OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkanocy 16.04.2023r.

1) Dzię­ku­ję ser­decz­nie człon­kom wszyst­kich jed­no­stek Stra­ży Pożar­nej za trzy­ma­nie hono­ro­wej war­ty przy Gro­bie Pań­skim i udział w pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia skła­dam wier­nym za kwia­ty, wystrój i deko­ra­cję Gro­bu Pańskiego.

2) Podzię­ko­wa­nia:

a) ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia skła­dam wier­nym za kwiaty

b) Pani Mar­cie Acker­mann za pięk­ny wystrój naszej świą­ty­ni i deko­ra­cję Gro­bu Pańskiego

c) Paniom nio­są­cym cho­rą­gwie pod­czas pro­ce­sji rezurekcyjnej 

3) Dzi­siej­szą nie­dzie­lę, zwa­ną w litur­gii Nie­dzie­lą Prze­wod­nią prze­ży­wa­my jako Świę­to Boże­go Miło­sier­dzia – przy­wo­łu­je­my dzi­siaj na pamięć Apo­stoł­kę Boże­go Miło­sier­dzia, pol­ską zakon­ni­cę Sio­strę Fau­sty­nę Kowalską.

4) Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na cele cha­ry­ta­tyw­ne Cari­tas, a w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci cmentarza.

5) Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na reha­bi­li­ta­cję dla małe­go Jasia z Gotel­pia chłop­ca cho­ru­ją­ce­go na zanik mię­śni. ( zbiór­kę prze­pro­wa­dzi Samo­rząd Uczniow­ski i Rada Mło­dzie­żo­wa z Łęga).

6) W śro­dę Nowen­na do M.B.N.P. po Mszy św. wieczornej.

10) Pre­nu­me­ra­ta w dru­gim kwar­ta­le br. ( uka­że się 6 nr „Piel­grzy­ma”- 23zł. 40gr.)

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Piotr Weltrow­ski, kawa­ler, Jastrzębie

Wik­to­ria Kali­szew­ska, pan­na, Czar­na Woda

  • Michał Nie­sio­łow­ski, kawa­ler, Gotelp

Kari­na Swo­iń­ska, pan­na, Żalno

  • Marian Lot­ter­hof­fer, kawa­ler, Łąg

Nata­lia Agniesz­ka Cza­piew­ska, pan­na, Osowo

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­działek (17.04.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Józe­fa Che­rek z Łąg Kolo­nii ( w 8 rocz. śm.) oraz rodzi­ców i syna Kazimierza

++ Mak­sy­mi­lia­na, Jadwi­gę, Bru­no­na Sar­now­skich i syna Ryszarda

Wto­rek (18.04.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Joan­nę i Leona Rostan­kow­skich ( w 20 rocz. śm. Joanny)

++ Elż­bie­tę i Sta­ni­sła­wa Szmaglińskich

Śro­da

(19.04.2023r.)

godz. 18.00

++ Leonar­dę i Mak­sy­mi­lia­na Klicz­kow­skich oraz Bolesława

Czwar­tek

(20.04.2023r.)

godz. 18.00

++ Ludwi­ka Dywel ( w 3 rocz.), rodzi­ców z oboj­ga str. i rodzeństwo

 

Piątek

(21.04.2023r.)

godz. 18.00

++ Kry­sty­nę Pią­tek oraz rodzi­ców i teściów 

Sobo­ta

(22.04.2023r.)

godz. 18.15

++ Dama­ze­go Babiń­skie­go, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Nie­dzie­la

(22.04.2023r.)

godz. 8.15

++ Pio­tra Cheł­mow­skie­go oraz żonę Małgorzatę

godz. 10.00

++ Agniesz­ką, Leona i Józe­fa Gro­mow­skich oraz zm. z rodziny

godz.11.30

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. i zdro­wie w int. Ire­ny i Pio­tra w 50 rocz. małżeństwa