Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Adwentu 3.12.2023 r.

 1. Adwent roz­po­czy­na nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski. Hasło nowe­go roku dusz­pa­ster­skie­go: „Uczest­ni­czę we wspól­no­cie Kościo­ła” ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi przede wszyst­kim na potrze­bę oży­wie­nia Kościo­ła w codzien­no­ści wspól­no­ty oraz zdy­na­mi­zo­wa­nie wier­nych do świa­do­me­go uczest­nic­twa w życiu i misji Kościoła.

 2. Rora­ty będą od ponie­dział­ku do piąt­ku o godzi­nie 18.00 – zapra­szam dzie­ci, mło­dzież i doro­słych ‑w bla­sku świa­tła lam­pio­nów i świec, roz­budź­my w naszych ser­cach ocze­ki­wa­nie na przyj­ście Chrystusa.

 3. Adwent to czas szcze­gól­nej pra­cy nad sobą. Zachę­ca­my do pod­ję­cia oso­bi­stych wyrze­czeń, upo­rząd­ko­wa­nia swo­ich spraw, zatrzy­ma­nia się i głęb­szej reflek­sji nad swo­im postę­po­wa­niem, relacjami.

 4. W gro­cie po Mszy św. są do naby­cia świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas /duże w cenie 20 zł. i małe 10 zł./ opłat­ki wigi­lij­ne jako cegieł­ka na nowe nagło­śnie­nie w kościele. 

 5. Dzię­ku­ję mło­dzie­ży, któ­ra uczest­ni­czy­ła w zeszłym tygo­dniu w spo­tka­niu w Czersku.

 6. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na na rzecz Sto­li­cy Apostolskiej 

 7. W litur­gii tego tygodnia: 

 • Ponie­dzia­łek 4 grud­nia — św. Barbary

 • Śro­da 6 grud­nia — św. Miko­ła­ja, biskupa 

 • Czwar­tek 7 grud­nia – św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra kościoła 

 • Pią­tek 8 grud­nia – Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP – o 12 godzi­na łaski. Msze świę­te z Uro­czy­sto­ści o godzi­nie 8.15 i 17.00 i 18.00. Po Mszy o 18.00 poświe­ce­nie meda­li­ków NMP dzie­ciom do I komu­nii św. i spo­tka­nie dzieci.

To rocz­ni­ca Ingre­su bisku­pa Pepliń­skie­go Ryszar­da Kasyny.

 • Sobo­ta 9 grud­nia – NMP Loretańskiej

 1. W czwar­tek o 19.00 zapra­szam na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

 2. W sobo­tę 9 grud­nia przy domu para­fial­nym od godz. 10 do 12 będzie moż­na skła­dać mate­ria­ły potrzeb­ne na remont dachu tego budyn­ku (potrzeb­ne są przede wszyst­kim bel­ki i deski ).

 3. Spo­tka­nie mło­dzie­ży do bierz­mo­wa­nia w nie­dzie­lę 10 grud­nia po Mszy o 11.30

 4. Za tydzień modli­twą i zbiór­ką do puszek będzie­my wspie­rać Kościół na Wschodzie

 5. Od przy­szłej nie­dzie­li moż­na zgła­szać cho­rych do spo­wie­dzi i Komu­nii św. adwentowej. 

 6. Spo­wiedź adwen­to­wa w naszej para­fii z udzia­łem zapro­szo­nych księ­ży będzie 

w ponie­dzia­łek 18 grud­nia

 1. Zmarł + Jerzy Noga z Zim­nych Zdro­ji. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Inten­cje mszal­ne od 4 do 10 grud­nia 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (4.12.2023r.)

godz. 18:00

+ Bar­ba­rę, Hen­ry­ka i Dariu­sza Geł­don oraz
+ Feli­cję i Ber­nar­da Wielewickich 

Wto­rek (5.12.2023r.)

godz. 18.00

+ +Bene­dyk­ta i Zofię Cyza + zm. rodzi­ców i rodzeństwo
( w r. śm. Benedykta) 

Śro­da

(6.11.2023r.)

godz. 18.00

++Jana Klo­ska (w 5 r. śm.) rodzi­ców i dziad­ków i sio­strę Jolantę 

Czwar­tek

(7.12.2023r.)

godz. 18:00

++ Bar­ba­rę i Fran­cisz­ka Berendt ( w r. śm. Bar­ba­ry) oraz zm. rodzeństwo 

Pią­tek

(8.12.2023r.)

Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie NMP

godz. 8.15

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Geno­we­fy Piotrzykowskiej
++ zm. rodzi­ców Annę Józe­fa Gruchała

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci
+ Marii Łęgowskiej 

++ Aloj­ze­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców Kla­rę i Antoniego 

Sobo­ta

(9.12.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

+ Bro­ni­sła­wę Kie­drow­ską w 1 r. śm. 

++ Jadwi­gę i Teo­do­ra Łęgowskich 

Chrzest: Maja Kosecka 

Nie­dzie­la

(10.12.2023r.)

godz. 8:15

+ Ste­fa­nię West­fal ( w 20 r. śm) + rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10:00

+ + Ger­tru­dę i Ber­nar­da Galikowskich 

godz. 11:30

+ + Bogu­sła­wę Stel­mach, Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich ( w r. śm. Mar­ty)

Visits: 40

Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 5.11.2023 r.

 1. Trwa­my w modli­twie za zmar­łych. Do 8 listo­pa­da (śro­da) duszom w czyść­cu może­my ofia­ro­wać dar odpu­stu zupeł­ne­go za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i zmó­wie­nie modli­twy w ich inten­cji, speł­niw­szy pozo­sta­łe zwy­kłe warun­ki odpu­stu, to zna­czy: stan łaski uświę­ca­ją­cej, przy­ję­cie Komu­nii Świę­tej, odmó­wie­nie modli­twy w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go, wyzby­cie się przy­wią­za­nia do grze­chu. W łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. modli­my się też za zmar­łych na wypo­min­kach. Msze św. wspól­ne za zmar­łych w tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek o 17.00 i w śro­dę o 18.00.

 2. W litur­gii tego tygodnia: 

  • Czwar­tek 9 listo­pa­da – rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej. Bazy­li­ka Late­rań­ska jest kate­drą bisku­pa Rzy­mu, czy­li papie­ża, i mat­ką wszyst­kich kościo­łów świa­ta.

  • Pią­tek 10 listo­pa­da — św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra kościoła 

  • Sobo­ta 11 listo­pa­da — Św. Mar­ci­na z Tours, biskupa

 1. W sobo­tę przy­pa­da Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści – Msze św. w naszym kościele
  o 8.15 i 10.00 Chce­my pamię­tać o tych, któ­rzy prze­le­wa­li swo­ją krew i odda­wa­li życie w obro­nie Ojczy­zny. Pro­szę o wywie­sze­nie Fla­gi na naszych domostwach.

 2. W czwar­tek zapra­szam na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 19.00 do 20.00.

 3. W pią­tek po Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów 

 4. Przy­szłą nie­dzie­lę, będzie­my prze­ży­wa­li jako Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Zbiór­ka do puszek na pomoc chrze­ści­ja­nom na Bli­skim Wschodzie.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godzi­nie 11.30 roz­wią­za­nie kon­kur­su na „Naj­pięk­niej­szy Róża­niec” uczniów z naszych szkół oraz spo­tka­nie dzieci
  do I komu­nii św. 

 6. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne od 6 do 12 listopada 2023 r. 

Ponie­dzia­łek (6.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

Msza św. wspól­na za zmarłych 

++ Ire­nę Lewan­dow­ską i rodziców 

Wto­rek (7.11.2023r.)

godz. 18:00

+ Hele­nę, Sta­ni­sła­wę i Fran­cisz­ka Wojak 

Śro­da

(8.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Mar­ka Góral z Lipek Górnych
w mie­siąc po śmierci 

Msza św. wspól­na za zmarłych

Czwar­tek

(9.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

+ Marii i Łuka­sza Geł­don + zm. z rodziny 

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go + rodzi­ców i teściów oraz
+ Jerze­go Brzezińskiego 

Pią­tek

(10.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18.00

Z podz. za łaski z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże i zdro­wie dla Zofii i Andrze­ja w 12 r. ślubu 

++ Bro­ni­sła­wa i Izy­do­ra Brańka 

Sobo­ta

(11.11.2023r.)

