OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu 05.03.2023

  1. Dzi­siej­sza kolek­ta jest prze­zna­czo­na na zakup gazu do ogrze­wa­nia świą­ty­ni, a przed kościo­łem zbiór­ka do puszek „ Pol­skim misjonarzom”.

  2. We wto­rek od godz. 17.00. – 18.00. – spo­wiedź reko­lek­cyj­na dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia (kl. VII i VIII) oraz dla dzie­ci i mło­dzie­ży ze szkół w Łęgu i Gotelpiu. 

  1. W pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa o godz. 17.00.

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę Gorz­kie Żale po Mszy o godz. 11.30

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne – szkol­ne i para­fial­ne, któ­re prze­pro­wa­dzi ks. Fran­ci­szek Laka z Indonezji.

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę w zakry­stii po Mszach św. pro­szę zgła­szać oso­by star­sze i chore.

  1. Za tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.30. – Msza św. na roz­po­czę­cie reko­lek­cji dla dzie­ci i mło­dzie­ży para­fii Łąg

- po Mszy św. o godz. 11.30. spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia ( kla­sy VII, VIII )

  1. Piel­grzym”…………………………

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 6.03.2023r.)

godz. 18.00

+ Zbi­gnie­wa Nel­ke ( w II rocz. śm.) 

Wto­rek

( 7.03.2023r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go ( w XX rocz. śm.) 

Śro­da

( 8.03.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Berendt i Weltrowskich 

+ Ber­na­de­tę Bie­sek ( w IX rocz. śm.)

++

Pią­tek

( 10.03.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej

++ Alek­san­dra Cie­śliń­skie­go ( w VII rocz. śm.) jego rodzi­ców i syna Andrzeja

Sobo­ta

( 11.03.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię i Bene­dyk­ta Łan­gow­skich, ich rodzi­ców i rodzeństwo

CHRZEST: Zofia Stormowska

III Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(12.03.2023r.)

godz. 8.15

++ Fran­cisz­kę i Józe­fa Kotlenga

godz. 10.00

++ Ane­tę Woj­dy­ła i z rodzi­ny Landowskich

godz.11.30

++ Andrze­ja Jutrzen­kę ( w VI rocz.) ojca Hen­ry­ka, Domi­ni­ka Synak i Zofię Włodarz

Visits: 120