Intencje mszalne Od 20 do 26 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła (20.5.2024.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18.00

W int. para­fii i para­fian i wszyst­kich ofiarodawców 

+ Arka­diu­sza Kosec­kie­go + Jadwi­gę, Win­cen­te­go Edmun­da Gla­ner + zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrowskich 

+ Anie­li, Fran­cisz­ka Prill oraz krew­nych z ob. stron 

Wto­rek (21.5.2024r.)

godz. 18.00

w 8 r. śm. + Zbi­gnie­wa Sapiń­skie­go oraz
+ mamy Tere­sy + bab­ci Zofii 

Śro­da

(22.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Lesz­ka Oksen­to­wicz w r. śm.
+ Józe­fa, Jadwi­gę i Jana Landowskich 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Gór­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go Kapłana 

(23.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Józe­fa i Cecy­lię Gieł­don ( w 30 r. śm. Cecylii) 

Pią­tek

(24.5.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Wan­dę Szo­piń­ską z ok. ur. – int od Geno­we­fy Krzoska 

+ rodzi­ców Zofię i Leona + dziad­ków Wan­dę i Ignacego 

Sobo­ta

(25.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Leoka­dii Zabroc­kiej i rodzi­ców z ob. stron 

Chrzest: Mar­ce­li­na Przytarska 

Nie­dzie­la

Naj­święt­szej Trój­cy (26.5.2024r.)

godz.8:15

+ Joan­nę Resz­ka z ok. 6 r. śm. + zm. rodzi­ców i bra­ci Roma­na i Jana 

godz. 10:00

+ Ste­fa­na, Cze­sła­wę i Urszu­lę Pastwa w r. śm. Stefana 

godz. 11:30

I Komu­nia Święta
w inten­cji dzie­ci, rodzi­ców i chrzestnych 

 Intencje mszalne od 13 do 19 maja 2024 r.

 

  Ponie­dzia­łek (13.5.2024.) godz. 18.00 + Roma­na Gieł­don w r. śm.
Wto­rek (14.5.2024r.) godz.17.30

 

 

 

godz. 18.00

w dniu uro­dzin bra­ta +Woj­cie­cha Czystowskiego 
+ rodzi­ców Doro­tę i Edwi­na Czystowskich 
+ teścia Kazi­mie­rza Kał­duń­skie­go + teściów Ger­tru­dę i Bro­ni­sła­wa Zabroc­kich (w r. śm. Ger­tru­dy) oraz za męża Longina 
Śro­da

(15.5.2024r.)

godz. 17.30

 

 

godz. 18.00

+ Bar­ba­rę Cha­bow­ską w 3 r. śm. + syna Michała 
+ zm. rodzi­ców + dziad­ków Zofię i Pio­tra Gutowskich 
+ Wik­to­rię i Kazi­mie­rza Sowiń­skich    Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób  ze Lipek Gór­nych, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi
Czwar­tek

(16.5.2024r.)

Godz. 17.00

 

godz. 18:00

+ Marię Łęgow­ską w dniu urodzin 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
+Jaro­sła­wa Rostow­skie­go od rodzi­ny Węglorz z Pierśćca

Pią­tek

(17.5.2024r.)

godz. 17.30

 

godz. 18.00

+ Wła­dy­sła­wa Śledź i żonę Jani­nę Śledź

 

+ Ryszar­da Wons w 5 r. śm. + rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(18.5.2024r.)

godz. 18.00 W podzię­ko­wa­niu za łaski z proś­bą o bł. Boże za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II dla miesz­kań­ców Wądołów
Nie­dzie­la

Zesła­nia Ducha Świę­te­go (19.5.2024r.)

godz.8:15 + Mar­tę i Leona Hoppe 
godz. 10:00 + Mar­tę i Fran­cisz­ka Cheł­mow­skich oraz Agnieszkę 
godz. 11:30 + Jani­nę i Ber­nar­da Sło­miń­skich oraz ich rodzi­ców i zm. rodzeń­stwo z ob. stron 
       

Intencje mszalne od 6 do 12 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (6.045.2024.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Jana Wojak z ok. uro­dzin + rodzi­ców Zofię i Ludwika 

+ Bogu­sła­wy Stel­mach + Ojca Zbigniewa
+ babć i dziadków

Wto­rek (7.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Leonar­dę, Mak­sy­mi­lia­na, Bole­sła­wa Kliczkowskich 

