OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 5.02.2023

  1. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę na remont WSD w Pelplinie.

2. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za upo­rząd­ko­wa­nie żłób­ka w naszym kościele:
Paniom z Łęga, któ­re wysprzą­ta­ły nasz kościół
Paniom Mar­cie Acker­mann i Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej oraz Łęgow­skiej ze Złe­go Mięsa
Panom: Jano­wi Krzo­ska , Pio­tro­wi i Sta­ni­sła­wo­wi Pril, Lesz­ko­wi i Grze­go­rzo­wi Bie­sek, Hen­ry­ko­wi Ska­jew­skie­mu, Klun­der, Sła­wo­mi­ro­wi Ważyń­skie­mu oraz oso­bom z Fir­my BEMAR

2. W sobo­tę, 11 lute­go, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des. Dokład­nie tego dnia w 1858 roku, w czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu, Mat­ka Naj­święt­sza obja­wi­ła się ubo­giej paster­ce, Ber­na­de­cie Soubi­ro­us w Mas­sa­biel­skiej Gro­cie. Tam­te wyda­rze­nia upa­mięt­nia zna­na i chęt­nie śpie­wa­na pieśń Po górach, doli­nach. Pod­czas osiem­na­stu spo­tkań z Ber­na­de­tą Mary­ja wzy­wa­ła do modli­twy oraz poku­ty i pro­si­ła, aby na miej­scu obja­wień został zbu­do­wa­ny kościół. Tak się też sta­ło. Lour­des zasły­nę­ło z licz­nych nawró­ceń i uzdro­wień, sta­jąc się w krót­kim cza­sie cen­trum kul­tu maryj­ne­go we Fran­cji. Dziś do Lour­des piel­grzy­mu­ją cho­rzy i zdro­wi piel­grzy­mi z całe­go świata.

Wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­rych. Mamy więc szcze­gól­ną oka­zję do pogłę­bie­nia posta­wy wraż­li­wo­ści, reflek­sji i czyn­ne­go dzia­ła­nia wobec cier­pią­cych i cho­rych, osa­mot­nio­nych, dla tych, któ­rych mamy bar­dzo bli­sko sie­bie, i dla tych, któ­rych nie zna­my. Współ­cze­sny świat bar­dzo potrze­bu­je wie­lu dobrych Sama­ry­tan. W naszym koście­le Msza Świę­ta ze spe­cjal­nym nabo­żeń­stwem dla cho­rych odbę­dzie się pod­czas reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, któ­re odbę­dą się w dniach od 12–15 mar­ca br. 

3. Cza­so­pi­sma kato­lic­kie: „Piel­grzym”, „Mały Pielgrzym”.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(6.02.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za Szcze­pa­na Mści­chow­skie­go z Wądo­łów m‑c po śm.

++ Wan­de, Edmun­da i Zeno­na Redlar­skich (w 8 rocz. Wandy)

Wto­rek

(7.02.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Ryszar­da Kaszu­bow­skie­go z ul .Dłu­giej m‑c po pogrzebie

++ Łucję i Gerar­da Acker­mann (w rocz. uro­dzin Łucji) 

Śro­da

(8.02.2023r.)

godz. 18.00

+ Ber­na­de­tę Bie­sek (w rocz. urodzin) 

Czwar­tek

(9.02.2023r.)

godz. 18.00

++ Ange­li­kę Beling oraz jej bab­cię Małgorzatę

Pią­tek

(10.02.2023r.)

godz. 18.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Jadwi­gi Odya w 90 rocz. urodzin 

Sobo­ta

(11.02.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Felik­sa Wró­bel ( w II rocz.), syna Pio­tra i wnucz­kę Alicję

++ Wła­dy­sła­wę i Jana Woj­dak oraz Alfon­sa Lan­dow­skie­go (w I rocz. ś. Władysławy)

CHRZEST: Ali­cja Wilczewska

Nie­dzie­la

(12.02.2023r.)

godz. 8.15.

++ Mela­nię Wons (w 8 rocz. śm. ) oraz Stanisława

godz. 10.00.

++ Marian­nę i Grze­go­rza oraz dziad­ków Połom

godz.11.30.

+ Edmun­da Gle­isner (w rocz. śm.)

Visits: 116