OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXV Niedziela Zwykła 18 IX 2022r

 1. Kolek­ta prze­zna­czo­na jest na WSD w Pelplinie.

 2. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni do odpu­stu parafialnego:

 • Dele­ga­cjom rol­ni­ków za koro­ny żniwne
 • Pani Mar­cie Acker­mann, za pięk­ne deko­ra­cje z kwia­tów, warzyw i owoców,
 • Dzie­ciom za sypa­nie kwiatów
 • Paniom nio­są­cym chorągwie
 • Dru­hom OSP Złe Mię­so nio­są­cym baldachim
 • Miesz­kań­com Jastrzę­bia i Zim­nych Zdro­jów, pań­stwu Szy­dłow­skim i pani Łan­gow­skiej za wysprzą­ta­nie naszej świątyni
 • Rodzi­nie Krzo­ska i paniom z Zawa­dy za pięk­ną girlandę 
 1. Dziś przed­sta­wi­cie­le rol­ni­ków para­fii Czersk uczest­ni­czą w Dożyn­kach Samo­rzą­do­wo – Die­ce­zjal­nych w Luba­niu koło Koście­rzy­ny – repre­zen­tu­jąc nasz dekanat.

 1. Piel­grzym w ramach pre­nu­me­ra­ty w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą do naby­cia u mini­stran­tów przed kościołem. 
 1. Roz­pro­wa­dzam „Kalen­da­rze misyj­ne na 2023”( Papie­skie inten­cje modlitewne)
 1. Pogrzeb śp.+ Łuka­sza Rostan­kow­skie­go (lat 35) z Prusz­cza Gdań­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 11.00. Róża­niec w koście­le – sobo­ta godz. 19.00, nie­dzie­la godz. 14.00, ponie­dzia­łek (kapli­ca cmen­tar­na godz. 10.30)
 1. W nie­dzie­lę spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia po Mszy św. o godz. 11.30
 1. Spo­wiedź dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia i świad­ków w sobo­tę 24 września !!!
 • 9.00 – 10.00 – świad­ko­wie bierzmowania
 • 12.30 – 13.30 – kan­dy­da­ci do bierzmowania

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 19.09.2022r.)

godz. 11.00

godz. 18.00

POGRZEB: śp. Łuka­sza Rostankowskiego 

++ Jerze­go Ossow­skie­go, jego teściów i rodzi­ców ( w 3 rocz. Jerzego)

Wto­rek

( 20.09.2022r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców Bar­ba­rę i Tade­usza Gieł­don oraz Marian­nę i Grze­go­rza Połom

Śro­da

( 21.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Leoka­dię, Bro­ni­sła­wa i Zbi­gnie­wa Klo­ska ( w dniu imie­nin Bronisława)

Czwar­tek

(22.09.2022r.)

godz.18.00

+ Łuka­sza Gieł­don ( w 2 rocz. śm.)

Pią­tek

( 23.09.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­ba o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Ire­ny i Hen­ry­ka Lan­dow­skich w 50 rocz. małżeństwa

++ Bar­ba­rę i Ada­ma Szar­mach oraz ich dzie­ci ( w rocz. ur. Barbary)

Sobo­ta

( 24.09.2022r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

++ Marian­nę i Edmun­da Bac­khaus ( w rocz. ur. Edmunda)

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Tere­sy i Bog­da­na Obszar­skich w 51 rocz. małżeństwa

++ Wan­dę i Igna­ce­go Wąs

Nie­dzie­la

(25.09.2022r.)

godz. 8.15

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs ( w 34 rocz. Stanisława)

godz. 10.00

++ Ste­fa­na Wycin­ka, zm. rodzi­ców z oboj­ga str. i sio­strę Hannę

godz.11.30

++ Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego

Visits: 1313