Śro­da

(8.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Ire­nę, Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz + rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Złe­go Mię­sa, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(9.5.2024r.)

godz. 18:00

+ Marię i Edmun­da Bakhaus
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron
+ Sta­ni­sła­wa i Sta­ni­sła­wę Świ­der oraz zm. z rodziny 

Pią­tek

(10.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w kwietniu 

+ Marii i Edwar­da Libi­szew­skich i Ryszarda
( 10 r. śm. Marii) 

Sobo­ta

(11.5.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Elż­bie­tę Magulską 

 

+ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek 

Chrzest: Han­na Pachulska 

VII Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na Uro­czy­stość Wniebo-

wstą­pie­nia (12.5.2024r.)

godz.8:15

+ Ste­fa­nię i Ste­fa­na Czapieskich
+ Cecy­lię i Ber­nar­da Makowskich 

godz. 10:00

+ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11:30

+ Marię Jarzom­bek w 1 r. śm. + rodzi­ców Jana i Wan­dę + sio­strę Krystynę 

Intencje mszalne od 29 kwietnia do 5 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (29.04.2024.)

 

godz. 18.00

+rodzi­ców Bar­ba­ry i Tade­usza oraz dziad­ków Giełdon 

Wto­rek (30.4.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ zm. z rodzin Szma­gliń­skich i Gref­ka oraz
+ Annę i Micha­ła Barszczyńskich
+ Ali­nę Kowal­czyk + Sta­ni­sła­wa Staniszewskiego 

+ Annę i Igna­ce­go + Hen­ry­ka Babińskich
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Śro­da

(1.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Ada­ma Rekow­skie­go w 2 r. śm. 

+ rodzi­ców Chre­ków i zm. rodzeństwo 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Złe­go Mię­sa i Sołec­twa Gotelp przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(2.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

W 1 r. śm. + Jadwi­gi Jutrzenka 

+ Jani­nę i Ste­fa­na Witanowskich
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Pią­tek

Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Polski 

(3.5.2024r.)

godz. 8.15

+ Jadwi­gi Meca + rodzi­ców z ob. stron 

godz. 10.00

+ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go w 29 r. śm.
+ zm. rodzi­ców i bra­ta oraz Ilo­nę Helta 

godz. 11.30

+ rodzi­ców Leoka­dię i Fran­cisz­ka Jakubek
+ bra­ci Hen­ry­ka i Józefa 

Sobo­ta

(4.5.2024r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

W int. żywych oraz zmar­łych człon­ków Żywe­go Różań­ca z Jastrzębia 

 

+ zm. Stra­ża­ków z całej Para­fii – z oka­zji dnia Strażaka 

+ Mał­go­rza­tę Kosec­ką – w mie­siąc od śm. i pogrzebu 

VI Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na (5.5.2024 r.)

godz.8:15

+ Annę i Anto­nie­go Wycinka
+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego 

godz. 10:00

+ Jerze­go Brze­ziń­skie­go w 1 r. śm. 

godz. 11:30

+ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go – dłu­go­let­nie­go Komen­dan­ta OSP w Łęgu + zmar­łych kole­gów Stra­ża­ków z ok. Dnia Strażaka 

Chrzest: Kon­stan­ty Kosec­ki

Intencje mszalne od 22 do 28 kwietnia 2024 r.

 

 

Ponie­dzia­łek (22.04.2024.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Jaro­sła­wa Rostow­skie­go – int. od szwa­grów z rodzinami 

+Kry­sty­nę Pią­tek z ok. uro­dzin + rodzi­ców i teściów 

Wto­rek (23.4.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+Wła­dy­sła­wa, Hele­ny i Edwar­da Wojdanowskich 

+ rodzi­ców Mar­tę i Sta­ni­sła­wa Łan­gow­skich + szwa­gra Sta­ni­sła­wa i wuj­ka Władysława 

Śro­da

(24.4.2024r.)

godz. 18.00

+ Ojca Pio­tra Cheł­mow­skie­go i Małgorzatę 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Złe­go Mię­sa i Gotel­pia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(25.4.2024r.)

godz. 18:00

+ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go z ok. urodzin
+ cór­kę Danu­tę Żaczek + zm. rodziców 

