OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, I NIEDZIELA ADWENTU 27 XI 2022 r.

 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza, a tydzień na rzecz Sto­li­cy Apostolskiej.

 2. W Koście­le roz­po­czy­na się nowy rok litur­gicz­ny. Okres Adwen­tu, w któ­ry obec­nie wkra­cza­my ma podwój­ny charakter:

 • jest cza­sem nasze­go przy­go­to­wa­nia się do Świąt Boże­go Naro­dze­nia, pod­czas któ­rych, czci­my pierw­sze przyj­ście Chry­stu­sa mię­dzy ludzi, 

 • jest jed­nak przede wszyst­kim cza­sem nasze­go ocze­ki­wa­nia na spo­tka­nie z Bogiem w wieczności.

 1. Wzo­rem tego rado­sne­go ocze­ki­wa­nia jest dla nas Mat­ka Naj­święt­sza. Nasze uczest­nic­two we Mszy św. RORATNIEJ niech będzie tego wyrazem. 

RORATY w ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek o godz. 18.00.

 1. Spo­wiedź I‑piątkowa od godz. 17.00. – 18.00.

 2. W nie­dzie­lę 4 grud­nia Uro­czy­stość Świę­tej Bar­ba­ry – patro­nal­ne świę­to górników.

 1. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać „Piel­grzy­ma” w ramach prenumeraty.

 1. Od przy­szłej nie­dzie­li w zakry­stii moż­na zgła­szać cho­rych do SPOWIEDZI I KOMUNII ADWENTOWEJ.

 1. Opła­tek wigi­lij­ny oraz świe­ce wigi­lij­ne ( 10 zł.) moż­na naby­wać od I nie­dzie­li adwen­tu do Świąt Boże­go Naro­dze­nia w każ­dą nie­dzie­lę przed i po Mszach św. w Grocie. 

 1. Za tydzień zbiór­ka do puszek: Pomoc kościo­ło­wi kato­lic­kie­mu na Wschodzie.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Wie­sław Kał­duń­ski, zwią­za­ny cywil­nie, Łąg, ul. Polna 48

Gra­ży­na Kał­duń­ska, zwią­za­na cywil­nie, Łąg, ul Polna 48

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (28.11.2022r.)

godz. 18.00

godz. 18.30

++ rodzi­ców: Anto­nie­go i Annę oraz Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Arka­diu­sza Kosec­kie­go ( lat 33) z Łąg Kolonii

Wto­rek (29.11.2022r.)

godz. 17.30

godz.18.00

+ z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Anny Milew­skiej z oka­zji 90 urodzin

+ Kazi­mie­rza Godlew­skie­go z oka­zji urodzin

Śro­da

(30.12.2022r.)

godz. 18.00

++ Andrze­ja Jutrzen­kę ( w dniu imienin)

Czwar­tek

(1.12.2022r.)

godz. 18.00

++ Jana i Cecy­lię Bie­sek ( w 30 rocz. śm.) oraz ich zm. dzieci

 

Pią­tek

(2.12.2022r.)

godz. 18.00

++ Bene­dyk­ta i Zofię Cyza ( w rocz. Bene­dyk­ta), zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Sobo­ta

( 3.12.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik ( z oka­zji uro­dzin Antoniego

++ Cze­sła­wę Orli­kow­ską i męża Jana 

II Nie­dzie­la Adwentu

(4.12.2022r.)

godz. 8.15

++ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuch­ta, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Roma­na Pest­ka ( w dniu uro­dzin), jego rodzi­ców i rodzeństwo

godz.11.30

++ rodzi­ców: Gwiz­da­ła, Acker­mann i Sale­witz oraz syna Roberta