OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU 5 XII 2021r.

  1. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  2. Odwie­dzi­ny chorych:
    w czwar­tek od godz. 9.30 ( Wądo­ły, Lip­ki, Złe Mię­so, Zim­ne Zdro­je, Kęsza, Łąg wio­ska, Łąg Kolo­nia, Pru­sy, Zawa­da, Gotelp, Przy­jaź­nia, Szyszkowiec)

  3. Rora­ty: ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek o godz. 17.00.

  4. Po Mszach św. w gro­cie moż­na nabyć opła­tek oraz świe­ce wigi­lij­ne ( 7 zł.), a tak­że ode­brać maseczki

  1. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30. poświę­ce­nie ksią­że­czek komu­nij­nych i meda­li­ków oraz spo­tka­nie z rodzicami.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (6.12.2021r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Marię Bac­khaus ( w I rocz. śm.)

++ Jana Klo­ska ( w III rocz.) jego rodzi­ców i dziadków

Wto­rek (7.12.2021r.)

godz. 17.30

++ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich

Śro­da

(8.12.2021r.)

Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia N.M.P.

godz. 8.15

godz. 16.00

godz. 17.00

++ Zofii Tuszyń­skiej oraz Kon­ra­da Hapka

+ Sta­ni­sła­wa Ostrow­skie­go i jego rodziców

++ Bogu­sła­wę Stel­mach, Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich ( w rocz. śm. Marty)

Czwar­tek

(9.12.2021r.)

godz. 17.00

+ Ada­ma Kame­czu­ra z ul. Dwor­co­wej ( w V rocz.)

Pią­tek

(10.12.2021r.)

godz. 16.00

+ Janu­sza Babiń­skie­go ( w I rocz. śm.)

Sobo­ta

(11.12.2021r.)

godz. 17.00

++ Jana i Cecy­lię Bie­sek ( XXIX rocz. śm.) oraz ich zm. dzieci

III Nie­dzie­la Adwentu

(12.12.2021r.)

godz. 8.15

++ Ste­fa­nię West­fal ( w XVIII rocz.) oraz zm. rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

++ Aloj­ze­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców Kla­rę i Antoniego

godz.11.30

++ Ger­tru­dę i Ber­nar­da Galikowskich 

Visits: 680