Pią­tek

(26.4.2024r.)

godz. 18.00

+ Febro­nii i Józe­fa + Sabi­ny i Zyg­mun­ta Pałubickich 

Sobo­ta

(27.4.2024r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Anna Geł­don i Krzysz­tof Czapieski 

 

Z podz. za łaski z proś­bą o Bł. Boże dla Ste­fa­nii Wasi­niew­skiej z oka­zji 100 – tnych urodzin 

+ Jerze­go i Bro­ni­sła­wa Brze­ziń­skich + Zyg­mun­ta Fojut i Andrze­ja Fojut 

V Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na (28.4.2024r.)

godz.8:00

+ Arka­diu­sza Kosec­kie­go + Jadwi­gę, Win­cen­te­go i Edmun­da Gla­ner + zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrowskich 

godz. 10:00

+ Jana Narloch w r. urodzin 

godz. 11:30

+ Agniesz­ki, Leona, Józe­fa Gro­mow­skich i zm. z rodziny 

Chrzest: Emi­lia Czechowska 

Intencje mszalne Od 15 do 21 kwietnia 2024 r.

 

 

 

Ponie­dzia­łek (15.04.2024.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. za + Józe­fa Kogut 

+Jani­nę i Wła­dy­sła­wa Śledź oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Wto­rek (16.4.2024r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Mar­ka Góral + Zofii i Jana Góral 

+ Toma­sza Duraj w 4 r. śm. 

Śro­da

(17.4.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Józe­fa Che­rek w 9 r. śm. + rodzi­ców z ob. stron 

+ Mak­sy­mi­lia­na i Jadwi­gę Sar­now­skich + syna Ryszarda

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Złe­go Mię­sa i Gotel­pia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(18.4.2024r.)

godz. 18:00

+ Elż­bie­ta i Sta­ni­sław Szmaglińscy 

Pią­tek

(19.4.2024r.)

godz. 18.00

+ Ludwi­ka Dywel + rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(20.4.2024r.)

godz. 15.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Nata­lia Lip­ska i Sła­wo­mir Gaweł 

+ Sta­ni­sła­wa i Ire­ne­usza Czapiewskich 

IV Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na (21.4.2024r.)

godz.8:00

+ Jana i Leoka­dii Szmelter 

godz. 10:00

+ zm. rodzeń­stwo Mał­go­rza­tę, Ire­ne­usza, Jerze­go i Cze­sła­wa oraz bra­to­we Ber­na­de­tę i Irenę 

godz. 11:30

+ Łucję, Anto­nie­go Pry­chła + Jerze­go, Doro­tę i Anastazję 

Intencje mszalne od 8 do 14 kwietnia 2024 r.

Ponie­dzia­łek Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia NMP 

(8.04.2024.)

 

godz. 8.15

+ Fran­cisz­ki i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz 

 

godz. 18.00

+ Roma­na Resz­ka w 1 r. śm. 

Wto­rek (9.4.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Marze­ny Pru­skiej w 1 r. śm. + Ojca Brunona 

+ Wale­rii i Edmun­da oraz zm. z rodzi­ny Pesik 

Śro­da

(10.4.2024r.)

godz. 8.00

O zdro­wie i bł. Boże dla Człon­ków Róży Zwia­sto­wa­nia NMP z Buko­wej Góry oraz o wytrwa­łość w modli­twie różańcowej

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Złe­go Mię­sa przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(11.4.2024r.)

godz. 18:00

+ Edmun­da, Wan­dę i Zeno­na Redlar­skich w 12 r. śm. Edmunda. 

Pią­tek

(12.4.2024r.)

godz. 18.00

+ Marian­nę i Leona Banach 

Sobo­ta

(13.4.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Bole­sła­wa Babiń­skie­go w 1 r. śm. + rodzi­ców z ob. stron + wnucz­kę Oliwię 

+ Aloj­ze­go i Tere­sę Sztormowskich 

Nie­dzie­la Miłosierdzia
Boże­go (14.4.2024r.)

godz.8:00

+ Andrze­ja Narloch + Ojca Zyg­mun­ta w dniu urodzin 

godz. 10:00

+ Dama­ze­go i Zbi­gnie­wa Babińskich 

+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

godz. 11:30

+ Ksa­we­rię i Józe­fę Galikowskich 

Chrzest: Grze­gorz Wie­sław Orlikowski 

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa 24.03.2024 r.