Świę­to Niepodległości

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18:00

+ + Lon­gi­na Zabroc­kie­go oraz Ger­tru­dę, Bro­ni­sła­wa i Kazi­mie­rza ( w 5 r. śm. Longina) 

++ Dama­ze­go Babiń­skie­go + dziad­ków oraz rodzi­ców chrzestnych 

++ rodzi­ców Gwiz­da­ła i Acker­man + Ire­nę Salewitz
i syna Roberta 

Nie­dzie­la

(12.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik ( r. śm. Antoniego )

 

godz. 10:00

+ + Annę, Igna­ce­go i Hen­ry­ka Babiń­skich oraz rodzeń­stwo i rodzi­ców z ob. stron 

 

godz. 11:30

+ + rodzi­ców Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz zm. z rodzi­ny Szyn­gwel­skich i Jaż­dzew­skich

Visits: 149

Ogłoszenia duszpasterskie XXX Niedziela Zwykła — 29.10.2023 r.

 1. Ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go para­fial­ne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzi­siaj dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj łączy­my się z naszym Bogiem i brać­mi. Z dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Boga. 

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy wytrwa­le codzien­nie w paź­dzier­ni­ku modli­li się na różań­cu w Koście­le. Dzi­siaj pro­wa­dzi Róża św. Jadwi­gi z Zim­nych Zdroi. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek i wto­rek o 17.30. Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek o 17.30 i wto­rek o 17.00 pod­su­mo­wa­nie różań­ca dla dzie­ci (dzie­ci przy­no­szą swo­je książeczki).

 3. Cho­rych z sakra­men­ta­mi świę­ty­mi będę odwie­dzał przed Wszyst­ki­mi Świę­ty­mi w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka – pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 4. SPOWIEDŹ przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych będzie w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka od 16.30 do 17.30.

 5. W śro­dę 1 listo­pa­da – Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze świę­te o godz. 8.15, 10.00 i 14.00, po któ­rej odbę­dzie się pro­ce­sja na cmen­ta­rzu i modli­twy za zmar­łych. (pro­szę o zacho­wa­nie cha­rak­te­ru modli­twy i porządku) 

 6. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych od godzi­ny 13.00 do 16.00 ruch jed­no­kie­run­ko­wy: WJAZD — ul. Dłu­ga , WYJAZD ul. Kościel­na – ruchem będą kie­ro­wać stra­ża­cy. PARKINGI: 

 • na ul. Cichej udo­stęp­nio­no dział­kę na prze­ciw­ko cmen­ta­rza (dzię­ku­je­my Panu 

Ada­mo­wi Śpi­ca i Panu Soł­ty­so­wi za przygotowanie) 

 • na ul. Polnej 13 dział­ka – pose­sja Pana Jana Jarząbka 

 • przy Ple­ba­nii

 1. W czwar­tek wspo­mi­na­my Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, jest to tak zwa­ny Dzień Zadusz­ny. Msze świę­te o godz. 8.15, 10.00 i o 18.00. O 17.30 róża­niec za zmarłych.

 2. Od 1 do 8 listo­pa­da włącz­nie moż­na codzien­nie zyskać odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Trze­ba speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu, czy­li być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą, pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża, wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu. Odpust moż­na ofia­ro­wać wyłącz­nie za zmarłych.

 3. Podzię­ko­wa­nie:

 • Mło­dzie­ży, któ­ra uczest­ni­czy­ła w Reko­lek­cjach GPS, Pani Asi Kate­chet­ce i Szkole

 • Dzie­ciom i mło­dzie­ży z naszej Szko­ły wraz Nauczy­cie­la­mi za sprzą­ta­nie liści przy koście­le i na cmentarzu

 • Miesz­kań­com Gotel­pia i Przy­jaź­ni za posprzą­ta­nie kościoła 

 • Za deko­ra­cje w kościele 

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca.

 • w czwar­tek modli­twy o powo­ła­nia i za kapła­nów w łącz­no­ści z Mszami 

 • w pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej od godzi­ny 16.30 i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

 • w sobo­tę Msza św. i róża­niec z udzia­łem Róż Różańcowych.

 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza

 2. Porząd­ku­jąc gro­by naj­bliż­szych pro­szę pamię­tać o segre­ga­cji śmieci.
  Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO będzie moż­na skła­da od ponie­dział­ku na PRZYCZEPĘ. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go kon­te­ne­ra. Dzię­ku­ję za zrozumienie.

