OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.08.2022r.

  1. Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 11.30 poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkolnych.
  1. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 4 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. Pro­szę, aby poszcze­gól­ne wio­ski i sołec­twa przy­go­to­wa­ły koro­ny dożyn­ko­we (pod­czas pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej o godz. 11.30 – bal­da­chim nie­sie OSP Łąg).
  1. Odpust para­fial­ny ku czci Naro­dze­nia NMP w nie­dzie­lę 11 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30 Sumę odpu­sto­wą cele­bro­wał będzie ks. kan. dr Jan Dop­p­ke z Pelplina.
  1. Msza św. na uro­czy­ste roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go w czwar­tek o godz. 8.00. Ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich uczniów, ich rodzi­ców, nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. Po Mszy św. ucznio­wie uda­ją się do szko­ły na uro­czy­sty apel (pod­czas tej Mszy św. słu­żą wszy­scy mini­stran­ci szko­ły podstawowej).
  1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go od godz. 16.30 – 18.00 (wszy­scy kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia przy­cho­dzą z indeksami)

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. w zakry­stii zgła­sza­my oso­by star­sze i cho­re do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. przed odpustem.
  1. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym w ramach pre­nu­me­ra­ty moż­na odbie­rać w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą u mini­stran­tów przed kościołem.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Romu­ald Kosec­ki, kawa­ler, para­fia Łąg

Gabrie­la Cie­śliń­ska, pan­na, para­fia Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 29.08.2022r.)

godz. 18.00

+ Ryszar­da Urbańskiego

Wto­rek

( 30.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Józe­fa Che­rek ( z Łag – Kol.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str. i syna Kazimierza

Śro­da

( 31.08.2021r.)

godz. 18.00

++ Ger­tru­dę Niklarz oraz dziad­ków Niklarz i Mundry

Czwar­tek

(1.09.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- Msza św. na uro­czy­ste roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i katechetycznego

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o zdro­wie i błog. Boże w int. Damia­na z oka­zji 30 urodzin

Pią­tek

( 2.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Micha­ła Jaszew­skich oraz cór­kę Lidię

Sobo­ta

( 3.09.2022r.)

godz. 8.00

godz. 15.30

godz. 18.00

- w inten­cji parafian 

Msza ślub­na: Saman­ta Gref­ka – Bar­tło­miej Schulz

++ Zbi­gnie­wa Gra­dow­skie­go ( w III rocz.) oraz Wik­to­rię i Bernarda)

CHRZEST: Mariusz Babiński

Nie­dzie­la

(4.09.2022r.)

godz. 8.15

++ Hen­ry­ka oraz syna Krzysz­to­fa Jani­kow­skich i rodzi­ców chrzest­nych: Fran­cisz­kę i Jana

godz. 10.00

++ Ilo­nę Hel­ta ( z oka­zji ur.) ojca Euge­niu­sza, Jadwi­gę i Leona

godz.11.30

Suma dożyn­ko­wa w int. rol­ni­ków naszej parafii

- w modli­twie powszech­nej: Cecy­lię i Micha­ła Żalikowskich