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy u Tajem­ni­cy Prze­mie­nie­nia Pańskiego.

Wpa­trze­ni tego dnia w nie­bo, pro­śmy Chry­stu­sa o prze­mia­nę w naszym życiu we wszyst­kich jego wymia­rach. Pro­śmy o powrót Boże­go Pra­wa do nasze­go życia indy­wi­du­al­ne­go, rodzin­ne­go i narodowego.

 1. Suma odpu­sto­wa w inten­cji wszyst­kich para­fian i wszyst­kich piel­grzy­mów, a tak­że o bło­go­sła­wień­stwo Boże na pra­ce rol­ne dla naszych gospo­da­rzy. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewo­cjo­na­liów. Po pro­ce­sji ser­decz­nie zapra­szam wier­nych na poczę­stu­nek- na tere­nie podwó­rza plebani.

 1. W wol­nym cza­sie mię­dzy msza­mi odpra­wi­my tra­dy­cyj­ny pochód ofiar­ny wokół ołta­rza – modląc się z wia­rą do Chry­stu­sa Prze­mie­nio­ne­go w swo­ich intencjach.

 1. Dru­gi nasz odpust Naro­dze­nia NMP czy­li Mat­ki Bożej Siew­nej odbę­dzie się w nie­dzie­lę 10 wrze­śnia br.

 1. Cza­so­pi­sma- 3 kwar­tał ; 7 nume­rów 27,30 zł

Zapo­wie­dzi przedślubne:

 • Mate­usz Jezier­ski, kawa­ler, para­fia Łąg

Nata­lia Pulis, pan­na, para­fia Sie­ra­ko­wi­ce „Jana Chrzciciela”

 • Piotr Gieł­don, kawa­ler, para­fia Łąg

Moni­ka Mar­ta Tobiań­ska, pan­na, para­fia Skórcz

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 07.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Kry­sty­nę Pią­tek oraz rodzi­ców i teściów

Wto­rek

( 08.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza zbio­ro­wa: + Janu­sza Kie­drow­skie­go z Wądo­łów m‑c po śmierci

++ męża Miro­sła­wa Krzo­ska ( w IV rocz.), rodzi­ców Joan­nę i Edwar­da oraz bra­ci Wie­sła­wa i Marka

Śro­da

( 09.08.2023r.)

godz. 18.00

+ + Marian­nę War­dyn ( w dniu ur.) oraz jej męża Jana i Kazi­mie­rza Chmieleckiego

Czwar­tek

(10.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię Mazur i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

11.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Gerar­da Nie­brze­gow­skie­go ( w 28 rocz. )

Sobo­ta

( 12.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

z podz. za odebr. ł., pr. o dal­sze błg. Boże dla całej rodzi­ny Grzen­kow­skich w rocz. ślubu

ślub: Patry­cja Nosko­wiak – Mar­cin Stefaniak

++ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go, Tere­sę Kna­pik, Hele­nę Kru­czek oraz Roma­na Pawłowskiego

Nie­dzie­la

(13.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Józe­fa Banach, zmar­łe rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Hen­ry­ka i Mar­tę ( w rocz. Hen­ry­ka ), rodzi­ców i rodzeństwo

godz.11.30

++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.