 3. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne

od 30 października do 5 listopada 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (30.10.2023r.)

godz.18.00

godz. 18:00

W I r. śm. Arka­diu­sza Kosec­kie­go + zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrowskich 

W inten­cji Para­fii i Parafian 

Wto­rek (31.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Fran­cisz­kę i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz 

Śro­da

(1.11.2023r.)

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 14:00

+ rodzi­ców Zofię i Leona Fie­rek oraz + dziad­ków Wan­dę i Igna­ce­go Wąs 

+ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztor­mow­skich oraz zm. z rodzi­ny Wasi­niew­skich i Sztormowskich

 

W int. zmar­łych spo­czy­wa­ją­cych na naszym cmentarzu 

Czwar­tek

(2.11.2023r.)

DZIEŃ ZADUSZNY

godz. 8.15

godz.10.00

godz. 18:00

+ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łęgow­skich ( w r. śm. Urszu­li) + cór­ki Haliny 

+ rodzi­ców Wan­dę i Edmun­da Kaszu­bow­skich oraz Bogdana 

+ Tere­sę i Edmun­da Drew­czyń­skich (w 2 r. śm. Tere­sy) oraz za dziad­ków z ob. stron 

Pią­tek

(3.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Marię i Leona Gełdon 

Sobo­ta

(4.11.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

+ w 2 r. śm. Jana Rekow­skie­go i syna Adama 

++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go (w 16 r. śm.) rodzi­ców z ob. stron oraz za ks. Ana­sta­ze­go Lica 

Nie­dzie­la

(5.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Leoka­dię i Jana Szmelter 

godz. 10:00

+ + Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich ( z oka­zji uro­dzin Kazi­mie­rza) oraz za Józe­fa Różek oraz dziad­ków z ob. stron 

godz. 11:30

+ Annę, Józe­fa Kreft oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron

Visits: 150

Ogłoszenia duszpasterskie XXII Niedziela Zwykła DOŻYNKI PARAFIALNE 3.09.2023 r.

 1. Dzię­ku­je­my Panu Bogu za tego­rocz­ne plo­ny. To dzień dzięk­czy­nie­nia Bogu nas wszyst­kich w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Dzię­ku­ję sołec­twom za koro­ny dożyn­ko­we. Dzię­ku­je za przy­go­to­wa­nie tego­rocz­nych dożynek. 

 2. Msza Świę­ta z oka­zji uro­czy­ste­go roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go w ponie­dzia­łek 4 wrze­śnia o 8.00. Zapra­szam dzie­ci, mło­dzież, rodzi­ców, wycho­waw­ców i nauczy­cie­li. Po Mszy dzie­ci uda­ją się do szko­ły na uro­czy­sty apel. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my wie­le zapa­łu i wytrwa­ło­ści w zdo­by­wa­niu wie­dzy, kształ­to­wa­niu doj­rza­łych postaw, a czci­god­nym nauczy­cie­lom, kate­che­tom i wycho­waw­com dużo siły i mocy Ducha Świę­te­go, potrzeb­ne­go w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia dzie­ci i młodzieży.

 3. We wto­rek po Mszy św. o godz.18.30 zapra­sza­my na spotkanie:

 • Dziew­czyn­ki, któ­re chcą sypać kwiatki 

 • Mini­stran­tów i kandydatów 

 1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych księ­ży w CZWARTEK

 • przed połu­dniem od godz. 10.00 – 11.00

 • po połu­dniu od godz. 16.00 – 17.00

 1. Sprzą­ta­nie kościo­ła w pią­tek od godz. 9.00 (pro­szę miesz­kań­ców Sta­rych  i Nowych Prus i Szałamai) 

 2. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Św. w pią­tek od 9.00. pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 3. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia przy­cho­dzą na Msze św. w pią­tek o godz. 18.00

 4. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej po sumie odpu­sto­wej: cho­rą­gwie, sztan­da­ry OSP; bal­da­chim ponio­są dru­ho­wie z OSP Łąg. Po sumie odpu­sto­wej bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion. 