 1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą wcho­dzi­my w Wiel­ki Tydzień, w dorocz­ny obchód Miste­rium Pas­chal­ne­go Chry­stu­sa. Niech udział w dzi­siej­szej litur­gii pozwo­li nam wejść głę­bo­ko we wszyst­kie wyda­rze­nia roz­po­czę­te­go Wiel­kie­go Tygo­dnia. Bło­go­sła­wień­stwo Palm na każ­dej Mszy św. Na roz­po­czę­cie Mszy św. o 11.30 pro­ce­sja z pal­ma­mi. Roz­po­czy­na­my od Krzy­ża Misyj­ne­go na zewnątrz kościo­ła – tam odczy­ta­nie Ewan­ge­lii, poświę­ce­nie palm. Przed Msza­mi u Mło­dzie­ży z KSM – u będzie moż­na nabyć Pal­my Wiel­ka­noc­ne (wyko­na­ne przez mło­dzież) oraz świe­ce – pas­cha­li­ki. Zebra­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność wspól­no­ty KSM‑u.

 2. W tym tygo­dniu spo­wiedź w Wiel­ki Ponie­dzia­łek w Czar­nej Wodzie od 9.00 do 10.00 i od 17.00 do 18.00: Wiel­ki Wto­rek w Osiecz­nej od 16.00 do 18.00. i w Wiel­ką śro­dę w Czer­sku od 15.30 do 18.00.

 3. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym 25 mar­ca to dzień, w któ­rym Kościół obcho­dzi uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Jed­nak ze wzglę­du na dni Wiel­kie­go Tygo­dnia i okta­wy pas­chal­nej, uro­czy­stość tę będzie­my obcho­dzi­li w ponie­dzia­łek po Nie­dzie­li Miło­sier­dzia Boże­go, 8 kwietnia.

 4. W Wiel­kim Tygo­dniu będzie­my prze­ży­wa­li naj­więk­sze tajem­ni­ce nasze­go zba­wie­nia: mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa. Dla­te­go zapra­szam do wspól­ne­go prze­zy­wa­ni tych dni od Wiel­kie­go Czwartku.

 5. W Wiel­ki Czwar­tek roz­po­czy­na­my Tri­du­um Pas­chal­ne – obchód Świąt Wiel­ka­noc­nych. Msza Wie­cze­rzy Pań­skiej o godzi­nie 18.00. To pamiąt­ka usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii i nie­ro­ze­rwal­nie z nią złą­czo­ne­go sakra­men­tu kapłań­stwa. Po zakoń­cze­niu obrzę­dów CZUWANIE z Panem Jezu­sem w Ogrój­cu do godzi­ny 22.00.

 6. Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły. O godz. 15.00 Nowen­na i Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o godz. 18.00 Litur­gia Męki Pań­skiej. O 21.00 Dro­ga Krzy­żo­wa. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przy Gro­bie Pań­skim potrwa do godz. 22.00. Ofia­ry skła­da­ne tego dnia na tacę są prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie miejsc świę­tych w Zie­mi Świętej.

 7. Człon­ków Stra­ży Pożar­nej pro­szę o war­tę hono­ro­wą przy Gro­bie Pańskim: 

 • W pią­tek Sta­re Pru­sy od 18.00 – 20.00 i Gotelp od 20.00 — 22.00

 • W sobo­tę Złe Mię­so od 14.00 – 17.30 Łąg od 17.30 – 21.00

 1. Wiel­ka Sobo­ta to dzień ciszy gro­bu. W koście­le czas ADORACJI przy Gro­bie Pań­skim od 8.00. do 21.00. O godz. 8.00 wspól­ny róża­niec Róż Różań­co­wych. O 16.00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia.

 2. Świę­ce­nie pokar­mów:

 • godz. 11.00 i 16.00 w koście­le łącz­no­ści z Koron­ką do Bożego 

 • godz. 12.00 w Szko­le w Gotelpiu 

 • godz. 15.00 w Sta­rej Szko­le w Zim­nych Zdrojach 

 1. Wigi­lia Pas­chal­na o godz. 21.00. Przy­no­si­my świe­ce, z któ­ry­mi odna­wiać będzie­my przy­mie­rza chrztu.

 2. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msza świę­ta z pro­ce­sją rezurekcyjną
  o godz. 7.00. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie pro­ce­sji. Dru­ho­wie z Stra­ży Pożar­nej z Gotel­pia nio­są bal­da­chim, pozo­sta­łe jed­nost­ki uczest­ni­czą w pro­ce­sji ze sztandarami.
  Potem Msze świę­te o godz. 10.00. i 11.30.

