OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI Niedziela Zwykła 25 IX 2022r.

  1. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na będzie na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  2. We wto­rek o godz. 18.00 Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierzmowania.

  1. Od przy­szłej sobo­ty nabo­żeń­stwo różań­co­we o godz. 17.30.

  • W nabo­żeń­stwach różań­co­wych ( w ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek) uczest­ni­czą ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej oraz wszy­scy kan­dy­da­ci do bierzmowania.

  1. Od przy­szłej nie­dzie­li moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu – będę spi­sy­wał przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wypo­min­ko­we wyło­żo­ne są na sto­li­ku w środ­ko­wym ganku.

  1. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 poświę­ce­nie różań­ców dzie­ci klas III oraz spo­tka­nie z rodzicami.

  1. Piel­grzym………………

  1. Reko­lek­cje keryg­ma­tycz­ne (dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia – kla­sy VIII) odbę­dą się 25 i 26 listopada.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(26.09.2022r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców Jana i Zofię Macie­je­wicz, bra­ta Paw­ła i Hen­ry­ka Lipskiego

Wto­rek

(27.09.2022r.)

godz. 18.00

Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierzmowania

Śro­da

(28.09.2022r.)

godz. 17.00

godz.18.00

++ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go (w dniu imienin)

++ Ste­fa­na Zabroc­kie­go i Danu­tę Starus

Czwar­tek

(29.09.2022r.)

godz.17.00

godz.18.00

++ Tade­usza Oller, rodzi­ców i bra­ta Jerzego

+ Toma­sza Różańskiego

Pią­tek

(30.09.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Wie­sła­wa, Tere­sę i Maria­na Bie­sek oraz Kry­sty­nę i Bru­no­na Libiszewskich

++ Hele­nę, Edmun­da i z rodzi­ny Mianowanych

Sobo­ta

(01.10.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.30

godz. 18.00

++ zmar­łych ze Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca z Łąg Kolonii

- Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Leoka­dię Fle­ming (w 10 rocz.), męża Kon­ra­da oraz synów Edmun­da i Tadeusza

CHRZEST: Noah Szarek

Nie­dzie­la

(02.10.2022r.)

godz. 8.15

++ Ire­nę i Bru­no­na Duszyńskich

godz. 10.00

++ Zofię i Alfon­sa Ossowskich

godz.11.30

++ Artu­ra, Cecy­lię, Wła­dy­sła­wa oraz Zyg­mun­ta Paz­da, Regi­nę Przy­byl­ską oraz Augu­sty­na Stor­mow­skie­go (w 10 rocz. Artura)