 5. Dzię­ku­je­my Panu Pio­tro­wi Prill za dłu­go­let­nią posłu­gę gra­ba­rza (18 lat); dzię­ku­je­my za całą tro­skę o to świę­te miej­sce spo­czyn­ku naszych bliskich. 

W związ­ku z rezy­gna­cją Pana Pio­tra po usta­le­niu z Radą Para­fial­ną funk­cję kopa­nia gro­bów i opie­ki nad cmen­ta­rzem podej­mu­je z dniem 2 wrze­śnia Fir­ma Usłu­gi Pogrze­bo­we „BEMAR” Babiń­ski –Pan Mariusz Babiński.

 1. Jest nowy numer Pielgrzyma 

Intencje mszalne od 4 do 10 września 2023 r.

Ponie­dzia­łek (4.09.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

Msza św. na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i katechetycznego 

+ Ire­nę i Zyg­mun­ta Dysarz 

Wto­rek (5.09.2023r.)

godz. 18:00

 

Śro­da

6.09.2023r.)

godz. 18:00

+ rodzi­ców Zofię i Józe­fa Oller oraz Tade­usza i Jerzego 

Czwar­tek

(7.08.2023r.)

godz. 17:00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go „Bemar” za zmar­łych w sierpniu 

Pią­tek

(8.09.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa + Zbi­gnie­wa Babiń­skie­go w mie­siąc po śm.

++ Wal­de­ma­ra Sowiń­skie­go oraz rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(9.09.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

Z podz. za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże i zdro­wie w int. Wie­sła­wy i Sta­ni­sła­wa Sumion­ka w 35 r. ślubu 

++ Wan­dę i Igna­ce­go Wąs oraz Leona i Zofię Fierek

Nie­dzie­la

ODPUST Naro­dze­nia NMP

(10.09.2023r.)

godz. 8:15

++ Roma­na Kry­czyk, Mał­go­rza­tę i Zbi­gnie­wa Uści­no­wicz oraz rodziców

godz. 10:00

+ Witol­da Zabroc­kie­go (w rocz­ni­cę uro­dzin) dziad­ków Zabroc­kich i Oso­wic­kich oraz Andrze­ja Kropidłowskiego 

godz. 11:30

Uro­czy­sta SUMA ODPUSTOWA 

 1. W Int. Para­fii i Parafian 

 2. Za zmar­łych Pro­bosz­czów i parafian 

Visits: 121

ODPUST PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 06.08.2023r.

 1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy u Tajem­ni­cy Prze­mie­nie­nia Pańskiego.

Wpa­trze­ni tego dnia w nie­bo, pro­śmy Chry­stu­sa o prze­mia­nę w naszym życiu we wszyst­kich jego wymia­rach. Pro­śmy o powrót Boże­go Pra­wa do nasze­go życia indy­wi­du­al­ne­go, rodzin­ne­go i narodowego.

 1. Suma odpu­sto­wa w inten­cji wszyst­kich para­fian i wszyst­kich piel­grzy­mów, a tak­że o bło­go­sła­wień­stwo Boże na pra­ce rol­ne dla naszych gospo­da­rzy. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewo­cjo­na­liów. Po pro­ce­sji ser­decz­nie zapra­szam wier­nych na poczę­stu­nek- na tere­nie podwó­rza plebani.

 1. W wol­nym cza­sie mię­dzy msza­mi odpra­wi­my tra­dy­cyj­ny pochód ofiar­ny wokół ołta­rza – modląc się z wia­rą do Chry­stu­sa Prze­mie­nio­ne­go w swo­ich intencjach.

 1. Dru­gi nasz odpust Naro­dze­nia NMP czy­li Mat­ki Bożej Siew­nej odbę­dzie się w nie­dzie­lę 10 wrze­śnia br.

 1. Cza­so­pi­sma- 3 kwar­tał ; 7 nume­rów 27,30 zł

Zapo­wie­dzi przedślubne:

 • Mate­usz Jezier­ski, kawa­ler, para­fia Łąg

Nata­lia Pulis, pan­na, para­fia Sie­ra­ko­wi­ce „Jana Chrzciciela”

 • Piotr Gieł­don, kawa­ler, para­fia Łąg

Moni­ka Mar­ta Tobiań­ska, pan­na, para­fia Skórcz

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 07.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Kry­sty­nę Pią­tek oraz rodzi­ców i teściów