 3. Dzię­ku­ję za posprzą­ta­nie kościo­ła miesz­kań­com Złe­go Mię­sa od szko­ły do remi­zy i miesz­kań­com Lipek Gór­nych. Dzię­ku­ję za wyko­na­ne w tym tygo­dniu pra­ce. Dzię­ku­ję za ofia­ry na deko­ra­cje i kwia­ty miesz­kań­com ul. Dłu­giej od kościo­ła pra­wej i lewej stronie. 

 4. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 3

Intencje mszalne Od 25 do 31 marca 2024 r.

 

Wiel­ki Ponie­dzia­łek (25.3.2024r.)

godz. 18.00

W 6 r. śm. Fran­cisz­ki Pepliń­skiej + męża Józe­fa oraz + Wie­sła­wa i Stefana 

Wiel­ki Wto­rek (26.3.2024r.)

godz. 18.00.

+ Jerze­go Narloch w dniu urodzin 

Wiel­ka Środa

(27.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wę i Józe­fa Kogut w 2 r. śm. Czesławy
+ rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Jastrzę­bia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Wiel­ki Czwartek

(28.3.2024r.)

godz. 18:00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

+ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w naszej parafii

Wiel­ki Piątek

(29.3.2024r.)

godz. 18.00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Wiel­ka Sobota

(30.3.2024r.)

godz. 21.00

WIGILIA PASCHALNA

Nie­dzie­la Zmartwych-wstania 

Pana Jezu­sa (31.3.2024r.)

godz. 7:00

W int. Para­fii i Para­fian oraz wszyst­kich miłych gości 

godz. 10:00

+ Ger­tru­dę i Józe­fa Hamerskich

godz. 11:30

+ Jani­nę, Wie­sła­wę i Ber­nar­da Sło­miń­skich w 5 r. śm. Wiesławy 

Ponie­dzia­łek Wielkanocny

(1.04.2024.)

godz. 8.15

+ rodzi­ców Marię i Kazi­mie­rza Mania + Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich w r. śm. Kazimierza 

godz. 10.00

+ Jana i Marię Che­rek + rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11.30

+ Ste­fa­nii i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich w 11 r. śm. Ste­fa­nii + zm. rodzi­ców z ob. stron + Cze­sła­wę Kwa­śniew­ską

Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2024 r.

 1. Zbli­ża­my się do świąt, wkra­cza­my w czas inten­syw­niej­sze­go roz­wa­ża­nia męki nasze­go Pana. Zasło­ni­li­śmy krzy­że w świą­ty­ni, by na nowo odsło­nić je przed naszy­mi oczy­ma w Wiel­ki Pią­tek. Nie­chaj ten czas będzie szcze­gól­nym cza­sem wyci­sze­nia i towa­rzy­sze­nia Jezu­so­wi w Jego cier­pie­niu i męce

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i razem z nami prze­ży­wa­li para­fial­ne reko­lek­cje wie­ko­post­ne jak rów­nież dzie­ciom i mło­dzie­ży z naszych szkół za czas reko­lek­cji szkolnych. 

 3. W kalen­da­rzu w tym tygo­dniu:

 • Wto­rek 19 mar­ca – Uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca NMP – dzień modlitw za męż­czyzn i ojców. Msze św. o godz. 8.00 i 16.00. Odpust para­fial­ny w Hucie Kal­nej i Mokrym.

 1. Spo­wiedź wiel­ka­noc­na z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów 21 mar­ca w czwar­tek:

 • do połu­dnia do 10.00 do 11.00 – potem Msza św. 

