OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.02.2023 r.

  1. Gorz­kie Żale- dziś po Mszy św. o godz. 8:15 (za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny).
  2. W śro­dę o godz. 18:00 Msza św. z nowen­ną do M.B. Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  3. Spo­wiedź I‑piątkowa od godz. 16:00 do 17:00.
  4. W pią­tek nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej o godz. 17:00.
  5. Cza­so­pi­smo „Piel­grzym” (I kwar­tał: 7 nume­rów; 27,30zł).
  6. Za tydzień kolek­ta na zakup gazu do ogrze­wa­nia kościoła.
  7. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na rzecz pol­skich misjo­na­rzy „Ad gentes”

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (27 .02.2023r.)

godz. 18.00

++ za Annę Wycin­ka i Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego

Wto­rek ( 28.02.2023r.)

godz. 18.00

+ za Roma­na Redzim­skie­go w dniu urodzin

Śro­da

( 01.03.2023r.)

godz. 18.00

++ za Józe­fa Zabroc­kie­go i rodzi­ców z oboj­ga stron

Czwar­tek

(02.03.2023r.)

godz. 18.00

++ za Cze­sła­wa Krau­se i rodzi­ców z oboj­ga stron

Pią­tek

(03.03.2023r.)

oko­ło

godz. 18.00

+ za Roma­na Meg­ger (w 8. rocz. śm.)

Sobo­ta

( 04.03.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

W pew­nej intencji

++ za Ber­nar­dę, Kon­ra­da i Mar­tę Lilla
CHRZTY: * Lilia­na Mania
* Doro­ta Lipska

II Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(05.03.2023r.)

godz. 8.15

+ za Wacła­wa Klecz­kow­skie­go (I rocz. śm.)

godz. 10.00

++ za Zofię i Jana Macie­je­wicz, sio­strę Bożenę
i Hen­ry­ka Lipskiego 

godz.11.30

+ za Jerze­go Babiń­skie­go (w 3. rocz. śm.)

 

 

Visits: 109