OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 12.06.2022 r.

 1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość w naszej para­fii przy­ję­cie 31 dzie­ci do I Komu­nii św. o godz. 11.30

 2. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. W eucha­ry­stycz­nej pro­ce­sji wyj­dzie­my na uli­ce naszych miast i dro­gi naszych wio­sek. Niech Chry­stus ukry­ty pod posta­cia­mi eucha­ry­stycz­ny­mi, bło­go­sła­wi naszym rodzi­nom, naszej para­fii. Niech świę­to to będzie dniem wyzna­nia naszej wiary.

W Boże Cia­ło Msze św. o godz. 8.15., cen­tral­na Msza św. z uro­czy­stą pro­ce­sją do 4 ołta­rzy zosta­nie odpra­wio­na o godz. 11.00., trze­cia Msza św. po powro­cie pro­ce­sji do kościoła.

 1. Czte­ry ołta­rze sta­wia­my przy tra­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej, kwia­ty do poszcze­gól­nych ołta­rzy na Boże Cia­ło – przy­no­si­my uli­ca­mi jak co roku.

I –Jan Krzo­ska, ul. Długa

II – Moni­ka i Zbi­gniew Pie­sik, ul. Kościelna

III – przy pose­sji Ewy i Zbi­gnie­wa Pastwa, ul. Kościelna

IV – przy krzy­żu u zbie­gu ul. Kościel­nej i ul. Dłu­giej – na kwia­ty zbie­ra­ją miesz­kań­cy ul. Dłu­giej i Polnej

PLAN DLA STRAŻY POŻARNEJ

 1. do pierw­sze­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na — Gotelp
 2. do dru­gie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na — Sta­re Prusy
 3. do trze­cie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na – Złe Mięso
 4. do czwar­te­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na – Łąg i do kościoła

Nato­miast w tygo­dniu udział pro­ce­sji Stra­ży Pożar­nej biorą:

- nie­dzie­la i ponie­dzia­łek – Gotelp

- wto­rek i śro­da – Łąg

- czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso

 1. Dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przy­cho­dzą na pró­bę w ponie­dzia­łek po Mszy św. wieczornej.
 1. Dzie­ci komu­nij­ne przy­cho­dzą w ramach tzw. Bia­łe­go Tygo­dnia na Mszę św. wie­czor­ną o godz. 18.00.
 2. Bar­dzo pro­szę, aby wszyst­kie dzie­ci włą­czy­ły się w zbie­ra­nie kwia­tów na Boże Cia­ło (kosze będą wysta­wio­ne w przedsionku)
 3. Wszy­scy kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia (tzn. ucznio­wie kla­sy 7,8 i pierw­szej ponad­pod­sta­wo­wej uczest­ni­czą w Boże Cia­ło we Mszy św. o godz. 11.00 i pro­ce­sji eucharystycznej.
 1. „Piel­grzym”…………………….

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Paweł Sła­wo­mir Jasiń­ski, kawa­ler, Gdańsk, ul. Hal­le­ra 1241

Wero­ni­ka Anna Sikor­ska, pan­na, Łąg, ul. Łąko­wa 1

 • Sta­ni­sław Szy­fel­be­in, kawa­ler, Zim­ne Zdro­je 15

Wik­to­ria Waj­dzik, pan­na, Mala­chin, ul. Pod­le­śna 25

 • Karol Mate­usz Lewan­dow­ski, kawa­ler, Złe Mię­so 32

Nata­lia Elż­bie­ta Babiń­ska, pan­na, Łąg ul. Dwor­co­wa 22B

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

( 13.06.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Anto­nie­go Michal­skie­go ( 90 rocz. ur.)

+ Anto­nie­go Zabroc­kie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

( 14.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Marię Orze­chow­ską, rodzi­ców i teściów 

( w V rocz. Marii)

Śro­da

( 15.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Jana i Ger­tru­dę Bor­hardt oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Czwar­tek

Uro­czy­stość Boże­go Ciała

(16.06.2022r.)

godz. 8.15

godz. 11.00

po pro­ce­sji

++ Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka ( z oka­zji ur. Zygmunta)

++ Józe­fa, Hele­nę Mokwa i zm. rodzeństwo

++ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go i zm. z oboj­ga str., Ilo­nę Helta

Pią­tek

( 17.06.2022r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Cecy­lię i Jana Bie­sek ( oraz ich dzie­ci: Mał­go­rza­tę, Cze­sła­wa, Ire­ne­usza i Jerzego

Sobo­ta

( 18.06.2022r.)

godz. 8.00

godz. 9.00

godz. 18.00

+ Leona Łęgow­skie­go ( w I rocz. ) 

+ Hen­ry­ka Zblew­skie­go ( w I rocz.)

++ rodzi­ców i teściów Andrze­jew­skich i Jasińskich

 • w modli­twie powszech­nej: + Zbi­gnie­wa Wit­t­stock ( w I rocz. śm.)

Nie­dzie­la

(19.06.2022r.)

godz. 8.15

++ rodzi­ców: Ludwi­kę i Alek­se­go Mun­dry oraz Wero­ni­kę i Józe­fa Jankowskich

godz. 10.00

++ Wan­dę i Jana Jarzą­bek, Kry­sty­nę Kuja­ciń­ską i Ber­na­de­tę Biesek

godz.11.30

++ rodzi­ców Gwiz­da­ła, Acker­mann, Ire­nę Sale­witz i syna Roberta