 • popo­łu­dniu od 16.15 do 17.00 i od 17.30 do 18.00

W cza­sie spo­wie­dzi od 16.15 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu 

 1. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

 • dla dzie­ci o godz. 16.00

 • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 10.00

 1. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na­ją­ca Wiel­ki Tydzień. Bło­go­sła­wień­stwo Palm na każ­dej Mszy św. Na roz­po­czę­cie Mszy św. o 11.30 pro­ce­sja z pal­ma­mi. Roz­po­czy­na­my od Krzy­ża Misyj­ne­go na zewnątrz kościo­ła – tam odczy­ta­nie Ewan­ge­lii, poświę­ce­nie palm. Przed Msza­mi u Mło­dzie­ży z KSM – u będzie moż­na nabyć Pal­my Wiel­ka­noc­ne (wyko­na­ne przez mło­dzież) oraz świe­ce – pas­cha­li­ki. Zebra­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność wspól­no­ty KSM — u. 

 2. Dzię­ku­ję za ofia­ry na remon­ty. Za tydzień kolek­ta na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. Dzię­ku­ję za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cje Gro­bu Pań­skie­go Róży z Buko­wej Góry miesz­kań­com ul. Choj­nic­kiej, Polnej, Zie­lo­nej, Sło­necz­nej, Cichej, Ks. Wrza­ły, Pod­le­śnej, Spa­ce­ro­wej oraz ul Dłu­giej od Ple­ba­ni do torów. Bóg zapłać. 

 4. Pro­szę o posprzą­ta­nie kościo­ła na świę­ta w sobo­tę 23 mar­ca od 9.00 miesz­kań­ców Złe­go Mię­sa od szko­ły do remi­zy oraz Lipek Górnych. 

 5. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 2

 1. Zmarł + Józef Kogut l.93 z Lipek Gór­nych. Pogrzeb odbył się sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 2. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 18 do 24 mar­ca 2024 r.

Ponie­dzia­łek (18.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Józe­fa i Mar­tę Wiśniew­skich + zm. rodzeństwo 

Wto­rek (19.3.2024r.)

Uro­czy­stość św. Józefa 

godz. 8.00.

godz. 16.00

+ Danu­ty Inte­re­wicz z ok. uro­dzin i w 5 mie­siąc od śm. 

zm. rodzi­ców Annę i Józe­fa Gru­cha­ła oraz + sio­stry Geno­we­fy i bra­ta Jana 

Śro­da

(20.3.2024r.)

godz. 18.00

+ zm. rodzi­ców Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska w r. śm. Jana 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Jastrzę­bia przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(21.3.2024r.)

godz. 11.00

godz. 18:00

+ Józe­fa i Cze­sła­wę Kogut – int. od rodzi­ny Winiarskich 

+ męża Bru­na w 2 r. śm. + syna Ryszar­da i rodzi­ców z ob. stron 

Pią­tek

(22.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Ada­ma Rekow­skie­go w dniu urodzin 

Sobo­ta

(23.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Ste­fa­na Zabro­skie­go w r. urodzin 

+ Józe­fa Zabroc­kie­go i rodzi­ców z ob. stron 

Nie­dzie­la Pal­mo­wa (24.3.2024r.)

godz. 8:15

+ Bole­sła­wę i Wła­dy­sła­wa Osow­skich + syna Zdzisława 

godz. 10:00

+ Fran­cisz­ka Wąs w r. śm. i zm. z rodzi­ny Wąs 

GORZKIE ŻALE

godz. 11:30

+ Ane­ty Woj­dy­ła + Jana i Jani­nę Bla­dow­skich

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Wielkiego Postu 10.03.2024r

 1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi ks. Jacek Cirocki.
  Msze św. z nauka­mi reko­lek­cyj­ny­mi o godzi­nie 8.15, 10.00, 11.30 i o 15.00

O 16.00 Dro­ga Krzy­żo­wa z modli­twa­mi o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie oraz z udzie­le­niem Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Chorych. 

O 20.00 Apel Maryj­ny z spo­tka­niem dla mło­dzie­ży do bierzmowania. 

Od ponie­dział­ku do śro­dy Msze św. z nauka­mi o godz. 18.00 Spo­tka­nia sta­no­we po Mszy św.: w ponie­dzia­łek dla kobiet; we wto­rek dla mężczyzn. 

Odwie­dzi­ny cho­rych w śro­dę od 13.30.

 1. W kalen­da­rzu w tym tygo­dniu:

 • W śro­dę przy­pa­da 11. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka.

 1. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek o 17.00 do Mszy św. 