Wto­rek

( 08.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza zbio­ro­wa: + Janu­sza Kie­drow­skie­go z Wądo­łów m‑c po śmierci

++ męża Miro­sła­wa Krzo­ska ( w IV rocz.), rodzi­ców Joan­nę i Edwar­da oraz bra­ci Wie­sła­wa i Marka

Śro­da

( 09.08.2023r.)

godz. 18.00

+ + Marian­nę War­dyn ( w dniu ur.) oraz jej męża Jana i Kazi­mie­rza Chmieleckiego

Czwar­tek

(10.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię Mazur i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

11.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Gerar­da Nie­brze­gow­skie­go ( w 28 rocz. )

Sobo­ta

( 12.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

z podz. za odebr. ł., pr. o dal­sze błg. Boże dla całej rodzi­ny Grzen­kow­skich w rocz. ślubu

ślub: Patry­cja Nosko­wiak – Mar­cin Stefaniak

++ Zyg­mun­ta Dura­jew­skie­go, Tere­sę Kna­pik, Hele­nę Kru­czek oraz Roma­na Pawłowskiego

Nie­dzie­la

(13.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Józe­fa Banach, zmar­łe rodzeń­stwo i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Hen­ry­ka i Mar­tę ( w rocz. Hen­ry­ka ), rodzi­ców i rodzeństwo

godz.11.30

++ rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Visits: 94

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVII niedziela zwykła 30.07.2023r.

 1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 6 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. Sumę cele­bro­wał będę z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdrowie.

Bal­da­chim w cza­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej nie­sie 4 stra­ża­ków OSP ze Złe­go Mię­sa. Po sumie odpu­sto­wej ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich para­fian na poże­gnal­ny poczę­stu­nek na podwó­rze plebanii.

 1. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go, pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii.

 1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków czwar­tek 3 sierp­nia br.

     1. przed połu­dniem od godz. 10.00 – 11.00

     2. po połu­dniu od godz. 15.30 – 16.30

 1. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzę w śro­dę od godz. 9.00. ( samo­chód pro­szę na godz. 9.00.)

 1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 17.00 – 18.00

 1. W pią­tek o godz. 9.00. pro­szę o pomoc w wysprzą­ta­niu i przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni na uro­czy­stość odpu­sto­wą miesz­kań­ców ul. Dłu­giej, Kościel­nej, Choj­nic­kiej i Jastrzę­bia, a wie­czo­rem o godz. 18.00 pro­szę męż­czyzn do sprzą­ta­nia tere­nu przy­ko­ściel­ne­go i wokół plebanii.

 1. Cza­so­pi­sma:……………

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 31.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Patry­ka Wyski­da z Będźmierowic

+ Jerze­go Berendt ( w 27 rocz. śm.)

Wto­rek

( 01.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Krauze

Śro­da

( 02.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Pest­kę, rodzi­ców z oboj­ga str. oraz rodzeństwo

Czwar­tek

(03.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Hen­ry­ka Gór­ne­go ( w 16 rocz. śm.), jego rodzi­ców i teściów

++ męża Roma­na, rodzi­ców i teściów

Pią­tek

04.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Gle­isner oraz rodzi­ców: Bro­ni­sła­wę i Wojciecha

Sobo­ta

( 05.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 18.00

++ z Róży Żywe­go Różań­ca z Łąg Kolonii

Msza św. ślub­na: Piotr Lan­dow­ski – Moni­ka Kosecka

++ rodzi­ców: Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz zm. z rodziny

Nie­dzie­la

Prze­mie­nie­nie Pańskie 

(06.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Paw­ła Cie­śliń­skie­go ( w 9 rocz.) oraz Leona Wasiniewskiego

godz. 10.00

++ Paw­ła Odya, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz.11.30

Suma odpu­sto­wa – Msza św. dziękczynna

w modli­twie powszech­nej: + Zdzi­sła­wę Krzo­ska ( z oka­zji urodzin)

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Mate­usz Jezier­ski, kawa­ler, para­fia Łąg

Nata­lia Pulis, pan­na, para­fia św. Jana Chrzci­cie­la, Sierakowice 

Visits: 127

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 4.06.2023r.

