OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI niedziela Wielkanocy, 17–24.05.2020

 1. W sobo­tę nasz para­fia­nin dia­kon Patryk Ważyń­ski otrzy­ma w Kate­drze Pel­pliń­skiej sakra­ment kapłań­stwa o godz. 11.00.
 2. Mszę św. pry­mi­cyj­ną ks. Patryk Ważyń­ski odpra­wi w Łęgu w nie­dzie­lę 24 maja o godz. 13.30., a Sło­wo Boże wygło­si ks. kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pelplina.
 3. Przy­ję­cie dzie­ci do I Komu­nii św. w naszej para­fii w nie­dzie­lę 27 wrze­śnia o godz. 11.30.
 4. W tygo­dniu Msze Św. codzien­nie o godz.18.00.
 5. W tygo­dniu po Mszy św. przez cały mie­siąc maj odpra­wia­ne są nabo­żeń­stwa majo­we. Z racji, że nie może­my się licz­nie gro­ma­dzić przy krzy­żach przy­droż­nych i figu­rach zachę­cam do odma­wia­nia Lita­nii Lore­tań­skiej wspól­nie w naszych Rodzi­nach pole­ca­jąc usta­nie epi­de­mii, zdro­wie dla cho­rych i szyb­ki powrót do normalności.
 6. Zgod­nie z nowy­mi zarzą­dze­nia­mi pra­gnę podać do wia­do­mo­ści, że w naszym koście­le może gro­ma­dzić się do 130 osób wewnątrz świą­ty­ni . Jeśli czu­je­my się zdro­wo i nie mie­li­śmy kon­tak­tu z oso­ba­mi zara­żo­ny­mi zapra­szam szcze­gól­nie na nie­dziel­ną Eucha­ry­stię, aby razem trwać w tym trud­nym cza­sie i darem swo­jej modli­twy wypra­szać powstrzy­ma­nie epi­de­mii, zdro­wie dla naszych Rodzin i bło­go­sła­wień­stwo Boże dla całej wspól­no­ty parafialnej.
 7. Zgod­nie z zarzą­dze­niem Ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go od dziś moż­na wpro­wa­dzać trum­nę ze zmar­ły­mi do naszych świą­tyń zacho­wu­jąc przy tym wyżej wspo­mnia­ne zale­ce­nia ilo­ści wier­nych w kościołach.
 8. Od jutra do śro­dy włącz­nie prze­zy­wa­my Dni Krzy­żo­we – szcze­gól­ne dni modlitw o urodzaje.
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pańskiego.
 10. Wszyst­kie bie­żą­ce infor­ma­cje z naszej para­fii znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
 11. Dzię­ku­ję bar­dzo tym Rodzi­nom, któ­re w minio­nym tygo­dniu prze­ka­za­ły ofia­rę na rzecz kolek­ty. Dzię­ki ofia­ro­daw­com może­my na bie­żą­co regu­lo­wać zobo­wią­za­nia naszej para­fii – Bóg Zapłać ! 
 12. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy nr Pielgrzyma !
 13. Za dwa tygo­dnie w nie­dzie­lę przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na remont domu po wybu­chu gazu przy ul. Długiej.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 18.05.2020r.)

godz. 18.00.

- o błog. Boże za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II w inten­cji miesz­kań­ców Wądołów 

Wto­rek

( 19.05.2020r.)

godz. 18.00

+ Ryszar­da Wons ( w I rocz. śm.)

Śro­da

( 20.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ rodzi­ców: Moni­kę i Augu­sty­na Wons oraz dziad­ków: Elż­bie­tę i Franciszka

Czwar­tek

(21.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ Lesz­ka Oksen­to­wicz ( w rocz. śm.) oraz

zm. z rodzi­ny Lan­dow­skich i Oksentowicz

Pią­tek

( 22.05.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Marzan­nę Orli­kow­ską ( w I rocz.) oraz jej męża Wiesława

++ Marię , Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich

Sobo­ta

( 23.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ Zbi­gnie­wa Kurow­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

Nie­dzie­la – Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pańskiego

(24.05.2020r.)

godz. 8.15.

++ Leoka­dię Zabroc­ką i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 10.00.

++ Jaku­ba i Jadwi­gę Cha­bow­skich oraz Aloj­ze­go Kunkel

godz.11.30.

- w inten­cji parafian

godz. 13.30.

- Msza św. pry­mi­cyj­na – ks. Patryk Ważyński

Visits: 428