OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2023

  1. Koń­czy się tego­rocz­ny Kar­na­wał. We wto­rek o godz. 17.30. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i nabo­żeń­stwo ekspiacyjne.

  2. Naj­bliż­sza śro­da to Popie­lec roz­po­czy­na­ją­cy okres 40-dnio­we­go postu. Msze św. w Śro­dę Popiel­co­wą o godz. 8.15., 10.00. i 18.00. Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na jest na Kurię Bisku­pią jako Jał­muż­na Post­na. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły, pole­ga­ją­cy na wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i spo­ży­ciu jed­ne­go posił­ku do syta w cią­gu dnia. Pozo­sta­łe posił­ki muszą zostać ogra­ni­czo­ne co do ilości.

 

  1. W pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa o godz. 17.00.

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę pierw­sze Gorz­kie Żale po Mszy o godz. 8.15.

  1. Piel­grzym”……….

  1. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek: „ Pomoc poszko­do­wa­nym na sku­tek trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii”.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 20.02.2023r.)

godz. 18.00

+ Wan­dę Tyl­zen ( w I rocz. śm.)

Wto­rek

( 21.02.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

- Nabo­żeń­stwo ekspijacyjne

++ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich

ŚRODA POPIELCOWA

( 22.02.2023r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18.00

++ Roza­lię i Ryszar­da Prażmowskich

++ Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe

++ Euge­niu­sza Hel­ta ( w 8 rocz.) cór­kę Ilo­nę, zm. rodzi­ców i rodzeństwo

Czwar­tek

(23.02.2023r.)

godz. 17.30

 

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Zbi­gnie­wa Babiń­skie­go m‑c po pogrzebie

++ Ire­nę Skwiercz i rodzi­ców z oboj­ga str. ( w I rocz. Ireny)

Pią­tek

( 24.02.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej

+ Mał­go­rza­tę Cheł­mow­ską ( w I rocz.)

Sobo­ta

( 25.02.2023r.)

godz. 18.00

++ Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich ( w III rocz. śm. Kazimierza)

I Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(26.02.2023r.)

godz. 8.15

++ zm. rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka (z oka­zji rocz­nic śmierci)

godz. 10.00

++ Jadwi­gę i Józe­fa Połom, Marię War­czak oraz Ali­cję Hassa

godz.11.30

++ Bar­ba­rę i Hen­ry­ka Geł­don oraz Feli­cję i Ber­nar­da Wielewickich