 1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość w naszej para­fii przy­ję­cie 36 dzie­ci do I Komu­nii św. o godz. 11.30
 2. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. W eucha­ry­stycz­nej pro­ce­sji wyj­dzie­my na uli­ce naszych miast i dro­gi naszych wio­sek. Niech Chry­stus ukry­ty pod posta­cia­mi eucha­ry­stycz­ny­mi, bło­go­sła­wi naszym rodzi­nom, naszej para­fii. Niech świę­to to będzie dniem wyzna­nia naszej wiary.

W Boże Cia­ło Msze św. o godz. 8.15., cen­tral­na Msza św. z uro­czy­stą pro­ce­sją do 4 ołta­rzy zosta­nie odpra­wio­na o godz. 11.00., trze­cia Msza św. po powro­cie pro­ce­sji do kościoła.

 1. Czte­ry ołta­rze sta­wia­my przy tra­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej, kwia­ty do poszcze­gól­nych ołta­rzy na Boże Cia­ło – przy­no­si­my uli­ca­mi jak co roku.

I – Jan Krzo­ska, ul. Długa

II – Moni­ka i Zbi­gniew Pie­sik, ul. Kościelna

III – ul. Kościel­na przy bra­mie na nową część cmentarza

IV – przy krzy­żu u zbie­gu ul. Kościel­nej i ul. Dłu­giej – na kwia­ty zbie­ra­ją miesz­kań­cy ul. Dłu­giej i Polnej

PLAN DLA STRAŻY POŻARNEJ

  1. do pierw­sze­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na — Gotelp
  2. do dru­gie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na — Sta­re Prusy
  3. do trze­cie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na – Złe Mięso
  4. do czwar­te­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na – Łąg i do kościoła

Nato­miast w tygo­dniu udział pro­ce­sji Stra­ży Pożar­nej biorą:

- nie­dzie­la i ponie­dzia­łek – Gotelp

- wto­rek i śro­da – Łąg

- czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso

 1. Dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przy­cho­dzą na pró­bę we wto­rek po Mszy św. wieczornej.
 1. Dzie­ci komu­nij­ne przy­cho­dzą w ramach tzw. Bia­łe­go Tygo­dnia na Mszę św. wie­czor­ną o godz. 18.00.
 2. Bar­dzo pro­szę, aby wszyst­kie dzie­ci włą­czy­ły się w zbie­ra­nie kwia­tów na Boże Cia­ło (kosze będą wysta­wio­ne w przedsionku)
 1. Wszy­scy kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia tzn. ucznio­wie kla­sy 7, 8 uczest­ni­czą w Boże Cia­ło we Mszy św. o godz. 11.00 i pro­ce­sji eucharystycznej.
 2. Piel­grzym”…………………….

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(5.06.2023r.)

godz. 18.00

+ + zm. rodzi­ców Leona i Agniesz­kę Urbań­skich oraz syna Ryszarda

Wto­rek

(6.06.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Jerze­go Brze­ziń­skie­go z Łąg Kolonii

++ Ber­nar­da Kukliń­skie­go (w VI rocz.), jego rodzi­ców: Ger­tru­dę i Pio­tra oraz chrze­śnia­ka Remigiusza

Śro­da

(7.06.2023r.)

godz. 18.00

++ Anto­nie­go Michal­skie­go i rodziców

Czwar­tek

(8.06.2023r.)

Uro­czy­stość Boże­go Ciała

godz. 8.15

godz. 11.00

po pro­ce­sji

++ Tere­sę i Bogu­sła­wa Pólkowskich

++ Msza św. w inten­cji para­fian z pro­ce­sją eucharystyczną

++ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuch­ta oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Pią­tek

(9.06.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Józe­fa Moszumańskiego 

++ Jadwi­gę i Sta­ni­sła­wa Mania (w rocz. śm. Jadwigi)

Sobo­ta

(10.06.2023r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Mał­go­rza­ta Pru­szak – Karol Jarząbek

++ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go (w II rocz.), rodzi­ców i teściów

Nie­dzie­la

(11.06.2023r.)

godz. 8.15

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs, rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

+ Tade­usza Oller (w 11 rocz.)

godz. 11.30

++ Marię Orze­chow­ską, rodzi­ców i teściów (w 6 rocz. śm. Marii)
Visits: 101