 2. Spo­tka­nie wspól­no­ty mło­dzie­żo­wej KSM- u w czwar­tek po Mszy św. 

 3. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

 • dla dzie­ci o godz. 16.00

 • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 10.00

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 11.30 spo­tka­nie rodzi­ców mło­dzie­ży do bierzmowania.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta remontowa. 

 3. Two­rzy­my Róże Męską pod wezwa­niem św. Józe­fa. Odważ­nych męż­czyzn zapra­sza­my do tej wspól­no­ty. Infor­ma­cje i zapi­sy w zakrystii.

 4. Dzię­ku­ję za posprzą­ta­nie kościo­ła Miesz­kań­ców Złe­go Mię­sa od Remi­zy i za row­kiem. Dzię­ku­ję OSP ze Złe­go Mię­sa za grun­tow­ne posprzą­ta­nie wej­ścia na wieżę.
  Dzię­ku­ję P. Mar­ci­no­wi Gor­no­wicz za pra­ce w ogro­dzie przy plebanii.

 5. Dzię­ku­ję za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cje Gro­bu Pań­skie­go miesz­kań­com Zawa­dy – Sta­rych Prus i Klo­no­wic oraz Róży św. Woj­cie­cha z ul. Długiej. 

 6. Spo­wiedź wiel­ko­post­na z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów będzie 21 mar­ca w czwartek. 

 7. Zapo­wiedź przedślubna: 

Sła­wo­mir Jerzy Gaweł; kawa­ler, para­fia św. Kazi­mie­rza w Gdańsku

Nata­lia Lip­ska; pan­na, para­fia Łąg Zap. 1

Intencje mszalne Od 10 do 17 marca 2024 r. 

 

Ponie­dzia­łek (11.3.2024r.)

godz. 18.00

godz. 18.00

+ Alek­san­dra Cie­śliń­skie­go w 8 r. śm. + jego rodzi­ców i syna Andrze­ja oraz z podz. za prze­ży­te 77 lat w int. Marii 

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w lutym 

Wto­rek (12.3.2024r.)

godz. 18.00.

godz. 18.00

+ Józe­fę, Julia­na, Wła­dy­sła­wa i Mar­tę Durajewskich
+ Jadwi­gę Miloch 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrze­bu za
+ Oli­wię Babińską 

Śro­da

(13.3.2024r.)

godz. 9.00

godz. 11.00

godz. 18.00

godz. 18.00

Msza św. z nauką kla­sy 0 – 4 szko­ły w Łęgu i Gotel­piu .

Msza św. z nauką kla­sy 5 – 8 szko­ły Łęgu i Gotelpiu

+ Józe­fa i Wła­dy­sła­wę Żalikowskich
+ synów Sta­ni­sła­wa i Józefa 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu 

+ Ilo­ny Chmielowiec 

Czwar­tek

(14.3.2024r.)

godz. 18:00

+Jaro­sła­wa Rostow­skie­go od cio­ci Dan­ki z Wodzi­sła­wia z rodziną 

Pią­tek

(15.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

+ Bar­ba­ry Koso­buc­kiej w 4 r. śm. 

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Jaku­ba i Jadwi­gę Chabowskich
+ teścia Aloj­ze­go Kunkel 

Sobo­ta

(16.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Anto­nie­go Michal­skie­go w 3 r. śm. 

+ Zofii i Bene­dyk­ta Łangowskich
+ ich rodzi­ców i rodzeństwo 

V Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (17.3.2024r.)

godz. 8:15

+ Annę i Józe­fa Kreft + rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. str. 

godz. 10:00

+ Zofii, Józe­fa, Tade­usza, Jerze­go Oller 

GORZKIE ŻALE

godz. 11:30

+ Sła­wo­mi­ra, Bog­da­na, Wan­dę i Edmun­da Kaszubowskich 

   

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu 3.03.2024 r.

 1. Czas Wiel­kie­go Postu to czas naszej meta­noi, któ­ra ozna­cza prze­mia­nę życia, pod­ję­cie nowych wyzwań, pra­cę nad swo­ją ducho­wo­ścią, a przede wszyst­kim zmia­nę myśle­nia pod wpły­wem sło­wa, któ­re kie­ru­je do nas Bóg.

