OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU 4 XII 2022 r.

  1. Kolek­ta z nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na rzecz Sto­li­cy Apostolskiej.

  2. Odwie­dzi­ny cho­rych w uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP w czwar­tek od godz. 10:00 (Wądo­ły, Lip­ki, Złe Mię­so, Zim­ne Zdro­je, Kęsza, Łąg wio­ska, Łąg Kolo­nia, Pru­sy, Zawa­da, Gotelp, Przy­jaź­nia, Szyszkowiec).
    Msze św. w czwar­tek o godz. 8:15 i 18:00

  1. RORATY: ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek o godz. 18:00.

  1. Po Mszach św. w gro­cie moż­na nabyć opła­tek oraz świe­ce wigi­lij­ne (10zł).

  1. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11:30 poświę­ce­nie ksią­że­czek komu­nij­nych i meda­li­ków oraz spo­tka­nie z rodzicami.

  1. Dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na rzecz pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi Kato­lic­kie­mu na Wschodzie.

  1. Cza­so­pi­smo „Piel­grzym”…

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Wie­sław Kał­duń­ski, zwią­za­ny cywil­nie, Łąg, ul. Polna 48

Gra­ży­na Kał­duń­ska, zwią­za­na cywil­nie, Łąg, ul Polna 48

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (05.12.2022r.)

godz. 18.00

+ za Miro­sła­wa Zabroc­kie­go z oka­zji urodzin

(od kole­gów z warsz­ta­tu mecha­nicz­ne­go „STEICO” Cz.W.)

Wto­rek (06.12.2022r.)

godz. 18.00

++ za Jana Klo­ska (w IV r.ś,), jego rodziców
i dziadków

Śro­da

(07.12.2022r.)

godz. 10:30

godz. 18.00

Pogrzeb śp. Kie­drow­skiej z Zim­nych Zdrojów

++ za Aloj­ze­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców: Kla­rę i Antoniego

Czwar­tek

(08.12.2022r.)
Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie NMP

godz. 8:15

godz. 18.00

w inten­cji Parafian

++ za zm. Rodzi­ców: Bar­ba­rę i Hen­ry­ka Geł­don oraz Feli­cję i Ber­nar­da Wielewickich

 

Pią­tek

(09.12.2022r.)

godz. 16:00

godz. 18.00

++ za Urszu­lę Babiń­ską, jej męza Bronisława
( w I rocz­ni­cę Urszuli)

++ za Jadwi­gę i Teo­do­ra Łęgow­skich (w rocz­ni­cę śmier­ci Jadwigi)

Sobo­ta

(10.12.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ za Marię i Edmun­da Bac­khaus (w II rocz­ni­cę Marii)

++ za Bogu­sła­wę Stel­mach, Mar­tę, Igna­ce­go Duszyń­skich (w rocz­ni­cę śmier­ci Marty)

III Nie­dzie­la Adwentu

(11.12.2022r.)

godz. 8.15

++ za Ste­fa­nię West­fal (w XIX rocz­ni­cę), rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

++ za Ger­tru­dę i Ber­nar­da Galikowskich

godz.11.30

++ z rodzi­ny Narloch i Lipskich

Visits: 775