OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII Niedziela Zwykła 4 IX 2022r.

 1. Dzię­ku­ję miesz­kań­com Zawa­dy za pięk­ną gir­lan­dę do prezbiterium.
 2. Dzie­ci, któ­re chcą sypać kwia­ty przy­cho­dzą do kościo­ła we wto­rek na godz. 18.30
 1. Odwie­dzi­ny cho­rych z posłu­gą sakramentalną:

- w śro­dę od godz. 9.00.

Cho­rych pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii

 1. Czwar­tek to dzień spo­wie­dzi z udzia­łem księ­ży dekanatu:
  1. przed połu­dniem od godz. 10.00. – 11.00.
  2. po połu­dniu od godz. 16.30. – 17.30.
 1. Sprzą­ta­nie kościo­ła w pią­tek od godz. 9.00. ( miesz­kań­cy Buko­wej Góry, Jastrzę­bia i Zim­nych Zdrojów)
 1. W pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej bio­rą udział dele­ga­cje poszcze­gól­nych wio­sek z koro­na­mi żniw­ny­mi, któ­re usta­wia­my przy ołta­rzach bocz­nych ( pro­ce­sjo­nal­ne wprowadzenie…..)
 1. Sumę odpu­sto­wą cele­bro­wał będzie ks. kan. Jan Dop­p­ke – dyrek­tor Wydzia­łu Kate­che­tycz­ne­go Die­ce­zji Pel­pliń­skiej. Po sumie odpu­sto­wej – bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion.
 1. W przy­szłą nie­dzie­lę pro­szę o wyzna­cze­nie czte­rech dru­hów z jed­nost­ki OSP Złe Mię­so do nie­sie­nia bal­da­chi­mu pod­czas pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej o godz. 11.30.
 2. Piel­grzym……..
 3. Spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia ( kla­sy I i II ponad­pod­sta­wo­we) we wto­rek o godz. 18.30 (Obec­ność obo­wiąz­ko­wa !!!)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 5.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Ste­fa­na i Zofię Sapińskich

Wto­rek

( 6.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Toma­sza Mazur i rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

( 7.09.2021r.)

godz. 18.00

++ zm. z Róży Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go ( z Buko­wej Góry)

Czwar­tek

(8.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Kata­rzy­nę i Józe­fa Labon ( w 25 rocz. Józefa)

Pią­tek

( 9.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Wal­de­ma­ra Sowiń­skie­go oraz rodzi­ców i rodzeństwo

Sobo­ta

( 10.09.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Ewę i Alfon­sa Kał­duń­skich ( w I rocz. Ewy)

++ dziad­ków: Pio­tra i Zofię Gutow­skich oraz Wik­to­rię i Kazi­mie­rza Sowińskich

Nie­dzie­la

Odpust Naro­dze­nia N.M.P.

(11.09.2022r.)

godz. 8.15

+ Józe­fa Kurowskiego

godz. 10.00

++ Witol­da Zabroc­kie­go ( z oka­zji rocz. uro­dzin), rodzi­ców Oso­wic­kich i Zabroc­kich oraz Andrze­ja Kropidłowskiego

godz.11.30

- Suma odpu­sto­wa w inten­cji rol­ni­ków naszej parafii