 2. W kalen­da­rzu w tym tygo­dniu:

 • W ponie­dzia­łek 4 mar­ca — św. Kazi­mie­rza, królewicza 

 • W pią­tek 8 mar­ca — 552 rocz­ni­ca poświe­ce­nia Bazy­li­ki Kate­dral­nej w Pel­pli­nie – pamię­taj­my w modli­twach o naszej diecezji 

 • W pią­tek – obcho­dzi­my też Dzień Kobiet. Choć to świec­ka tra­dy­cja, pamię­taj­my w modli­twach o wszyst­kich nie­wia­stach Pole­caj­my ich życie Panu Bogu i Maryi, któ­ra jest naj­pięk­niej­szym wzo­rem kobiety.

 1. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek o 19.00.

 2. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

 • dla dzie­ci o godz. 16.00

 • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 10.00

Znajdź­my czas, aby uczest­ni­czyć w tych nabo­żeń­stwach, albo­wiem dzię­ki nim może­my głę­biej prze­żyć tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana i lepiej rozu­mieć Jego nie­skoń­czo­ną miłość do każ­dej i każ­de­go z nas. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na zyskać odpust zupełny.

 1. W przy­szłą Nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi ks. Jacek Ciroc­ki. Msze św. z nauka­mi reko­lek­cyj­ny­mi o godzi­nie 8.15, 10.00, 11.30 i o 15.00

O 16.00 Dro­ga Krzy­żo­wa z modli­twa­mi o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie oraz z udzie­le­niem Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Chorych. 

O 20.00 Apel Maryj­ny z spo­tka­niem dla mło­dzie­ży szcze­gól­nie do bierzmowania. 

 1. Two­rzy­my Róże Męską pod wezwa­niem św. Józe­fa. Odważ­nych męż­czyzn zapra­sza­my do tej wspól­no­ty. Infor­ma­cje i zapi­sy w zakrystii.

 2. O posprzą­ta­nie kościo­ła w sobo­tę od 9.00 pro­szę Miesz­kań­ców Złe­go Mię­sa od Remi­zy i za rówkiem. 

 3. Dzię­ku­ję za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cje Gro­bu Pań­skie­go ul. Kościelnej. 

 4. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

 5. Spo­wiedź wiel­ko­post­na z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów będzie 21 mar­ca w czwartek. 

Inten­cje mszal­ne od 3 do10 mar­ca 2024 r.

Ponie­dzia­łek (4.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go w r. śm. 

Wto­rek (5.3.2024r.)

godz. 18.00.

+ Mał­go­rza­ty i Leona Walkowskich
(w 3 r. śm. Małgorzaty) 

Śro­da

(6.3.2024r.)

godz. 18.00

+ źony Ber­na­de­ty Bie­sek w 11 r. śm. 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy – w int. rodzin przyj­mu­ją­cych Mary­ję w cza­sie peregrynacji 

Czwar­tek

(7.3.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu

+ Wan­dy Szopińskiej 

+ Zbi­gnie­wa Nel­ke w r. śm. + rodzi­ców Leona i Marię 

Pią­tek

(8.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

 

+ Zbi­gnie­wa Sikor­skie­go w 1 r. śm. 

Sobo­ta

(9.3.2024r.)

godz. 18.00

+ Zofii i Jana Macie­je­wicz + Boże­ny Brzoskowskiej
+ Hen­ry­ka Lipskiego 

Chrzest: Julian Prabucki 

IV Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (10.3.2024r.)

godz. 8:15

+ Sta­ni­sła­wa Meger w r. urodzin 

godz. 10:00

 1. + rodzi­ców Ire­ny i Zyg­mun­ta Dys­arz w 1 r. śm. Ireny

 2. + rodzi­ców Cze­sła­wę i Jana ( w 28 r. Czesławy )
  + bra­ta Janu­sza i ks. Bernarda 

GORZKIE ŻALE

godz. 11:30

+ Jadwi­gę i Augu­sty­na Geł­don + Tade­usz Błocińskiego 

godz. 15.00

W inten­cji para­fii i wszyst­kich dobroczyńców 

 

godz. 16.00

Dro­ga Krzy­żo­wa z modli­twa­mi o uwolnienie
i uzdro­wie­nie z udzie­le­niem Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Chorych 

 

Godz. 20.00

Apel Maryj­ny z spo­tka­niem dla mło­dzie­ży do bierz­mo­wa­nia