OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10.04.2023r.

  1. Dzi­siaj Ponie­dzia­łek Wiel­ka­no­cy — II Dzień Świąt. Kolek­ta prze­zna­czo­na jest na KUL.

  2. W przy­szłą nie­dzie­lę zwa­ną „Prze­wod­nią” przy­pa­da Świę­to Miło­sier­dzia Boże­go, któ­re zosta­ło usta­no­wio­ne z mocy same­go Jezu­sa, któ­ry za pośred­nic­twem Św. Sio­stry Fau­sty­ny pole­cił obcho­dze­nie świę­ta Miło­sier­dzia w pierw­szą nie­dzie­lę po Wiel­ka­no­cy. War­to też wspo­mnieć o szcze­gól­nej łasce jaką Jezus obie­cał: „Kto w tym dniu przy­stą­pi do źró­deł Życia, ten dostą­pi zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar”.

  1. Z racji okta­wy Wiel­ka­no­cy w pią­tek nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

  1. POGRZEB: śp. Roma­na Resz­ki z Wądo­łów we wto­rek o godz. 10.30. Róża­niec dzi­siaj o godz. 13.00, a jutro o godz. 10.00 w kapli­cy cmentarnej

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Piotr Weltrow­ski, kawa­ler, Jastrzębie

Wik­to­ria Kali­szew­ska, pan­na, Czar­na Woda

  • Michał Nie­sio­łow­ski, kawa­ler, Gotelp

Kari­na Swo­iń­ska, pan­na, Żalno

INTENCJE MSZY ŚW.

Wto­rek (11.04.2023r.)

godz. 10.30

godz.17.30

godz.18.00

POGRZEB: Roma­na Resz­ki z Wądołów

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Zbi­gnie­wa Sikor­skie­go z ul. Polnej ( m‑c po pogrzebie)

++ Edmun­da, Wan­dę i Zeno­na Redlar­skich ( w 11 rocz. Edmunda)

Śro­da

(12.04.2023r.)

godz. 18.00

++ Bog­da­na Nie­brze­gow­skie­go, rodzi­ców i zm. z oboj­ga str.

Czwar­tek

(13.04.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Msz św. zb. za śp. Ire­nę Dys­arz (m‑c po pogrzebie)

++ Paw­ła i Fran­cisz­kę Babiń­skich, ojca Zbi­gnie­wa oraz jego synów: Mir­ka Kazi­mie­rza i wnu­ka Mateusza

Piątek

(14.04.2023r.)

godz. 18.00

++ Marian­nę i Leona Banach

Sobo­ta

(15.04.2023r.)

godz. 18.00

++ Sta­ni­sła­wa i Ire­ne­usza Czapiewskich

CHRZEST: Lau­ra Grabowska 

Nie­dzie­la

(16.04.2023r.)

godz. 8.15

++ Mela­nię, Sta­ni­sła­wa Wąs, rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

++ Ksa­we­rię i Józe­fa Galikowskich

godz.11.30

++ Bru­no­na Chmielc­kie­go ( z oka­zji uro­dzin), cór­kę Danu­tę Rza­czek oraz Hen­ry­ka Frymark